Den Haag en BPD ont­wik­ke­len samen groe­ne woon­wijk

De gemeen­te Den Haag en gebieds­ont­wik­ke­laar BPD heb­ben 25 maart 2016 een over­een­komst gete­kend voor de start van de ont­wik­ke­ling van een nieu­we, ste­de­lij­ke wijk genaamd Proef­tuin Eras­mus­veld. Deze wijk komt in de groe­ne zone tus­sen Den Haag Zuid-West en Wate­ring­se Veld.
Ener­gie­zui­ni­ge wonin­gen, col­lec­tie­ve tui­nen, deel-auto’s en een ener­gie­co­ö­pe­ra­tie voor bewo­ners ken­mer­ken straks de wijk. Boven­dien heb­ben belang­stel­len­den de moge­lijk­heid om mee te den­ken over de inrich­ting van deze nieu­we leef­om­ge­ving.
Met Proef­tuin Eras­mus­veld wordt de her­ont­wik­ke­ling aan­ge­duid van voor­ma­li­ge volks­tuin­com­plexen tot een nieu­we buurt met onge­veer 350 wonin­gen. Het plan van BPD voor deze ont­wik­ke­ling bouwt voort op het eind 2008 vast­ge­stel­de Mas­ter­plan Eras­mus­veld-Ley­weg­zo­ne en past bin­nen de ambi­tie van de gemeen­te om gebieds­ont­wik­ke­lin­gen meer faci­li­te­rend te onder­steu­nen. De gemeen­te en BPD werk­ten eer­der samen aan de ont­wik­ke­ling van het naast­ge­le­gen Wate­ring­se Veld in dezelf­de pps-vorm: Ont­wik­kel­com­bi­na­tie Wate­ring­se Veld (OCWV).
Bron: vastgoedmarkt.nl