Berichten

Een groene omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en het humeur van de mensen. Parken kunnen hier onder andere aan bijdragen. Gemeentes die de roep om meer kleur en variatie vanuit de samenleving willen beantwoorden, kunnen juist in het gebruik van bloembollen een oplossing vinden. Bloembollen brengen na de winter de eerste kleur in parken, wat menig bezoeker zal opvrolijken. Het najaar – nu dus!- is dé tijd om de bollen te planten om in het voorjaar te kunnen genieten van prachtig gekleurde bloemenzeeën.
Het prettige van voorjaarsbloeiende bloembollen is dat ze op verschillende manieren toegepast kunnen worden. Het hangt er maar helemaal vanaf wat het doel van de beplanting is.
Meerjarige bollen zijn eenmalig geplante voorjaarsbollen die na de bloei in de grond blijven zitten, rustig de tijd krijgen om af te sterven om zich vervolgens ondergronds voor te bereiden op een volgend groeiseizoen. Voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden, volgen eigenlijk dezelfde cyclus als vaste planten. Vaak maken voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden onderdeel uit van een bestaande, meerjarige beplanting zoals een vaste planten-, heester- of rozenborder.
Eenjarige bloembollen worden meestal ingezet voor een massaal en opvallend kleureffect. Denk daarbij aan bloemperken met een opeenvolgende bloei van krokussen en tulpen, aan zeeën van blauwe druifjes of aan lange linten met grootkronige narcissen. Bloembollen met sprekende kleuren (rood, geel, blauw) brengen hoge sierwaarde.
Er bestaan ook bollen die verwilderen. Deze bollen hebben net iets meer te bieden dan de meerjarige bollen. Net als eenjarige bollen blijven verwilderingsbollen na de bloei in de grond en komen ze ieder jaar terug.

Zaterdag 19 juli verscheen in dagblad Trouw het artikel ‘Hitte in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het artikel pleit landschapsarchitecte Wiebke Klemm voor meer en beter stadsgroen om de stad beter voor te bereiden op toekomstige hitte door klimaatverandering.
Klik hier om het artikel te lezen.

Wildernis in Amsterdam? De meeste niet-Amsterdammers associëren onze hoofdstad eerder met een ‘asfalt jungle’ dan met vrije natuur. Maar toch is er voor de natuurliefhebber in Amsterdam heel wat te genieten. We hebben het dan over geplande vrije natuur, dat wel. Maar als er in Nederland één stad is waar stadsbestuur en ambtenaren op het gebied van ruimtelijke planning zich bewust zijn van de waarde en de noodzaak van ‘groen in de stad’, dan is het wel Amsterdam. Van het aloude Vondelpark (d.d. 1864), wereldwijd aangehaald voorbeeld van ‘groen in de stad’, tot het gebied bij de Noorder IJplas (daar zijn met behulp van bulldozers grote bomen omgeduwd, om het effect van een zware storm te laten zien). Kortom: in Amsterdam is de mens bezig met de natuur.
In de laatste uitgave van ‘Plan Amsterdam’, een regelmatig verschijnende uitgave van de gemeente met als thema de ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom de stad, is de ‘Nieuwe wildernis’ het hoofdthema. Onder het motto ‘Tussen oernatuur en geveltuin’ geeft de redactie een overzicht van wat er op gezag van de gemeente zoal aan wilde natuur wordt gerealiseerd.
Men onderscheidt drie strategieën. Grootschalig (aanleg en onderhoud van grote parken, zoals het al genoemde Vondelpark en het Amsterdamse Bos); de aanleg van ecologische verbindingen, ‘natuurlinten’ die de natuur in staat stellen de stad binnen te komen; en ‘natuurinclusief bouwen’, het betrekken van de ‘wensen’ van de natuur bij planning en bouw: neststenen voor mussen en gierzwaluwen, groene daken.
Het ideaalbeeld van de voorstanders van de ‘nieuwe wildernis’ is een samenstel van ruigere natuurgebieden, die niet zozeer worden beheerd door de mens – lees: de gemeente – als door de dieren. ‘Biodiversiteit op fietsafstand’, luidt een van de slogans in de coverstory. En nog één: ‘de stad als natuurreservaat in een vijandige zee van groen’ – zo zouden veel dieren, die zich in de buitengebieden niet op hun gemak voelen, deze nieuwe wildernis gaan ervaren.
 Hier kunt u het volledige document downloaden.

