Nieu­we bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis Zuid-Hol­land

Woens­dag 16 maart zijn de bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis in Zuid-Hol­land offi­ci­eel geo­pend. Car­la van Vie­gen (Par­tij voor de Die­ren) en Ellen Verkoelen(CDA) wil­den na het werk­be­zoek Groe­ne Cir­kels bij Hei­ne­ken graag een steen­tje bij­dra­gen aan de oplos­sing van de bij­en­pro­ble­ma­tiek.
Met de ope­ning van de bij­en­ho­tels rond het pro­vin­cie­huis gebeurt er ook echt iets. “Bij­en zijn van essen­ti­eel belang voor ons eigen voort­be­staan als mens. We zijn afhan­ke­lijk van de natuur” aldus Car­la van Vie­gen.

Pro­vin­ci­a­le Sta­ten helpt bij het maken van het Bij­en­land­schap
De laat­ste jaren is er veel sterf­te onder honing­bij­en en wil­de bij­en­soor­ten. En dat ter­wijl bij­en (en ande­re bestui­vers) essen­ti­eel zijn voor onze voed­sel­pro­duc­tie. De com­mis­sie Duur­za­me Ont­wik­ke­ling vraagt met eni­ge regel­maat aan­dacht voor de bij­en­pro­ble­ma­tiek. De pro­vin­cie kan name­lijk een rol spe­len bij het aan­pak­ken van deze pro­ble­ma­tiek.
Bestui­vers heb­ben voed­sel en nes­tel­ge­le­gen­heid nodig. Met par­tij­en, zoals de pro­vin­cie, het bedrijfs­le­ven, de weten­schap, bur­gers, boe­ren, imkers en ter­rein­be­heer­ders, kan gewerkt wor­den aan een ande­re inrich­ting en beheer van het land­schap. Dit ‘soci­a­le’ net­werk cre­ëert zo een ‘groen’ net­werk van bloem­rij­ke tui­nen, erven, par­ken, ber­men, bedrij­ven­ter­rei­nen, recre­a­tie en natuur­ge­bie­den.
Gede­pu­teer­de Weber kon vorig jaar april de com­mis­sie ver­tel­len dat de oprich­ting van de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap als onder­deel van Groe­ne Cir­kels een feit was.
Groe­ne Cir­kels is een samen­wer­king van pro­vin­cie Zuid-Hol­land, HEINEKEN en Alter­ra Wage­nin­gen UR. Deze samen­wer­king is er op gericht om een kli­maat neu­tra­le HEINEKEN brou­we­rij, een duur­za­me eco­no­mie en een aan­ge­na­me leef­om­ge­ving in de regio Zoe­ter­meer-Alp­hen-Lei­den te ont­wik­ke­len.
Het Bij­en­land­schap leeft
Op 24 maart start Groe­ne Cir­kels om 15.00 uur met de cam­pag­ne Bij­en­land­schap. Tij­dens een bij­een­komst in Natu­ra­lis laat Groe­ne Cir­kels zien wat er al bereikt is. Deze bij­een­komst staat in het teken van inspi­re­ren, geven van idee­ën, acti­vi­tei­ten orga­ni­se­ren en samen­wer­king met ande­ren. De dag wordt afge­slo­ten met een bor­rel en onder­te­ke­ning van de visie van het Bij­en­land­schap door de part­ners.
bron: staten.zuid-holland.nl