Nij­me­gen legt in Gof­fert­park twee enor­me bloe­men­wei­des aan

Op dit moment wor­den er — in het kader van het pro­gram­ma Groen Ver­bindt — twee idyl­les (bloe­men­wei­des) in het Gof­fert­park, nabij de Bij­en­stal aan­ge­legd. Groen Ver­bindt is een spe­ci­aal pro­gram­ma van de gemeen­te Nij­me­gen, waar­bij de soci­a­le bete­ke­nis en kracht van groen voor­op staan. Groen Ver­bindt dient tot meer samen­hang en uit­wis­se­ling te komen, […]

Twee­de edi­tie Tulp Fes­ti­val in Amster­dam

Voor het twee­de ach­ter­een­vol­gen­de jaar hult Amster­dam zich in de maand april in een kleu­ren­pracht. Tij­dens het Tulp Fes­ti­val 2016 zul­len op zes­tig loca­ties meer dan 500.000 tul­pen te bewon­de­ren zijn. In totaal zijn er in okto­ber en novem­ber vorig jaar meer dan 430.000 tul­pen­bol­len geplant in de vol­le grond op de ver­schil­len­de loca­ties. Voor […]

Pro­vin­cie Lim­burg in Bel­gië pro­moot pes­ti­ci­den­vrij open­baar groen

De pro­vin­cie Lim­burg pakt bin­nen­kort uit met opval­len­de bor­den op open­ba­re plaat­sen met de slo­gan ‘Wij wil­len Lim­burg niet ver­pes­ti­ci­den. Jij toch ook niet?’. Op die manier wil de pro­vin­cie zowel de open­ba­re bestu­ren als de bur­gers bewust­ma­ken van de geva­ren van pes­ti­ci­den. Naast die cam­pag­ne gaat het Cen­trum Duur­zaam Groen ook gra­tis advies geven […]

Den Haag en BPD ont­wik­ke­len samen groe­ne woon­wijk

De gemeen­te Den Haag en gebieds­ont­wik­ke­laar BPD heb­ben 25 maart 2016 een over­een­komst gete­kend voor de start van de ont­wik­ke­ling van een nieu­we, ste­de­lij­ke wijk genaamd Proef­tuin Eras­mus­veld. Deze wijk komt in de groe­ne zone tus­sen Den Haag Zuid-West en Wate­ring­se Veld. Ener­gie­zui­ni­ge wonin­gen, col­lec­tie­ve tui­nen, deel-auto’s en een ener­gie­co­ö­pe­ra­tie voor bewo­ners ken­mer­ken straks de […]

Nati­o­na­le Par­ken Deal impuls voor natuur en bin­nen­land­se markt

Voor­zit­ter Micha­ël van Straal­en van MKB-Neder­­land heeft van­daag mede namens VNO-NCW zijn hand­te­ke­ning gezet onder de Nati­o­na­le Par­ken Deal.  Met deze deal geeft het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken samen met pro­vin­cies, ter­rein­be­heer­ders, groe­ne part­ners en bedrijfs­le­ven het start­sein voor het drie­ja­ri­ge pro­gram­ma ‘Naar Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se’. Toe­ris­me Doel van het pro­gram­ma is om van […]

Nieu­we bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis Zuid-Hol­land

Woens­dag 16 maart zijn de bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis in Zuid-Hol­­land offi­ci­eel geo­pend. Car­la van Vie­gen (Par­tij voor de Die­ren) en Ellen Verkoelen(CDA) wil­den na het werk­be­zoek Groe­ne Cir­kels bij Hei­ne­ken graag een steen­tje bij­dra­gen aan de oplos­sing van de bij­en­pro­ble­ma­tiek. Met de ope­ning van de bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis gebeurt er ook echt iets. […]

Dob­be­rend bos van 20 bomen in Rot­ter­dam ont­huld

Rot­ter­dam heeft een nieuw opmer­ke­lijk kunst­werk. In de Rijn­ha­ven dob­be­ren van­af vori­ge week 20 Hol­land­se iepen in her­ge­bruik­te oude zee­boei­en. Het idee komt van Jeroen Eve­raert, oprich­ter van kunst­pro­du­cent Mother­ship. Hij deed de inspi­ra­tie op van een kunst­werk van Jor­ge Bak­ker die in een groot aqua­ri­um mini­a­tuur­bo­men plaatste. Het dob­be­rend bos moet de rela­ties van men­sen […]

Gemeen­te­raad Amster­dam wil niet dat er in groe­ne stads­ran­den wordt gebouwd

Een meer­der­heid in de gemeen­te­raad van Amster­dam wil dat er niet gebouwd gaat wor­den in de groe­ne stro­ken aan de stads­ran­den. Een motie van Groen­Links waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders wordt gevraagd het groen in stand te hou­den werd gesteund door D66, SP en de PvdA. De par­tij­en plei­ten voor ver­dicht bou­wen. Als […]

Her­in­rich­ting Nin­oof­se Poort leidt tot 2 hec­ta­re extra groe­ne zone

Beli­ris, het Brus­sels gewest, Brus­sel Stad en Molen­beek heb­ben maan­dag het start­schot gege­ven voor de her­in­rich­ting van de Nin­oof­se Poort en de wes­te­lij­ke klei­ne ring. Dat gebeur­de met de afbraak van enke­le gebou­wen, die na de sane­ring van de ter­rei­nen plaats moe­ten maken voor een park van twee hec­ta­re. Beli­ris trekt 22 mil­joen euro uit […]

Bomen op daken bren­gen meer groen in de stad

Groe­ne oases op daken vor­men vol­gens Erik Steeg­man, direc­teur van advies­bu­reau Leven op Daken, dé manier om meer groen in de ste­de­lij­ke omge­ving te bren­gen. Advies­bu­reau Leven op Daken heeft in samen­wer­king met de bedrij­ven Zin­Co en Aqua­co een mul­ti­func­ti­o­neel dak ont­wik­keld. Het groen­blau­we dak beschikt over instal­la­ties om regen­wa­ter op te slaan en te rei­ni­gen, waar­door het […]