Start werk­zaam­he­den Amers­foort­se Park Randen­broek

Op 25 juli 2012 star­ten de eer­ste werk­zaam­he­den voor de uit­voe­ring van de plan­nen voor Park Randen­broek in Amers­foort met de aan­leg van twee kunst­gras­vel­den. Dit is moge­lijk nu de bezwaar­pro­ce­du­re van de omge­vings­ver­gun­ning voor het kap­pen van bomen in een deel van Park Randen­broek is afge­rond.

Park Randen­broek en omge­ving wor­den in de toe­komst een leven­di­ge ont­moe­tings­plek. Recre­a­tie, spor­ten en genie­ten van de natuur staan voor­op. Con­creet bete­kent dit dat de eco­lo­gi­sche kwa­li­tei­ten van de Hei­li­gen­ber­ger­beek wor­den ver­sterkt. Zo wordt een broek­bos aan­ge­legd, komen er een vis­trap en schraal gras. Er komen recre­a­tie­ve fiets- en voet­pa­den door het gebied en de cul­tuur­his­to­rie van het rijks­mo­nu­ment Park Randen­broek wordt her­steld. Daar­naast wordt het oude bos ver­jongd en wor­den de sport­vel­den her­in­ge­richt en groen inge­past.

Bomen­kap
Voor het uit­voe­ren van de plan­nen voor de ver­be­te­ring en her­ont­wik­ke­ling van Park Randen­broek moe­ten bomen wor­den gekapt. Het col­le­ge heeft eind maart 2012 beslo­ten om een omge­vings­ver­gun­ning te ver­le­nen voor het kap­pen van 1076 bomen in Park Randen­broek in de deel­ge­bie­den Beek­dal, Vos­heu­vel, Sport­strook en Broek­bos. Deze ver­gun­ning blijft in stand nu de inge­dien­de bezwa­ren niet-ont­van­ke­lijk zijn ver­klaard..

Eer­ste werk­zaam­he­den
De werk­zaam­he­den van­af 25 juli bestaan uit het kap­pen van 50 bomen. Het gaat om bomen op en bij het ter­rein van voet­bal­club AFC Quick. Op deze accom­mo­da­tie wor­den twee voet­bal­vel­den ver­van­gen door kunst­gras­vel­den, waar­bij één van de vel­den wordt ver­groot. Het kap­pen is op zeer kor­te ter­mijn nodig om de werk­zaam­he­den te kun­nen afron­den voor de start van de nieu­we voet­bal­com­pe­ti­tie in sep­tem­ber.

Het is de bedoe­ling om in het najaar de ove­ri­ge bomen te kap­pen en het plan ver­der uit te voe­ren. Voor meer infor­ma­tie over Park Randen­broek: parkrandenbroek.nl.

Bron:
Gemeen­te Amers­foort