Gemeen­te Waal­wijk werkt aan gevel­tuin­tjes

De gemeen­te Waal­wijk start een proef met gevel­tuin­tjes in stra­ten waar (bij­na) geen bomen staan. De gemeen­te ver­zorgt en betaalt de aan­leg van het onder­grond­se gedeel­te van de gevel­tuin, zoals de teel­aar­de en de opsluit­band. 
De afme­tin­gen van de gevel­tuin­tjes wor­den in geza­men­lijk over­leg tus­sen gemeen­te en bewo­ners in de wij­ken bepaald. In een groe­ne straat loopt bij­voor­beeld de tem­pe­ra­tuur op hete dagen min­der hoog op dan in een ste­nen straat waar wei­nig of geen groen aan­we­zig is. Boven­dien zakt er bij onweers­bui­en meer water in de grond, waar­door er min­der kans is dat het riool over­be­last raakt, zegt de gemeen­te.
Voor­jaar
De bewo­ners voor­zien de gevel­tuin­tjes zelf van plan­ten en onder­hou­den deze ook zelf, is het idee. Bomen en ande­re gro­te en bre­de strui­ken zijn niet toe­ge­staan en over­han­gen­de tak­ken mogen geen over­last geven aan voor­bij­gan­gers. Het aan­leg­gen van de gevel­tuin­tjes gebeurt in het voor­jaar.
Bron: bd.nl