Nati­o­na­le Par­ken Deal impuls voor natuur en bin­nen­land­se markt

Voor­zit­ter Micha­ël van Straal­en van MKB-Neder­land heeft van­daag mede namens VNO-NCW zijn hand­te­ke­ning gezet onder de Nati­o­na­le Par­ken Deal.  Met deze deal geeft het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken samen met pro­vin­cies, ter­rein­be­heer­ders, groe­ne part­ners en bedrijfs­le­ven het start­sein voor het drie­ja­ri­ge pro­gram­ma ‘Naar Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se’.
Toe­ris­me
Doel van het pro­gram­ma is om van de prach­ti­ge Nati­o­na­le Par­ken die Neder­land rijk is, een sterk ‘merk’ te maken, dat een gro­te­re aan­trek­kings­kracht heeft op bui­ten­land­se toe­ris­ten, een impuls kan geven aan de regi­o­na­le eco­no­mie en ook een gro­te­re belang­stel­ling  cre­ëert van  de eigen bevol­king. Dit vraagt om Nati­o­na­le Par­ken die zich onder­schei­den met een hoge kwa­li­teit en goe­de toe­gan­ke­lijk­heid op gebied van natuur, cul­tuur en recre­a­tie, waar­bij good gover­nan­ce en duur­zaam­heid rand­voor­waar­den zijn.
Upgra­den
“Onder­ne­mers dra­gen de natuur een warm hart toe en kun­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het upgra­den van onze Nati­o­na­le Par­ken”, ver­klaart Van Straal­en de betrok­ken­heid van het geor­ga­ni­seer­de bedrijfs­le­ven. “Denk aan de faci­li­tei­ten rond­om of wel­licht — op klei­ne schaal — zelfs in een park, of nieu­we arran­ge­men­ten tus­sen de par­ken en toe­ris­tisch-recre­a­tie­ve bedrij­ven. Of nieu­we inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen voor toe­ris­ten in de par­ken. Waar­bij het uiter­aard van groot belang is om de juis­te balans te hou­den tus­sen het bescher­men en bele­ven van deze ico­nen van de Neder­land­se natuur. De Nati­o­na­le Par­ken Deal is een impuls voor de natuur én de bin­nen­land­se markt.”
Bron: vno-ncw.nl