Dob­be­rend bos van 20 bomen in Rot­ter­dam ont­huld

Rot­ter­dam heeft een nieuw opmer­ke­lijk kunst­werk. In de Rijn­ha­ven dob­be­ren van­af vori­ge week 20 Hol­land­se iepen in her­ge­bruik­te oude zee­boei­en.

Het idee komt van Jeroen Eve­raert, oprich­ter van kunst­pro­du­cent Mother­ship. Hij deed de inspi­ra­tie op van een kunst­werk van Jor­ge Bak­ker die in een groot aqua­ri­um mini­a­tuur­bo­men plaatste.
Het dob­be­rend bos moet de rela­ties van men­sen in een stad en de natuur sym­bo­li­se­ren door de bomen in een indu­stri­ë­le omge­ving te plaat­sen. Ook moet het men­sen her­in­ne­ren dat er meer groen nodig is in de stad.
12 tot 13 meter 
Voor­af­gaand aan het pro­ject heb­ben stu­den­ten van het Van Hall Insti­tuut onder­zoek gedaan naar wel­ke soort bomen geschikt zijn om geplaatst te wor­den in het water. Ver­der heb­ben nog stu­den­ten van de TU Delft en een reeks bedrij­ven gehol­pen bij het ont­werp van de boei­en.
Zo komen de bomen nau­we­lijks in con­tact met het water waar ze op drij­ven. In elke boei is een con­tai­ner van 600 liter water om de bomen van water te voor­zien. 4 keer per jaar wordt het water aan­ge­vuld.
De bomen groei­en naar ver­wach­ting nog 4 meter en zijn dan onge­veer 12 tot 13 meter hoog.
Bron: groenecourant.nl