Dag van het Park: zon­dag 3 juni

Zon­dag 3 juni doen 43 gemeen­ten in Neder­land mee aan de lan­de­lij­ke Dag van het Park. Met (gra­tis) acti­vi­tei­ten en ver­tier voor jong en oud wor­den par­ken op deze dag omge­to­verd tot leven­di­ge ont­moe­tings­plaat­sen.

 De Dag van het Park is een ini­ti­a­tief van de ANWB dat dit jaar voor de acht­ste keer wordt gehou­den. Het doel van deze dag is om te laten zien dat de natuur dich­ter­bij is dan u denkt.

Onder­deel van de Dag van het Park is de actie: Knap je park op. Met deze actie wil de ANWB ervoor zor­gen dat er plek­ken zijn dicht­bij huis waar men­sen kun­nen samen­ko­men en leu­ke din­gen kun­nen doen. Goe­de idee­ën krij­gen steun in de vorm van een geld­be­drag van maxi­maal € 5.000. Indien nodig wordt dit geld­be­drag aan­ge­vuld met prak­ti­sche ken­nis of de inzet van vrij­wil­li­gers en loka­le con­tac­ten. In maart van dit jaar selec­teer­de de ANWB vijf­tien win­nen­de ini­ti­a­tie­ven die op kor­te ter­mijn gere­a­li­seerd zul­len wor­den.

 Kijk voor pro­gram­ma-infor­ma­tie en een lijst met win­nen­de ini­ti­a­tie­ven op www.anwb.nl/dagvanhetpark