Een bijzonder voorbeeld van de baten van groen is het Olympic Park in Londen. Op de Nationale Groendag op 26 september geeft David Thompson, directeur LDA Design uit Londen, een toelichting op dit project.

De opgave was om een gedeeltelijk vervallen gebied in het hart van de stad te herontwikkelen, met als doel om de omringende stadsdistricten een beter toekomstperspectief te bieden met sociale, economische en ecologische duurzaamheid op lange termijn.

Stedelijk groen in crisistijd
Op woensdag 26 september organiseren de VNG, Platform31/Nicis Institute, het ministerie van EL&I en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2012 in Ermelo. Centraal thema is Stedelijk Groen in Crisistijd. Het ochtendprogramma staat in het teken van het congres, waarin het thema zowel op macro- als op microniveau aan de orde komt.
 
Prijsuitreiking Entente Florale
In de middag vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Welke gemeenten winnen dit jaar de titel Groenste stad of dorp van Nederland?
 
Doel van het congres
Het doel van het congres  is om de aanwezige bestuurders en uitvoerende handvatten en ideeën aan te reiken hoe groen kan worden ingezet ten bate van welzijn en welbevinden van de inwoners, waarbij het woord “bate” ook verwijst naar baten: een doordachte inzet van groen levert namelijk op!

Volledige programma 
Download de uitnodiging van de Nationale Groendag »

Inschrijven
U kunt zich aanmelden via de congreskalender van het Congres- en Studiecentrum VNG, dat de deelnemersregistratie verzorgt voor dit congres.

De Nationale Groendag wordt mogelijk gemaakt door:
◦ Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
◦ Entente Florale Nederland
◦ Vereniging van Nederlandse Gemeenten
◦ Platform31/Nicis Institute
◦ ANWB
◦ Plant Publicity Holland (PPH)
◦ Productschap Tuinbouw
◦ Branchevereniging VHG
◦ Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
◦ Groenforum Nederland
◦ Natuurmonumenten
◦ Groei & Bloei
◦ Vereniging  Stadswerk
◦ NVTL
◦ Groenkeur
 

Het Amsterdamse Vondelpark heeft een bijzondere gastheer: de Vondelkabouter. Hij is onderdeel van een slimme combinatie van communicatie, beheer en participatie voor een schoner park. Stadsdeel Amsterdam Zuid vertelt over deze nieuwe aanpak op het Landelijk Zwerfafvalcongres 2012, op 10 oktober in Nieuwegein. Daar komen ook andere innovatieve werkwijzen voor schoon groen aan bod, zoals de invloed van inrichting op reiniging en samenwerking met externe partijen.

Op het Landelijk Zwerfafvalcongres presenteren gemeenten hun successen, innovatieve oplossingen en nieuwste inzichten. Er zijn uiteenlopende workshops  en lezingen, over onder meer regie en participatie, stedelijk ontwerp, monitoren, communicatie, schone parken en de gevolgen van bezuinigen. Zo vertellen het Amsterdamse Vondelpark en het Utrechtse Maximapark hoe vriendengroepen de gemeenten veel werk uit handen nemen. Daarnaast vertelt gemeente Boxtel hoe afstemming tussen stedelijk ontwerpers en beheerders leidt tot effectiever beheer en een schonere openbare ruimte . Ook hoort u hoe enkele gemeenten – waaronder Londen – burgers mobiliseren en samenwerken met externe partijen.

Netwerken
Het congres is bedoeld voor gemeentelijke beleidsambtenaren op het gebied van (zwerf)afval en gerelateerde velden en wijkmanagers/coördinatoren. Maar ook gemeentelijke bestuurders, natuurbeheerders, adviseurs, waterschappen, woningcorporaties, regionale samenwerkingsverbanden, natuur en recreatieschappen en provincies zijn van harte welkom. Op het congres kunnen zij netwerken, informatie opdoen en de ins en out van interessante projecten horen. Meer informatie vinden en inschrijven kan op gemeenteschoon.nl/zwerfafvalcongres »

Over Gemeente Schoon
Het Landelijk Zwerfafvalcongres wordt georganiseerd door Gemeente Schoon. Dit VNG-programma adviseert gemeenten over een schone omgeving en is de spil in kennisuitwisseling tussen gemeenten en experts. Gemeente Schoon wordt uitgevoerd door Agentschap NL en de NVRD. Agentschap NL is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid met expertise over innovatie en duurzame ontwikkeling, lokale stimulering en kennisuitwisseling en de uitvoering van financiële regelingen. De NVRD is brancheorganisatie voor gemeenten gericht op het beheer van afval.

