Amster­dam, een nieu­we groe­ne wil­der­nis

Wil­der­nis in Amster­dam? De mees­te niet-Amster­dam­mers asso­ci­ë­ren onze hoofd­stad eer­der met een ‘asfalt jun­gle’ dan met vrije natuur. Maar toch is er voor de natuur­lief­heb­ber in Amster­dam heel wat te genie­ten. We heb­ben het dan over geplan­de vrije natuur, dat wel. Maar als er in Neder­land één stad is waar stads­be­stuur en amb­te­na­ren op het gebied van ruim­te­lij­ke plan­ning zich bewust zijn van de waar­de en de nood­zaak van ‘groen in de stad’, dan is het wel Amster­dam. Van het alou­de Von­del­park (d.d. 1864), wereld­wijd aan­ge­haald voor­beeld van ‘groen in de stad’, tot het gebied bij de Noor­der IJplas (daar zijn met behulp van bull­do­zers gro­te bomen omge­duwd, om het effect van een zwa­re storm te laten zien). Kort­om: in Amster­dam is de mens bezig met de natuur.
In de laat­ste uit­ga­ve van ‘Plan Amster­dam’, een regel­ma­tig ver­schij­nen­de uit­ga­ve van de gemeen­te met als the­ma de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in en rond­om de stad, is de ‘Nieu­we wil­der­nis’ het hoofd­the­ma. Onder het mot­to ‘Tus­sen oer­na­tuur en gevel­tuin’ geeft de redac­tie een over­zicht van wat er op gezag van de gemeen­te zoal aan wil­de natuur wordt gere­a­li­seerd.
Men onder­scheidt drie stra­te­gie­ën. Groot­scha­lig (aan­leg en onder­houd van gro­te par­ken, zoals het al genoem­de Von­del­park en het Amster­dam­se Bos); de aan­leg van eco­lo­gi­sche ver­bin­din­gen, ‘natuur­lin­ten’ die de natuur in staat stel­len de stad bin­nen te komen; en ‘natuur­in­clu­sief bou­wen’, het betrek­ken van de ‘wen­sen’ van de natuur bij plan­ning en bouw: nest­ste­nen voor mus­sen en gier­zwa­lu­wen, groe­ne daken.
Het ide­aal­beeld van de voor­stan­ders van de ‘nieu­we wil­der­nis’ is een samen­stel van rui­ge­re natuur­ge­bie­den, die niet zozeer wor­den beheerd door de mens – lees: de gemeen­te – als door de die­ren. ‘Bio­di­ver­si­teit op fiets­af­stand’, luidt een van de slo­gans in de cover­sto­ry. En nog één: ‘de stad als natuur­re­ser­vaat in een vij­an­di­ge zee van groen’ – zo zou­den veel die­ren, die zich in de bui­ten­ge­bie­den niet op hun gemak voe­len, deze nieu­we wil­der­nis gaan erva­ren.
 Hier kunt u het vol­le­di­ge docu­ment down­lo­a­den.