Her­in­rich­ting Nin­oof­se Poort leidt tot 2 hec­ta­re extra groe­ne zone

Beli­ris, het Brus­sels gewest, Brus­sel Stad en Molen­beek heb­ben maan­dag het start­schot gege­ven voor de her­in­rich­ting van de Nin­oof­se Poort en de wes­te­lij­ke klei­ne ring.
Dat gebeur­de met de afbraak van enke­le gebou­wen, die na de sane­ring van de ter­rei­nen plaats moe­ten maken voor een park van twee hec­ta­re. Beli­ris trekt 22 mil­joen euro uit voor het pro­ject, dat tegen de len­te 2019 klaar moet zijn.
De Brus­sel­se huis­ves­tings­maat­schap­pij BGHM inves­teert een half mil­joen euro in de sane­ring van de gron­den. De afbraak van de gebou­wen en de sane­ring van de gron­den moe­ten tegen het ein­de van het jaar afge­rond zijn.
Dan kan er gestart wor­den met de eigen­lij­ke her­in­rich­ting van het kruis­punt. Sinds de start van het pro­ject zijn reeds heel wat gron­di­ge aan­pas­sin­gen gebeurd. Zo ligt het pro­ject met 107 soci­a­le wonin­gen niet lan­ger in het nieuw aan te leg­gen park, naast het Insti­tut Arts en Métiers. Ook de tram­lijn is ver­legd en loopt niet lan­ger door het park.
Dat park zal wor­den aan­ge­legd in over­leg met de omwo­ners, zo kon­dig­de Brus­sels minis­ter voor Mili­eu Céli­ne Fre­mault maan­dag aan bij de start van de werk­zaam­he­den. Ook Beli­ris-voor­zit­ter Didier Reyn­ders, Brus­sels minis­ter van Mobi­li­teit Pas­cal Smet, en de bur­ge­mees­ters van Brus­sel, Yvan May­eur, en Molen­beek, Fran­çoi­se Schep­mans, waren aan­we­zig bij de plech­tig­heid.