Start aan­leg park Wil­gen­wen­de in Dord­recht

Vrij­dag 25 mei geven de gemeen­te Dord­recht en Ont­wik­ke­lings­com­bi­na­tie Wil­gen­wen­de (AM en Amvest) het start­sein voor de aan­leg van het twaalf hec­ta­re gro­te park in het nieu­we woon­ge­bied Wil­gen­wen­de in Dord­recht.

Het park vormt de afschei­ding tus­sen het noor­de­lijk deel van de wijk en het ruim opge­zet­te zui­de­lij­ke deel langs de Wiel­drechtsezee­dijk. De aan­leg van het park duurt tot eind van het jaar, dat heeft voor­al te maken met het plant­sei­zoen. Ver­vol­gens komt er ook nog een bre­de park­strook langs de N3 en de spoor­lijn, die tege­lijk dienst doet als geluids­wal.

Veel aan­dacht voor natuur
Van­we­ge de lig­ging van Wil­gen­wen­de in een ste­de­lij­ke eco­lo­gi­sche struc­tuur krijgt de natuur in het nieu­we woon­ge­bied veel aan­dacht. Het nieu­we woon­ge­bied is geo­ri­ën­teerd naar de Bies­bosch en krijgt met het twaalf hec­ta­re gro­te park, een mean­de­ren­de kil en een veel­kleu­ri­ge vege­ta­tie een invul­ling die past bij het unie­ke karak­ter van dit natuur­ge­bied. Wil­gen­wen­de maakt deel uit van de struc­tuur­vi­sie van de gemeen­te Dord­recht en past in de plan­nen de stad uit te brei­den met een groen­ste­de­lijk woon­mi­li­eu.

Zes­hon­derd wonin­gen
In totaal komen er in Wil­gen­wen­de zes­hon­derd wonin­gen in zeer ver­schil­len­de typen en prijs­klas­sen. De eer­ste 42 wonin­gen zijn in gebruik geno­men. De vol­gen­de fase is sinds okto­ber 2011 in ver­koop en zal vol­gens plan­ning over enke­le maan­den in uit­voe­ring wor­den geno­men.

Meer infor­ma­tie
Wilgenwende.nl »