Sin­gel­park Lei­den wordt het lang­ste park van Neder­land

Lei­den wil de his­to­ri­sche sin­gel­rand die rond­om de bin­nen­stad ligt ont­wik­ke­len tot het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land: het Sin­gel­park. De ruim zes kilo­me­ter lan­ge ves­tings­in­gel moet een aan­een­ge­slo­ten groe­ne long om de bin­nen­stad wor­den waar je kunt wan­de­len, fiet­sen, varen, spor­ten, schaat­sen, natuur en cul­tuur bele­ven, pick­nic­ken, spe­len en nog veel meer.

Rond­om de bin­nen­stad van Lei­den ligt nog steeds de ves­ting­struc­tuur die in 1659 werd afge­rond. Deze voor­ma­li­ge bol­wer­ken zijn niet alleen uniek van­we­ge de intact­heid maar ook van­we­ge de gro­te diver­si­teit. In het Leid­se Sin­gel­park vind je onder ande­re  17e eeuw­se stads­poor­ten, his­to­ri­sche begraaf­plaat­sen, de Hor­tus bota­ni­cus, molens, muse­um Vol­ken­kun­de, het in Engel­se land­schaps­stijl uit­ge­voer­de Plant­soen, de door  topar­chi­tect Peter Zum­thor in ont­wik­ke­ling zijn­de Meel­fa­briek. Tege­lij­ker­tijd is deze sin­gel­rand nu ver­snip­pert, vaak onher­ken­baar en op veel plek­ken ver­waar­loost.

Bur­ger­groep part­ner van gemeen­te
“Lei­den wil de sin­gel­rand aan elkaar kno­pen en ver­der ont­wik­ke­len tot het Sin­gel­park. Dit doet de gemeen­te niet alleen.Naast part­ners als de uni­ver­si­teit Lei­den en muse­um Vol­ken­kun­de is met name de bur­ger­groep Stadslab een part­ner van de gemeen­te. Dank­zij de actie­ve inzet van hen leeft het plan gigan­tisch in de stad. Dit uit zich in druk bezoch­te brain­storm­avon­den en vast­stel­ling van de ‘Visie Leid­se Sin­gels’ met het hoogst moge­lijk aan­tal stem­men in de gemeen­te­raad”, aldus Mar­cel Belt pro­ject­lei­der water, groen en open­ba­re ruim­te van de gemeen­te Lei­den.

Momen­teel wordt het plan ver­der uit­ge­werkt voor uit­voe­rings­be­sluit­vor­ming eind dit jaar. In de aan­loop hier­naar toe is reeds cir­ca € 13 mil­joen gere­ser­veerd.

Idee­ën­wed­strijd en Design Expo
Een in het oog sprin­gend onder­deel van de voor­be­rei­ding voor uit­voe­ring is de Idee­ën­wed­strijd voor iden­ti­teit en samen­hang van het Sin­gel­park. Afge­lo­pen voor­jaar heeft een jury met o.a. bur­ge­mees­ter Len­fe­rink , stads­bouw­mees­ter Maar­ten Schmitt, jour­na­list Tra­cy Metz, land­schaps­ont­wer­per Piet Oudolf, archi­tect Peter Zum­thor 6 land­schaps­ont­wer­pers gevraagd deel te nemen. De jury advi­seert de gemeen­te om de bureaus Stu­dio Karst (Zurich) en LoLa (Rot­ter­dam) een ver­volg­op­dracht te geven. De idee­ën van alle 6 de bureaus zijn nog tot en met de eer­ste week van sep­tem­ber te bewon­de­ren in een bui­ten­ten­toon­stel­ling in Lei­den: de Sin­gel­park Design Expo.

Meer info: