Bomen op daken bren­gen meer groen in de stad

Groe­ne oases op daken vor­men vol­gens Erik Steeg­man, direc­teur van advies­bu­reau Leven op Daken, dé manier om meer groen in de ste­de­lij­ke omge­ving te bren­gen.

Advies­bu­reau Leven op Daken heeft in samen­wer­king met de bedrij­ven Zin­Co en Aqua­co een mul­ti­func­ti­o­neel dak ont­wik­keld. Het groen­blau­we dak beschikt over instal­la­ties om regen­wa­ter op te slaan en te rei­ni­gen, waar­door het water geschikt is voor gebruik in het gebouw.
Het groen­blau­we dak houdt regen­wa­ter vast, waar­door het riool min­der snel wordt over­be­last tij­dens zwa­re regen­bui­en. Daar­naast blijft het groen op daken niet beperkt tot plan­ten­groei. Leven op Daken is name­lijk bezig om ook bomen op de daken te plaat­sen.

Mul­ti­func­ti­o­neel dak

In de uit­zen­ding van Duur­zaamBV Radio ver­telt Erik Steeg­man dat de daken niet beperkt hoe­ven te zijn tot het opslaan van regen­wa­ter. De direc­teur ziet ook moge­lijk­he­den om groen­te op het groen­blau­we dak te ver­bou­wen of het dak te gebrui­ken als ter­ras.
Daar­naast bie­den de daken vol­gens Steeg­man ook poten­tie voor duur­za­me ener­gie-opwek­king. Zo heeft het advies­bu­reau in samen­wer­king met de bedrij­ven Boko Dak­be­dek­kers en Wie­rin­gen Prins Hove­niers zon­ne­pa­ne­len op het dak van de ver­trek­hal van Schip­hol geplaatst.

Toe­pas­sin­gen op nieuw­bouw

Vol­gens de direc­teur van Leven op Daken heb­ben oude­re gebou­wen vaak een dak met een beperk­te draag­ca­pa­ci­teit. Daar­door kan het sys­teem op deze daken slechts beperkt water opslaan. Bij nieuw­bouw kan de draag­ca­pa­ci­teit van het dak ech­ter wor­den aan­ge­past om een groen­blauw dak vorm te geven. Als voor­beeld noemt Steeg­man de ROC Kel­le­beeg Col­le­ge in Roo­sen­daal. Hier­bij heeft het advies­bu­reau reke­ning gehou­den met de draag­ca­pa­ci­teit van een groen­blauw dak, waar­door de school nu 65 tot 200 kilo water kan opslaan.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl