Olym­pic Park Lon­den cen­traal tij­dens Nati­o­na­le Groen­dag

Een bij­zon­der voor­beeld van de baten van groen is het Olym­pic Park in Lon­den. Op de Nati­o­na­le Groen­dag op 26 sep­tem­ber geeft David Thomp­son, direc­teur LDA Design uit Lon­den, een toe­lich­ting op dit pro­ject.

De opga­ve was om een gedeel­te­lijk ver­val­len gebied in het hart van de stad te her­ont­wik­ke­len, met als doel om de omrin­gen­de stads­dis­tric­ten een beter toe­komst­per­spec­tief te bie­den met soci­a­le, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid op lan­ge ter­mijn.

Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd
Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt.
 
Prijs­uit­rei­king Enten­te Flo­ra­le
In de mid­dag vindt de prijs­uit­rei­king plaats van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Wel­ke gemeen­ten win­nen dit jaar de titel Groen­ste stad of dorp van Neder­land?
 
Doel van het con­gres
Het doel van het con­gres  is om de aan­we­zi­ge bestuur­ders en uit­voe­ren­de hand­vat­ten en idee­ën aan te rei­ken hoe groen kan wor­den inge­zet ten bate van wel­zijn en wel­be­vin­den van de inwo­ners, waar­bij het woord “bate” ook ver­wijst naar baten: een door­dach­te inzet van groen levert name­lijk op!

Vol­le­di­ge pro­gram­ma 
Down­load de uit­no­di­ging van de Nati­o­na­le Groen­dag »

Inschrij­ven
U kunt zich aan­mel­den via de con­gres­ka­len­der van het Con­gres- en Stu­die­cen­trum VNG, dat de deel­ne­mers­re­gi­stra­tie ver­zorgt voor dit con­gres.

De Nati­o­na­le Groen­dag wordt moge­lijk gemaakt door:
◦ Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie
◦ Enten­te Flo­ra­le Neder­land
◦ Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten
◦ Platform31/Nicis Insti­tu­te
◦ ANWB
◦ Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH)
◦ Pro­duct­schap Tuin­bouw
◦ Bran­che­ver­e­ni­ging VHG
◦ Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC)
◦ Groen­fo­rum Neder­land
◦ Natuur­mo­nu­men­ten
◦ Groei & Bloei
◦ Ver­e­ni­ging  Stads­werk
◦ NVTL
◦ Groen­keur