Twee­de edi­tie Tulp Fes­ti­val in Amster­dam

Voor het twee­de ach­ter­een­vol­gen­de jaar hult Amster­dam zich in de maand april in een kleu­ren­pracht. Tij­dens het Tulp Fes­ti­val 2016 zul­len op zes­tig loca­ties meer dan 500.000 tul­pen te bewon­de­ren zijn.
In totaal zijn er in okto­ber en novem­ber vorig jaar meer dan 430.000 tul­pen­bol­len geplant in de vol­le grond op de ver­schil­len­de loca­ties. Voor ande­re loca­ties zijn tul­pen­com­po­si­ties in pot­ten ont­wor­pen. Daar­mee zijn nog eens ruim 70.000 tul­pen gemoeid. De tul­pen in de pot­ten zul­len zeker rond 1 april bloei­en, de start­da­tum van het Tulp Fes­ti­val Amster­dam.
Er zijn zes rou­tes uit­ge­zet om wan­de­lend of fiet­send te vol­gen. Een infor­ma­tie­gids met rou­te­kaar­ten geeft alle details over deel­ne­mers, de zes­tig loca­ties, cul­ti­vars en bena­min­gen. De gids is ver­krijg­baar bij de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties.
Ini­ti­a­tief­ne­mer van het Tulp Fes­ti­val is Sas­kia Albrecht, tuin­ont­wer­per en samen met Muse­um Van Loon orga­ni­sa­tor van de Open Tui­nen Dagen in Amster­dam.
Bron: cgconcept.be