Bloem­bol­len kleu­ren de Groe­ne Stad

Een groe­ne omge­ving heeft een gun­stig effect op de gezond­heid en het humeur van de men­sen. Par­ken kun­nen hier onder ande­re aan bij­dra­gen. Gemeen­tes die de roep om meer kleur en vari­a­tie van­uit de samen­le­ving wil­len beant­woor­den, kun­nen juist in het gebruik van bloem­bol­len een oplos­sing vin­den. Bloem­bol­len bren­gen na de win­ter de eer­ste kleur in par­ken, wat menig bezoe­ker zal opvro­lij­ken. Het najaar – nu dus!- is dé tijd om de bol­len te plan­ten om in het voor­jaar te kun­nen genie­ten van prach­tig gekleur­de bloe­men­zee­ën.
Het pret­ti­ge van voor­jaars­bloei­en­de bloem­bol­len is dat ze op ver­schil­len­de manie­ren toe­ge­past kun­nen wor­den. Het hangt er maar hele­maal van­af wat het doel van de beplan­ting is.
Meer­ja­ri­ge bol­len zijn een­ma­lig geplan­te voor­jaars­bol­len die na de bloei in de grond blij­ven zit­ten, rus­tig de tijd krij­gen om af te ster­ven om zich ver­vol­gens onder­gronds voor te berei­den op een vol­gend groei­sei­zoen. Voor­jaars­bol­len die op deze manier toe­ge­past wor­den, vol­gen eigen­lijk dezelf­de cyclus als vas­te plan­ten. Vaak maken voor­jaars­bol­len die op deze manier toe­ge­past wor­den onder­deel uit van een bestaan­de, meer­ja­ri­ge beplan­ting zoals een vas­te planten‑, hees­ter- of rozen­bor­der.
Een­ja­ri­ge bloem­bol­len wor­den meest­al inge­zet voor een mas­saal en opval­lend kleuref­fect. Denk daar­bij aan bloem­per­ken met een opeen­vol­gen­de bloei van kro­kus­sen en tul­pen, aan zee­ën van blau­we druif­jes of aan lan­ge lin­ten met groot­kro­ni­ge nar­cis­sen. Bloem­bol­len met spre­ken­de kleu­ren (rood, geel, blauw) bren­gen hoge sier­waar­de.
Er bestaan ook bol­len die ver­wil­de­ren. Deze bol­len heb­ben net iets meer te bie­den dan de meer­ja­ri­ge bol­len. Net als een­ja­ri­ge bol­len blij­ven ver­wil­de­rings­bol­len na de bloei in de grond en komen ze ieder jaar terug.