Kabou­ter inzet­ten voor een schoon park

Het Amster­dam­se Von­del­park heeft een bij­zon­de­re gast­heer: de Von­del­ka­bou­ter. Hij is onder­deel van een slim­me com­bi­na­tie van com­mu­ni­ca­tie, beheer en par­ti­ci­pa­tie voor een scho­ner park. Stads­deel Amster­dam Zuid ver­telt over deze nieu­we aan­pak op het Lan­de­lijk Zwerf­af­val­con­gres 2012, op 10 okto­ber in Nieu­we­gein. Daar komen ook ande­re inno­va­tie­ve werk­wij­zen voor schoon groen aan bod, zoals de invloed van inrich­ting op rei­ni­ging en samen­wer­king met exter­ne par­tij­en.

Op het Lan­de­lijk Zwerf­af­val­con­gres pre­sen­te­ren gemeen­ten hun suc­ces­sen, inno­va­tie­ve oplos­sin­gen en nieuw­ste inzich­ten. Er zijn uit­een­lo­pen­de work­shops  en lezin­gen, over onder meer regie en par­ti­ci­pa­tie, ste­de­lijk ont­werp, moni­to­ren, com­mu­ni­ca­tie, scho­ne par­ken en de gevol­gen van bezui­ni­gen. Zo ver­tel­len het Amster­dam­se Von­del­park en het Utrecht­se Maxi­ma­park hoe vrien­den­groe­pen de gemeen­ten veel werk uit han­den nemen. Daar­naast ver­telt gemeen­te Box­tel hoe afstem­ming tus­sen ste­de­lijk ont­wer­pers en beheer­ders leidt tot effec­tie­ver beheer en een scho­ne­re open­ba­re ruim­te . Ook hoort u hoe enke­le gemeen­ten – waar­on­der Lon­den – bur­gers mobi­li­se­ren en samen­wer­ken met exter­ne par­tij­en.

Net­wer­ken
Het con­gres is bedoeld voor gemeen­te­lij­ke beleids­amb­te­na­ren op het gebied van (zwerf)afval en gere­la­teer­de vel­den en wijkmanagers/coördinatoren. Maar ook gemeen­te­lij­ke bestuur­ders, natuur­be­heer­ders, advi­seurs, water­schap­pen, woning­cor­po­ra­ties, regi­o­na­le samen­wer­kings­ver­ban­den, natuur en recre­a­tie­schap­pen en pro­vin­cies zijn van har­te wel­kom. Op het con­gres kun­nen zij net­wer­ken, infor­ma­tie opdoen en de ins en out van inte­res­san­te pro­jec­ten horen. Meer infor­ma­tie vin­den en inschrij­ven kan op gemeenteschoon.nl/zwerfafvalcongres »

Over Gemeen­te Schoon
Het Lan­de­lijk Zwerf­af­val­con­gres wordt geor­ga­ni­seerd door Gemeen­te Schoon. Dit VNG-pro­gram­ma advi­seert gemeen­ten over een scho­ne omge­ving en is de spil in ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen gemeen­ten en experts. Gemeen­te Schoon wordt uit­ge­voerd door Agent­schap NL en de NVRD. Agent­schap NL is een onaf­han­ke­lij­ke uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie van de Rijks­over­heid met exper­ti­se over inno­va­tie en duur­za­me ont­wik­ke­ling, loka­le sti­mu­le­ring en ken­nis­uit­wis­se­ling en de uit­voe­ring van finan­ci­ë­le rege­lin­gen. De NVRD is bran­che­or­ga­ni­sa­tie voor gemeen­ten gericht op het beheer van afval.