Vest­zak­parkjes ver­groe­nen Lon­den

Lon­den, hoofd­stad van Groot-Brit­tan­­nië, is niet bepaald een groe­ne stad, hoe­wel Hyde Park, samen met de aan­gren­zen­de Ken­sing­ton Gar­dens een van de groot­ste ste­de­lij­ke par­ken van Euro­pa is (onge­veer 4 km², alleen het Parij­se Bois de Bou­log­ne en Phoe­nix Park in Dublin zijn gro­ter). Maar waar Lon­den gebrek aan heeft, is groen in de druk­ke […]

Nog te rea­li­se­ren pri­meur: onder­gronds park in New York

Naar­ma­te bij bewo­ners en bestuur­ders van ste­den het besef van nut en nood­zaak van ste­de­lij­ke ver­groe­ning beter door­dringt, zien we ook de aan­tal­len ori­gi­ne­le, bij­zon­de­re groe­ne ste­de­lij­ke con­cep­ten toe­ne­men. Maar een van de meest spec­ta­cu­lair plan­nen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes gele­den: ‘The Low­li­ne’, onder Delan­cey Street in New York’s Lower […]

Een mid­dag op pad met de park­be­heer­der

We ont­moe­ten Theo, één van de beheer­ders van het Amster­dam­se Wes­ter­park, bij de ingang. Al 20 jaar beheert deze oud-hove­­nier voor de Gemeen­te Amster­dam zowel het Eras­mus­park als het Wes­ter­park. Van­daag maken we een fiets­tocht door het Wes­ter­park, waar­bij Theo ons ver­telt over zijn werk als beheer­der en het – in zijn ogen- meest veel­zij­di­ge […]

Het ver­nieuw­de Oos­ter­park is klaar voor de toe­komst

In gesprek met Edwin San­t­ha­gens van Buro Sant en Co Zater­dag a.s. wordt in Amster­dam de offi­ci­ë­le ope­ning van het ver­nieuw­de Oos­ter­park gevierd. Land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau Sant en Co, onder ande­re bekend van het Dak­park Rot­ter­dam en Park Fran­ken­dael in Amster­dam, heeft dit nieu­we stads­park ont­wor­pen. Land­schaps­ar­chi­tect Edwin San­t­ha­gens ver­telt enthou­si­ast over dit pro­ject ‘Ver­dub­be­ling Oos­ter­park’ waar […]

Europa’s eer­ste drij­ven­de park komt in Rot­ter­dam

Op vrij­dag 25 sep­tem­ber zal Thie­me Had­de­man van het bedrijf Urban-Green Europa’s eer­ste drij­ven­de park lan­ce­ren in opdracht van Rijks­wa­ter­staat en de Gemeen­te Rot­ter­dam. Het drij­ven­de eiland heeft als doel de water­kwa­li­teit en daar­mee de vis­ha­bi­tat en de micro­fau­na te ver­be­te­ren en zorgt voor een ver­groe­ning van de haven­ge­bie­den. Het eiland met een groote van […]

Tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de grond in Hoofd­dorp

Park 20|20 in Hoofd­dorp opent moes­tuin en tij­de­lij­ke natuur op braak­lig­gen­de stuk­ken grond   Met de ont­hul­ling van een infor­ma­tie­pa­neel heeft op woens­dag 26 augus­tus de fees­te­lij­ke inge­bruik­na­me plaats­ge­von­den van de tij­de­lijk natuur, moes­tuin en sport­fa­ci­li­tei­ten op Park 20|20, aan de Tau­rusa­ve­nue op Beu­­ken­horst-Zuid in Hoofd­dorp. Op de toe­kom­sti­ge bouw­ka­vels van Park 20|20 is met mede­wer­king van […]

Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten […]

Groen ver­ko­zen boven appar­te­men­ten in Nij­me­gen

Op de hoek van de Thijm­straat en Tol­lens­straat in Nij­me­gen wordt aan­ko­men­de zater­dag een nieuw parkje geo­pend. Op de betref­fen­de loca­tie zou­den in eer­ste instan­tie nieu­we appar­te­men­ten wor­den gebouwd. Op ini­ti­a­tief van de wijk werd er uit­ein­de­lijk geko­zen voor groen. Het ont­werp van het park werd in over­leg met buurt­be­wo­ners opge­steld. Hoe het nieu­we park […]

Dicht­bij een park, min­der gedrags­pro­ble­men

Kin­de­ren die wor­den gebo­ren en opgroei­en ver van groe­ne par­ken heb­ben vaker last van gedrags­pro­ble­men dan leef­tijds­ge­no­ten die leven dicht­bij ste­de­lijk groen. Dat is de uit­komst van een stu­die die onder lei­ding van het Insti­tuut voor Epi­de­mi­o­lo­gie, het Helm­holtz Cen­trum in Mün­chen is uit­ge­voerd onder kin­de­ren van tien jaar. Het effect van de nabij­heid van […]

Ver­slag: Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten bezoe­ken Neder­land

De Groe­ne Stad op stap met Brit­ten in Rot­ter­dam   Van woens­dag 22 okto­ber t/m vrij­dag 24 okto­ber ver­bleef een dele­ga­tie Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten in Neder­land. Deze inter­na­ti­o­na­le tuin­mis­sie was een ini­ti­a­tief van de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den. Door mede­wer­kers van de ambas­sa­de was een inten­sief , drie­daags pro­gram­ma opge­steld, waar­bij onder ande­re een aan­tal  inno­va­tie­ve […]