Bre­da gaat groen inzet­ten om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan

Gras en plan­ten in plaats van tegels op het Con­cor­di­a­plein, een waterfon­tein in het cen­trum van Bre­da, groe­ne tui­nen in plaats van steen: in tij­den van extre­me regen kan het water beter weg, en als het lang droog is, blijft het koe­ler in de stad. Dit heet ruim­te­lij­ke adap­ta­tie. De stad speelt in op de […]

Ver­keer­de ont­wik­ke­ling: Gemeen­ten bezui­ni­gen het meest op groen­be­heer

Gemeen­ten bezui­ni­gen het meest op groen­be­heer. Dat blijkt uit onder­zoek door Bin­nen­lands Bestuur. Toch ervaart slechts een der­de van de bur­gers dat de kwa­li­teit van het groen ach­ter­uit gaat. Dat blijkt uit onder­zoe­ken door Bin­nen­lands Bestuur en I&O Research. Bin­nen­lands Bestuur onder­vroeg amb­te­na­ren uit het finan­ci­eel en ruim­te­lij­ke orde­nings­vak­ge­bied over de ver­van­gings­op­ga­ve in de open­ba­re […]

Nieu­we stads­tuin in Hen­ge­lo is klaar om te wor­den inge­zaaid

Het ter­rein is klaar om te wor­den inge­zaaid: de nieu­we Stads­tuin langs de Mars­kant, tus­sen de par­keer­plaats en gebouw Mar­kant. De afge­lo­pen maand is de tuin aan­ge­legd op een van de bekend­ste ‘prai­ries’ van Hen­ge­lo, de plek van het vroe­ge­re poli­tie­bu­reau en de brand­weer­ka­zer­ne. Hier wor­den bin­nen­kort bloe­men gekweekt en groen­ten ver­bouwd. In fei­te bestaat […]

Gemeen­te Waal­wijk werkt aan gevel­tuin­tjes

De gemeen­te Waal­wijk start een proef met gevel­tuin­tjes in stra­ten waar (bij­na) geen bomen staan. De gemeen­te ver­zorgt en betaalt de aan­leg van het onder­grond­se gedeel­te van de gevel­tuin, zoals de teel­aar­de en de opsluit­band.  De afme­tin­gen van de gevel­tuin­tjes wor­den in geza­men­lijk over­leg tus­sen gemeen­te en bewo­ners in de wij­ken bepaald. In een groe­ne […]

Stich­ting Per­ma­cul­tuur Mep­pel orga­ni­seert eer­ste ‘Groe­ne Buurt Café’

Stich­ting Per­ma­cul­tuur Mep­pel orga­ni­seert haar eer­ste Groe­ne Buurt Café. In wijk­cen­trum De Poe­le krij­gen buurt­be­wo­ners van de wijk Havel­ter­ma­de op 19 april uit­leg over de moge­lijk­he­den voor de aan­leg van een wijk­groen­te­tuin, pluk­tuin en buurt­tui­nen. De stich­ting is een ini­ti­a­tief van Irma Lok en Gea Schoe­ma­ker. Zij kre­gen vorig jaar van de gemeen­te 2500 euro […]

D66 Hen­ge­lo lan­ceert meld­punt voor groe­ne idee­ën

 De gemeen­te Hen­ge­lo levert nog te wei­nig inspan­nin­gen om de doel­stel­lin­gen op het gebied van duur­zaam­heid te halen. Dat is althans de mening van de frac­tie van D66 in de gemeen­te­raad. Daar­om heeft D66 zelf het ini­ti­a­tief geno­men voor een nieu­we web­si­te: www.groenerhengelo.nl. Via die web­si­te kun­nen inwo­ners van Hen­ge­lo sug­ges­ties doen ten behoe­ve van […]

Green Deal Infra­na­tuur ver­groot kan­sen voor natuur

Vrij­dag 1 april teken­den 20 orga­ni­sa­ties (onder ande­re over­he­den, infra­be­heer­ders, inge­ni­eurs­bu­reaus en De Vlin­der­stich­ting) de Green Deal Infra­na­tuur met als doel: ver­gro­ten van bewust­wor­ding over bio­di­ver­si­teit in rela­tie tot de Neder­land­se infra­struc­tuur. De orga­ni­sa­ties zet­ten geza­men­lijk hun erva­ring en ken­nis in om bio­di­ver­si­teit in hun eigen werk­ge­bied van­zelf­spre­ken­der te maken. Op deze manier kan de […]

Kabi­net geeft ruim­te voor groe­ne duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Ban­ken, inves­teer­ders en beleg­gers krij­gen meer moge­lijk­he­den om te inves­te­ren in duur­za­me pro­jec­ten. Zo kun­nen bij­voor­beeld bedrij­ven die groe­ne daken aan­plan­ten en onder­ne­mers die wer­ken aan de opslag van zon­­ne-ener­­gie, aan­klop­pen voor een finan­cie­ring tegen gun­sti­ge voor­waar­den. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) en staats­se­cre­ta­ris Wie­bes (Finan­ci­ën) heb­ben met de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Ban­ken (NVB) de […]

Cen­trum Hoofd­dorp groen en frui­tig

Zo’n 100 oude fruit­bo­men zijn afge­lo­pen week geplaatst in het cen­trum van Hoofd­dorp. Deze ver­groe­ning is geor­ga­ni­seerd door de onder­ne­mers van Hoofd­dorp Win­kel­stad, en onder­deel van de plan­nen om van het win­kel­cen­trum een land­huis in de pol­der te maken. Vlak voor de zomer van vorig jaar, tij­dens het Groe­ne Loper Fes­ti­val, is de eer­ste fase […]

Eco­lo­gisch iso­le­ren: waar­om kie­zen voor een groen­dak?

Woon je in de stad en heb je geen tuin ter beschik­king? Dan maak je toch gewoon een tuin op je dak! Dank­zij een groen­dak haal je de natuur naar de stad. Boven­dien biedt een groen­dak tal van ande­re kwa­li­tei­ten, zoals uit­ste­ken­de ther­mi­sche iso­la­tie en een lan­ge­re levens­duur dan het klas­sie­ke dak. Exten­sief of inten­sief […]