Bloem­bol­len kleu­ren de Groe­ne Stad

Een groe­ne omge­ving heeft een gun­stig effect op de gezond­heid en het humeur van de men­sen. Par­ken kun­nen hier onder ande­re aan bij­dra­gen. Gemeen­tes die de roep om meer kleur en vari­a­tie van­uit de samen­le­ving wil­len beant­woor­den, kun­nen juist in het gebruik van bloem­bol­len een oplos­sing vin­den. Bloem­bol­len bren­gen na de win­ter de eer­ste kleur […]

Groen helpt enorm bij hit­te in de stad

Zater­dag 19 juli ver­scheen in dag­blad Trouw het arti­kel ‘Hit­te in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het arti­kel pleit land­schaps­ar­chi­tec­te Wieb­ke Klemm voor meer en beter stads­groen om de stad beter voor te berei­den op toe­kom­sti­ge hit­te door kli­maat­ver­an­de­ring. Klik hier om het arti­kel te lezen.

Amster­dam, een nieu­we groe­ne wil­der­nis

Wil­der­nis in Amster­dam? De mees­te niet-Amster­­dam­­mers asso­ci­ë­ren onze hoofd­stad eer­der met een ‘asfalt jun­gle’ dan met vrije natuur. Maar toch is er voor de natuur­lief­heb­ber in Amster­dam heel wat te genie­ten. We heb­ben het dan over geplan­de vrije natuur, dat wel. Maar als er in Neder­land één stad is waar stads­be­stuur en amb­te­na­ren op het […]

Olym­pic Park Lon­den cen­traal tij­dens Nati­o­na­le Groen­dag

Een bij­zon­der voor­beeld van de baten van groen is het Olym­pic Park in Lon­den. Op de Nati­o­na­le Groen­dag op 26 sep­tem­ber geeft David Thomp­son, direc­teur LDA Design uit Lon­den, een toe­lich­ting op dit pro­ject. De opga­ve was om een gedeel­te­lijk ver­val­len gebied in het hart van de stad te her­ont­wik­ke­len, met als doel om de […]

Kabou­ter inzet­ten voor een schoon park

Het Amster­dam­se Von­del­park heeft een bij­zon­de­re gast­heer: de Von­del­ka­bou­ter. Hij is onder­deel van een slim­me com­bi­na­tie van com­mu­ni­ca­tie, beheer en par­ti­ci­pa­tie voor een scho­ner park. Stads­deel Amster­dam Zuid ver­telt over deze nieu­we aan­pak op het Lan­de­lijk Zwerf­af­val­con­gres 2012, op 10 okto­ber in Nieu­we­gein. Daar komen ook ande­re inno­va­tie­ve werk­wij­zen voor schoon groen aan bod, zoals […]

Sin­gel­park Lei­den wordt het lang­ste park van Neder­land

Lei­den wil de his­to­ri­sche sin­gel­rand die rond­om de bin­nen­stad ligt ont­wik­ke­len tot het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land: het Sin­gel­park. De ruim zes kilo­me­ter lan­ge ves­tings­in­gel moet een aan­een­ge­slo­ten groe­ne long om de bin­nen­stad wor­den waar je kunt wan­de­len, fiet­sen, varen, spor­ten, schaat­sen, natuur en cul­tuur bele­ven, pick­nic­ken, spe­len en nog veel meer. […]

Start werk­zaam­he­den Amers­foort­se Park Randen­broek

Op 25 juli 2012 star­ten de eer­ste werk­zaam­he­den voor de uit­voe­ring van de plan­nen voor Park Randen­broek in Amers­foort met de aan­leg van twee kunst­gras­vel­den. Dit is moge­lijk nu de bezwaar­pro­ce­du­re van de omge­vings­ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen in een deel van Park Randen­broek is afge­rond. Park Randen­broek en omge­ving wor­den in de toe­komst […]

Dag van het Park: zon­dag 3 juni

Zon­dag 3 juni doen 43 gemeen­ten in Neder­land mee aan de lan­de­lij­ke Dag van het Park. Met (gra­tis) acti­vi­tei­ten en ver­tier voor jong en oud wor­den par­ken op deze dag omge­to­verd tot leven­di­ge ont­moe­tings­plaat­sen.  De Dag van het Park is een ini­ti­a­tief van de ANWB dat dit jaar voor de acht­ste keer wordt gehou­den. Het […]

Start aan­leg park Wil­gen­wen­de in Dord­recht

Vrij­dag 25 mei geven de gemeen­te Dord­recht en Ont­wik­ke­lings­com­bi­na­tie Wil­gen­wen­de (AM en Amvest) het start­sein voor de aan­leg van het twaalf hec­ta­re gro­te park in het nieu­we woon­ge­bied Wil­gen­wen­de in Dord­recht. Het park vormt de afschei­ding tus­sen het noor­de­lijk deel van de wijk en het ruim opge­zet­te zui­de­lij­ke deel langs de Wiel­drechtsezee­dijk. De aan­leg van […]

The­ma Dag van het Park in Vlaan­de­ren is ‘juis­te boom op de juis­te plaats’

Op zon­dag 27 mei 2012 wordt in Vlaan­de­ren de ‘Dag van het Park’ geor­ga­ni­seerd. Dan staat het groen op die dag in ste­den en gemeen­ten op de eer­ste plaats. The­ma dit jaar is ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ met tal van aan­trek­ke­lij­ke en boei­en­de cross-medi­a­le boom­ver­ha­len. Op de Dag van het Park wordt […]