Gemeenteraad Amsterdam wil niet dat er in groene stadsranden wordt gebouwd

Een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam wil dat er niet gebouwd gaat worden in de groene stroken aan de stadsranden. Een motie van GroenLinks waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd het groen in stand te houden werd gesteund door D66, SP en de PvdA. De partijen pleiten voor verdicht bouwen. Als panden gesloopt of vernieuwd worden, kunnen op de ruimte die vrij komt woningen worden gebouwd. Ook zijn de mogelijkheden voor bouwen op IJburg nog lang niet uitgeput.
Aanleiding voor de motie is de ontwikkelstrategie Koers 2025. Daarin stelt wethouder Van der Burg voor de woningbouw te versnellen, zodat er al voor dat jaar 50.000 woningen in de stad worden gebouwd. In de oude ‘structuurvisie’ zouden er 70.000 woningen tot 2040 worden gebouwd. De gemeenteraad steunt de versnelling, maar wil niet dat de eerder vastgestelde Hoofdgroenstructuur aantast.