Pro­vin­cie Lim­burg in Bel­gië pro­moot pes­ti­ci­den­vrij open­baar groen

De pro­vin­cie Lim­burg pakt bin­nen­kort uit met opval­len­de bor­den op open­ba­re plaat­sen met de slo­gan ‘Wij wil­len Lim­burg niet ver­pes­ti­ci­den. Jij toch ook niet?’.
Op die manier wil de pro­vin­cie zowel de open­ba­re bestu­ren als de bur­gers bewust­ma­ken van de geva­ren van pes­ti­ci­den. Naast die cam­pag­ne gaat het Cen­trum Duur­zaam Groen ook gra­tis advies geven aan gemeen­ten.
Sinds 1 janu­a­ri 2015 mogen open­ba­re instel­lin­gen zoals ste­den, gemeen­ten, zie­ken­hui­zen, scho­len, sport­ver­e­ni­gin­gen en rust­hui­zen geen pes­ti­ci­den meer gebrui­ken bij de bestrij­ding van onkruid. Maar nog niet alle instel­lin­gen zijn van­daag al in regel met het nieu­we decreet. “Onge­veer 16 Lim­burg­se gemeen­ten doen het van­daag al zon­der pes­ti­ci­den”, zegt Jelle Van den Berg­he, pro­ject­co­ör­di­na­tor bij het Cen­trum Duur­zaam Groen, in Het Belang van Lim­burg. “Ande­re gemeen­ten heb­ben nog een uit­zon­de­ring gekre­gen omwil­le van spe­ci­fie­ke situ­a­ties.”
Met de nieu­we infor­ma­tie­cam­pag­ne wil de pro­vin­cie Lim­burg nu plaat­sen pro­mo­ten waar nu al zon­der che­mi­sche onkruid­be­strij­ding wordt gewerkt. “Nu het onkruid­sei­zoen stil­aan nadert, wor­den bin­nen­kort meer dan 150 infor­ma­tie­pa­ne­len ver­spreid”, zegt gede­pu­teer­de van Leef­mi­li­eu Lud­wig Van­den­ho­ve. “Met deze ver­plaats­ba­re bor­den wil­len we niet alleen de gemeen­ten belo­nen die al goed werk leve­ren, we wil­len ook de bur­ger infor­me­ren. Al zul­len men­sen ook moe­ten aan­vaar­den dat het resul­taat zon­der her­bi­ci­den er niet het­zelf­de uit­ziet als vroe­ger.”
De pro­vin­cie trekt voor dit pro­ject 20.000 euro struc­tu­re­le mid­de­len uit en voor­ziet nog eens 9.000 euro voor de nieu­we infor­ma­tie­cam­pag­ne.
Bron: cgconcept.be