 

Leiden wil de historische singelrand die rondom de binnenstad ligt ontwikkelen tot het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland: het Singelpark. De ruim zes kilometer lange vestingsingel moet een aaneengesloten groene long om de binnenstad worden waar je kunt wandelen, fietsen, varen, sporten, schaatsen, natuur en cultuur beleven, picknicken, spelen en nog veel meer.

Rondom de binnenstad van Leiden ligt nog steeds de vestingstructuur die in 1659 werd afgerond. Deze voormalige bolwerken zijn niet alleen uniek vanwege de intactheid maar ook vanwege de grote diversiteit. In het Leidse Singelpark vind je onder andere  17e eeuwse stadspoorten, historische begraafplaatsen, de Hortus botanicus, molens, museum Volkenkunde, het in Engelse landschapsstijl uitgevoerde Plantsoen, de door  toparchitect Peter Zumthor in ontwikkeling zijnde Meelfabriek. Tegelijkertijd is deze singelrand nu versnippert, vaak onherkenbaar en op veel plekken verwaarloost.

Burgergroep partner van gemeente
“Leiden wil de singelrand aan elkaar knopen en verder ontwikkelen tot het Singelpark. Dit doet de gemeente niet alleen.Naast partners als de universiteit Leiden en museum Volkenkunde is met name de burgergroep Stadslab een partner van de gemeente. Dankzij de actieve inzet van hen leeft het plan gigantisch in de stad. Dit uit zich in druk bezochte brainstormavonden en vaststelling van de ‘Visie Leidse Singels’ met het hoogst mogelijk aantal stemmen in de gemeenteraad”, aldus Marcel Belt projectleider water, groen en openbare ruimte van de gemeente Leiden.

Momenteel wordt het plan verder uitgewerkt voor uitvoeringsbesluitvorming eind dit jaar. In de aanloop hiernaar toe is reeds circa € 13 miljoen gereserveerd.

Ideeënwedstrijd en Design Expo
Een in het oog springend onderdeel van de voorbereiding voor uitvoering is de Ideeënwedstrijd voor identiteit en samenhang van het Singelpark. Afgelopen voorjaar heeft een jury met o.a. burgemeester Lenferink , stadsbouwmeester Maarten Schmitt, journalist Tracy Metz, landschapsontwerper Piet Oudolf, architect Peter Zumthor 6 landschapsontwerpers gevraagd deel te nemen. De jury adviseert de gemeente om de bureaus Studio Karst (Zurich) en LoLa (Rotterdam) een vervolgopdracht te geven. De ideeën van alle 6 de bureaus zijn nog tot en met de eerste week van september te bewonderen in een buitententoonstelling in Leiden: de Singelpark Design Expo.

Meer info:

 

Op 25 juli 2012 starten de eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de plannen voor Park Randenbroek in Amersfoort met de aanleg van twee kunstgrasvelden. Dit is mogelijk nu de bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in een deel van Park Randenbroek is afgerond.

Park Randenbroek en omgeving worden in de toekomst een levendige ontmoetingsplek. Recreatie, sporten en genieten van de natuur staan voorop. Concreet betekent dit dat de ecologische kwaliteiten van de Heiligenbergerbeek worden versterkt. Zo wordt een broekbos aangelegd, komen er een vistrap en schraal gras. Er komen recreatieve fiets- en voetpaden door het gebied en de cultuurhistorie van het rijksmonument Park Randenbroek wordt hersteld. Daarnaast wordt het oude bos verjongd en worden de sportvelden heringericht en groen ingepast.

