Stads­park van twee mil­joen ook in teken van men­sen­rech­ten­bron

De stad Meche­len reser­veert zo’n twee mil­joen euro voor de aan­leg van een vijf­de park in de bin­nen­stad. Dat komt op de Tin­el­si­te, een stads­ver­nieu­wings­pro­ject. De rea­li­sa­tie van het park is gepland voor 2018 en het krijgt ook een link met men­sen­rech­ten. Zo komt er een Anne Frank­boom.   Het stads­be­stuur heeft het defi­ni­tie­ve ont­werp […]

Nieu­we pro­s­ci­ut­to-fabriek gaat op in het land­schap

De nieu­we pro­s­­ci­ut­­to-fabriek van pro­du­cent Sal­pi ligt let­ter­lijk in de heu­vels van Umbrië. De Ita­li­aan­se archi­tect Enzo Eus­e­bi heeft in zijn ont­werp het gebouw voor een ruim deel onder­gronds gesi­tu­eerd. De fabriek van Opi­fi­cio Sal­pi ligt in de omge­ving van Perug­ia aan de voet van een heu­vel. Archi­tec­ten­bu­reau Enzo Eus­e­bi + Part­ners heeft het gebouw […]

Kort­rijk Bouw­pro­ject “Broel­kant” cre­ëert prach­tig bin­nen­ste­de­lijk park

Vele troe­ven Vol­gens archi­tec­tuur­cri­ti­cus en desig­n­ad­vi­seur van de stad Kort­rijk Marc Dubois heeft “het pro­ject vele troe­ven en is onte­gen­spre­ke­lijk een gro­te aan­winst in een stad die de heden­daag­se archi­tec­tuur hoog in haar vaan­del draagt. Het eind­re­sul­taat is geen grijs com­pro­mis gewor­den maar een ont­werp waar een veel­heid aan rand­voor­waar­den op een zeer oor­deel­kun­di­ge wij­ze […]

Bewo­ners Amers­foort bren­gen bomen terug in de wijk

Op woens­dag 16 maart plan­ten leer­lin­gen van de basis­scho­len in Nieuw­land, bomen op de geluids­wal langs de A1. Dat is bij­zon­der, want het ini­ti­a­tief komt van bewo­ners, het buurt­ini­ti­a­tief Nieuw­land. Die heb­ben de han­den uit de mou­wen gesto­ken en een plan ont­wik­keld om een groe­ne buf­fer te vor­men tegen fijn­stof en geluids­over­last afkom­stig van de […]

Groen staat in het mid­del­punt van nieu­we plan­nen bad­hoe­ver­dorp

Tij­dens de open­ba­re dorps­raad­bij­een­komst van maan­dag staat het groen in Bad­hoe­ve­dorp in het mid­del­punt. Gemeen­te­lijk gebieds­be­heer­der Mar­cel Leek schetst voor de der­tig aan­we­zi­gen wel­ke baten voor­al het groen voor een dorp of straat kan heb­ben. In de open­ba­re ruim­te leidt dit tot de con­clu­sie dat wij­ken met veel groen een gro­te­re soci­a­le cohe­sie en meer […]

MVRDV trans­for­meert Frans win­kel­cen­trum tot groen para­dijs

Het Neder­land­se archi­tec­ten­bu­reau MVRDV heeft plan­nen ont­huld om een win­kel­cen­trum in de Fran­se plaats Lyon te trans­for­me­ren tot een groen gebied met veel beplan­ting. Het Part-Dieu win­kel­cen­trum in Lyon beschikt over ruim­tes voor bedrij­ven, win­kels, en res­tau­rants. In de reno­va­tie­plan­nen van MVRDV krij­gen bezoe­kers bete­re toe­gang tot het gebouw, via voet­pa­den, trap­pen en lif­ten. Daar­naast […]

Een muse­um die­nend aan kunst en natuur

Muse­um Voor­lin­den is gele­gen mid­den in de natuur­lij­ke omge­ving van het gelijk­na­mi­ge land­goed. Omringd door het groen van de bomen, uit­kij­kend over het water en het uit­ge­strek­te wei­land, kan de bezoe­ker straks in alle rust genie­ten van de kunst. De archi­tec­tuur van het muse­um­ge­bouw draagt actief bij aan de natuur­be­le­ving bin­nen in het muse­um. Gro­te […]

Nieuw ketel­huis in Til­burg staat in teken van natuur

Het ver­la­ten ketel­huis op het ter­rein van het voor­ma­li­ge zie­ken­huis St.-Elisabeth wordt de komen­de jaren omge­vormd tot inloop­cen­trum voor Park Randen­broek en het beekdal.Het bak­ste­nen gebouw met de mar­kan­te gemet­sel­de schoor­steen aan de Hei­li­gen­ber­ger­weg wordt het komen­de jaar omge­bouwd en geschikt gemaakt voor ver­schil­len­de (publieks)functies. Het moet een plek voor de stad en de buurt […]

Noord-Hol­land­se sub­si­die voor sti­mu­le­ren vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en ‑edu­ca­tie

Orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen in Noord-Hol­­land die men­sen wil­len betrek­ken bij groen, kun­nen daar­voor een bij­dra­ge aan­vra­gen. De pro­vin­cie sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie­stelt in 2016 45.000 euro beschik­baar van­uit het fonds ‘Betrek­ken bij Groen’. Samen­wer­kings­pro­jec­ten tus­sen groe­ne en niet-groe­­ne orga­ni­sa­ties krij­gen voor­rang. Doel van het fonds is het sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk […]

Pro­vin­cie sub­si­di­eert pro­jec­ten in het groen

Orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers­groe­pen die men­sen wil­len betrek­ken bij groen, kun­nen daar­voor een bij­dra­ge aan­vra­gen. De Pro­vin­cie Noord-Hol­­land stelt in 2016 45.000 euro beschik­baar van­uit het fonds ‘Betrek­ken bij Groen’. Samen­wer­kings­pro­jec­ten tus­sen groe­ne en niet-groe­­ne orga­ni­sa­ties krij­gen voor­rang. Doel van het fonds is het sti­mu­le­ren van vrij­wil­li­gers­werk in natuur­be­heer en natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Aan­vra­gen kun­nen van […]