Nij­me­gen legt in Gof­fert­park twee enor­me bloe­men­wei­des aan

Op dit moment wor­den er — in het kader van het pro­gram­ma Groen Ver­bindt — twee idyl­les (bloe­men­wei­des) in het Gof­fert­park, nabij de Bij­en­stal aan­ge­legd. Groen Ver­bindt is een spe­ci­aal pro­gram­ma van de gemeen­te Nij­me­gen, waar­bij de soci­a­le bete­ke­nis en kracht van groen voor­op staan. Groen Ver­bindt dient tot meer samen­hang en uit­wis­se­ling te komen, met meer accent op eco­lo­gi­sche kan­sen, met ver­bin­ding tus­sen pro­fes­si­o­ne­le ken­nis in de stad en ini­ti­a­tie­ven in de wij­ken.

Gof­fert­park
De twee nieu­we idyl­les beslaan samen zo’n 2.000 m². Idyl­le 1 bestaat uit klei­ne­re bloe­men­wei­des, zoge­naam­de kamers, met rond­om een cir­kel die diver­se ‘ingan­gen’ biedt. Door het ont­werp van de bloe­men­wei­de wordt de natuur­be­le­ving cq. natuur­er­va­ring ver­sterkt. De kamers wor­den ver­schil­lend inge­zaaid en in de kern komen insec­ten­ho­tels te staan. Idyl­le 2 wordt inge­richt als een spi­raal van bloe­men. De spi­raal wordt inge­zaaid met een spe­ci­aal zaad­meng­sel en ook hier komt in de kern een insec­ten­ho­tel te staan. Het plaat­sen van de insec­ten­ho­tels gebeurt tij­dens de ope­ning van de idyl­les op 10 juni. Alleen geschik­te gebied­s­ei­gen en voor­al meer­ja­ri­ge plan­ten wor­den gebruikt; soor­ten die thuis­ho­ren in de omge­ving en die geschikt zijn voor de situ­a­tie ter plek­ke. De Natuur­tuin Gof­fert gebruikt dezelf­de zaden om de nieu­we boom­gaard in te zaai­en.
Inheem­se wil­de bloe­men en bio­lo­gi­sche bloem­bol­len
Wet­hou­der Har­ri­ët Tie­mens en ini­ti­a­tief­ne­mer Arjan Vern­hout gaan samen met de kin­de­ren van de groe­pen 5 van NSV2 de idyl­les inzaai­en met een- en twee­ja­ri­ge bloe­men­za­den. Het gaat dan om soor­ten als klap­roos, kamil­le, koren­bloem, peen, honing­kla­ver en grijs­kruid. Dit gaat gebeu­ren op vrij­dag 1 april van­af 10.15 uur.
Eind sep­tem­ber wor­den de idyl­les inge­zaaid met meng­sels van vas­te (meer­ja­ri­ge) soor­ten flo­ra, onder ande­re wil­de mar­jo­lein, veld­sa­lie, beem­dooi­e­vaars­bek, gro­te tijm, knoop­kruid, koe­koeks­bloem, beemd­kroon, wei­de­klok­jes, mot­ten­kruid, gewo­ne ossen­tong, pracht­an­jer, dui­zend­blad, slan­gen­kruid, zand­blauw­tje en wil­de cicho­rei.
De nieu­we idyl­les zor­gen voor veel voed­sel in de maan­den mei tot en met okto­ber. Ook wor­den door de leer­lin­gen van de NSV2 in het najaar 10.000 bio­lo­gi­sche boe­ren­kro­kus­sen geplant. Leer­lin­gen die hel­pen met het plan­ten van de bloem­bol­len krij­gen een zak­je bol­len mee om thuis in de eigen tuin te plan­ten. De kin­de­ren komen via diver­se edu­ca­tie­ve acti­vi­tei­ten meer te weten over het belang van bloe­men, bij­en, hom­mels en vlin­ders. Door het toe­voe­gen van bloem­bol­len is er in de maan­den maart en april ook extra voed­sel beschik­baar. Na de rea­li­sa­tie bloei­en er plan­ten van­af maart tot en met okto­ber.
Bron: nijmegenbloeit.nl