Bomenkap
Voor het uitvoeren van de plannen voor de verbetering en herontwikkeling van Park Randenbroek moeten bomen worden gekapt. Het college heeft eind maart 2012 besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1076 bomen in Park Randenbroek in de deelgebieden Beekdal, Vosheuvel, Sportstrook en Broekbos. Deze vergunning blijft in stand nu de ingediende bezwaren niet-ontvankelijk zijn verklaard..

Eerste werkzaamheden
De werkzaamheden vanaf 25 juli bestaan uit het kappen van 50 bomen. Het gaat om bomen op en bij het terrein van voetbalclub AFC Quick. Op deze accommodatie worden twee voetbalvelden vervangen door kunstgrasvelden, waarbij één van de velden wordt vergroot. Het kappen is op zeer korte termijn nodig om de werkzaamheden te kunnen afronden voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie in september.

Het is de bedoeling om in het najaar de overige bomen te kappen en het plan verder uit te voeren. Voor meer informatie over Park Randenbroek: parkrandenbroek.nl.

Bron:
Gemeente Amersfoort

 

Zondag 3 juni doen 43 gemeenten in Nederland mee aan de landelijke Dag van het Park. Met (gratis) activiteiten en vertier voor jong en oud worden parken op deze dag omgetoverd tot levendige ontmoetingsplaatsen.

 De Dag van het Park is een initiatief van de ANWB dat dit jaar voor de achtste keer wordt gehouden. Het doel van deze dag is om te laten zien dat de natuur dichterbij is dan u denkt.

Onderdeel van de Dag van het Park is de actie: Knap je park op. Met deze actie wil de ANWB ervoor zorgen dat er plekken zijn dichtbij huis waar mensen kunnen samenkomen en leuke dingen kunnen doen. Goede ideeën krijgen steun in de vorm van een geldbedrag van maximaal € 5.000. Indien nodig wordt dit geldbedrag aangevuld met praktische kennis of de inzet van vrijwilligers en lokale contacten. In maart van dit jaar selecteerde de ANWB vijftien winnende initiatieven die op korte termijn gerealiseerd zullen worden.

 Kijk voor programma-informatie en een lijst met winnende initiatieven op www.anwb.nl/dagvanhetpark

 

Vrijdag 25 mei geven de gemeente Dordrecht en Ontwikkelingscombinatie Wilgenwende (AM en Amvest) het startsein voor de aanleg van het twaalf hectare grote park in het nieuwe woongebied Wilgenwende in Dordrecht.

Het park vormt de afscheiding tussen het noordelijk deel van de wijk en het ruim opgezette zuidelijke deel langs de Wieldrechtsezeedijk. De aanleg van het park duurt tot eind van het jaar, dat heeft vooral te maken met het plantseizoen. Vervolgens komt er ook nog een brede parkstrook langs de N3 en de spoorlijn, die tegelijk dienst doet als geluidswal.

Veel aandacht voor natuur
Vanwege de ligging van Wilgenwende in een stedelijke ecologische structuur krijgt de natuur in het nieuwe woongebied veel aandacht. Het nieuwe woongebied is georiënteerd naar de Biesbosch en krijgt met het twaalf hectare grote park, een meanderende kil en een veelkleurige vegetatie een invulling die past bij het unieke karakter van dit natuurgebied. Wilgenwende maakt deel uit van de structuurvisie van de gemeente Dordrecht en past in de plannen de stad uit te breiden met een groenstedelijk woonmilieu.

Zeshonderd woningen
In totaal komen er in Wilgenwende zeshonderd woningen in zeer verschillende typen en prijsklassen. De eerste 42 woningen zijn in gebruik genomen. De volgende fase is sinds oktober 2011 in verkoop en zal volgens planning over enkele maanden in uitvoering worden genomen.

Meer informatie
Wilgenwende.nl »

 

 

 

Op zondag 27 mei 2012 wordt in Vlaanderen de ‘Dag van het Park’ georganiseerd. Dan staat het groen op die dag in steden en gemeenten op de eerste plaats.

Thema dit jaar is ‘De juiste boom op de juiste plaats’ met tal van aantrekkelijke en boeiende cross-mediale boomverhalen. Op de Dag van het Park wordt ook een netwerkmoment georganiseerd. Dan wordt ook de prijswinnaar  van de projectoproep ‘Groen in de Stad’ bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie »