Berichten

Op dinsdag 10 mei is het vernieuwde Palaceplein officieel klaar. Het plein heeft veel groen gekregen zodat het lijkt op een duinlandschap. De nieuwe inrichting van het Palaceplein is samen met buurtbewoners bedacht.
Op het Palaceplein zijn heuvels gemaakt die op duinen lijken. Op de heuvels staat groen zoals siergrassen, dat goed tegen het zeeklimaat kan. Er omheen zijn brede, stenen randen gemaakt die als bank kunnen worden gebruikt. Kinderen kunnen spelen op zwerfkeien die op het plein zijn neergelegd. Op 10 mei opende wethouder Revis officieel het vernieuwde plein door een bord te onthullen.
Meer groen en kwaliteit
De nieuwe inrichting van het Palaceplein is het eerste project uit het programma De Kust Gezond van de gemeente dat klaar is. In het programma De Kust Gezond staan meer projecten om ervoor te zorgen dat meer pleinen en straten in Scheveningen-Bad meer groen en een hogere kwaliteit krijgen. Ook de Noordboulevard en een aantal strandopgangen worden opgeknapt. Doel is dat de Haagse badplaats een van de beste badplaatsen blijft van Noordwest-Europa.
Bron: denhaag.nl
 

Amersfoort kreeg er de afgelopen twaalf jaar in 27 projecten zo’n 175 hectare extra bij aan nieuw natuur-, water- en recreatiegebied. Ook bestaande groenzones, cultuurhistorische landschappen en stadsparken zijn gerenoveerd. Bovendien is er voor ruim 60 km aan nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden aangelegd, inclusief nieuwe recreatieve verbindingen tussen stad en omgeving. Dat is het resultaat van het uitvoeringsprogramma Groene Stad 2004-2015, dat op vrijdag 22 april feestelijk werd afgesloten in het nieuwe Groene Huis op landgoed Schothorst.
Uitvoeringsprogramma Groene Stad 2004-2015
De projecten en het uitvoeringsprogramma kregen destijds vorm wegens de ‘oprukkende stad’ en de positie van groengebieden, waterwegen en recreatie. Gemeente, provincie, waterschap, buurgemeenten en vele ‘groenpartijen’ uit de stad en omgeving hebben daarom deze diepte-investering gedaan in natuur, groen en water, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een groene stad en regio.
Bron: provincie Utrecht

Eemnes nog groener door betere benutting van regenwater.
Door het veranderende klimaat moet Nederland de komende decennia rekening houden met een toename van extreme regenbuien in de zomer. Bovendien zorgt woningbouw en aanleg van wegen ervoor dat veel neerslag niet in de grond wegzakt, maar direct via het riool wordt afgevoerd.
Om wateroverlast en verspilling zo veel mogelijk te voorkomen, wil gemeente Eemnes inwoners en bedrijven stimuleren om neerslag langer vast te houden. Dat kan door bijvoorbeeld sedumcassettes (groendak) aan te brengen en een regenton in de tuin te installeren.
Groene daken brengen natuur in stad en dorp
Daken bedekt met sedumcasettes houden het water bij hevige regenval langer vast en trekken planten en vogels aan. Het levert een energiebesparing op, doordat groene daken de warmte in de winter vasthouden en verkoeling geven in de zomer. Ook hebben ze een positief effect op de luchtkwaliteit.
Samen besparen met de regenton
Regenwater dat van daken via de regenpijp wordt afgevoerd kan uitstekend worden gebruikt om planten te besproeien, ramen of de auto te wassen. Dit is een zuinige en duurzame besparing op schoon drinkwater. Bovendien ontlasten we het rioolstelsel en besparen we op kosten en energie om het water te zuiveren.
100% subsidie
Samen met haar inwoners wil de gemeente Eemnes verspilling nog beter tegengaan. Daarom verleent de gemeente een eenmalige subsidie in de vorm van gratis sedumcassettes en regentonnen. Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Op is op!
Groen- en watermarkt
Wilt u meedoen? Inwoners en bedrijven binnen de bebouwde kom van Eemnes kunnen de beschikbare sedumcassettes en regentonnen gratis afhalen tijdens de groen- en watermarkt op 14 mei 2016 van 10.00 tot 16.00 uur aan De Minnehof in het centrum van Eemnes.
Per aanvrager wordt minimaal 6m² en maximaal 100m² groendak en/of 1 regenton gesubsidieerd (zolang de voorraad strekt). Het enige dat u hoeft te doen is vooraf via het subsidieformulier het aantal vierkante meters dak door te geven dat u van sedum wilt voorzien.

Samen investeren in natuur vergt experimenteerruimte, waarin de verschillende, vaak lokale, partijen elkaar moeten versterken vanuit eigen expertise. Dat was de conclusie van de 5 inleiders en de 50 aanwezigen op een bijeenkomst georganiseerd door LEI Wageningen UR waarin de (on)mogelijkheden van de financiering van natuur en landschap centraal stonden.
Beleidsmaker Hans Rutten van het ministerie van Economische Zaken, ondernemers Jan Duijndam van Hoeve Biesland en Erik Droogh van Leisurelands en onderzoeker Martijn van der Heide van LEI Wageningen UR verkenden vanuit hun perspectief de grenzen. Zij zijn dieper ingegaan op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het natuurbeleid, en de (on)mogelijkheden die deze opleveren voor de financiering ervan. LEI-onderzoeker Van der Heide ging daarbij in op vier trends die samen de aanleiding en achtergrond schetsen waartegen we de zoektocht naar groene verdienmodellen moeten zien: decentralisatie, vermaatschappelijking, internationalisering en vermarkting.
Bron: Groene Ruimte

De Flora- en faunawet schrijft voor dat bij van onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden rekening gehouden moet worden met beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dat is goed voor de bescherming van deze diersoorten, maar leidt tegelijkertijd tot lange procedures. Tot nu toe moest per bouwproject in de oude stad van Tilburg ontheffing aangevraagd worden.
In het soortenmanagementplan van de gemeente is vastgelegd welke dieren zich waar bevinden en op welke voorwaarden er gewerkt en gebouwd kan worden. Op basis van dit plan heeft het ministerie van Economische Zaken toestemming gegeven aan de gemeente voor een 5-jarig proefproject, waarbij niet meer voor elk individueel project onderzoek en ontheffing nodig is. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor minder administratieve rompslomp, een betere juridische borging en een betere bescherming van de dieren. Procedures worden hierdoor versneld en vergemakkelijkt.
Met de nieuwe Wet Natuurbescherming worden provincies per 1 januari 2017 het bevoegd gezag en nemen daarmee de rol van ontheffingverlener over van het Rijk. De provincie Noord-Brabant is positief over het initiatief van de gemeente Tilburg en ziet dit als een voorbeeld voor andere gemeenten om de belangen van natuur en stedelijke ontwikkeling te verbinden.
Bron: groeneruimte.nl

Van 29 november tot en met 1 december 2016 vindt de tweede editie van Future Green City plaats in de Brabanthallen s’-Hertogenbosch.
Vorig jaar bezochten maar liefst 2.175 bezoekers de eerste editie van Future Green City, een vakevent met als doel om een leefbare, toekomstbestendige stad te creëren. Innovatie, groen en duurzaamheid vormen de rode draad op het event, zowel op het beursgedeelte als in de theaterprogramma’s en workshops.
Ook de komende editie belooft weer heel interessant te worden. Met actuele thema’s en boeiende sprekers. Gespecialiseerde bedrijven en architectenbureaus zullen hun aanbod op het gebied van (ge)bouwen, water, groen, infra, energie en milieu presenteren tijdens het event.
Het vakevent is een initiatief van de verenigingen VHG en Stadswerk Nederland en dit jaar heeft VVM, netwerk van milieuprofessionals zich ook als initiatiefnemer aangesloten. Het ontwikkelen van en bouwen aan de groene, leefbare stad met toekomst vraagt een multi-disciplinaire aanpak. Future Green City wordt dan ook ondersteund door een uitgebreide adviescommissie bestaande uit gemeenten, kennisinstituten en vertegenwoordigers van stichtingen en (branche)verenigingen waarvoor het creëren van de stad van de toekomst van groot belang is.
Bron: futuregreencity.nl

Vrijdag 22 april onthult wethouder Ine van Burgsteden (CDA) om 14.30 uur op het Willemsplein de eerste duurzame groene bushalte van Arnhem. 
De bushalte wordt aan de achterzijde voorzien van vijf panelen waarop groene planten zijn aangebracht. De halte wordt gebruikt als voorbeeld hoe groen kan worden ingezet bij het verminderen van hitteplekken in de stad.
Het idee voor een permanente groene bushalte vloeit voort uit een eerder initiatief waarbij dezelfde bushalte op het Willemsplein tijdelijk van groen werd voorzien. Dat was tijdens het Future City Festival in 2012, waarin Arnhem in het teken stond van duurzame initiatieven in en om de stad. Om te voorkomen dat het groen op het bushokje uitdroogt op warme dagen, is een speciaal watersysteem aangebracht.
Het initiatief van de groene bushalte is mede mogelijk gemaakt door Groensteden.nl, Sempergreen en de eigernaar van de abri’s JC Decaux. Omdat Arnhem de komende periode in het teken staat van de Giro en daarmee de kleur roze, wordt op de bushalte groene beplanting geplaatst die roze bloemen draagt.

In het kader van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0, een netwerk van groene initiatieven in de stad, zijn donderdagavond zeven subsidies uitgereikt. De bijdragen lopen uiteen van 550 tot 1000 euro en zijn toegekend aan projecten die bijdragen aan een groenere buurt.
De lokale afdeling van Groei & Bloei kreeg 550 euro voor het organiseren van een voortuinwedstrijd en balkonbakkenkeuring. Moestuinvereniging het Boeskoolhöfke is verblijd met 850 euro. Geld waarmee nieuwe onderhoudsapparaten kunnen worden gekocht. Duizend euro is toegekend aan de imkersvereniging (zaailintproject) en de stichting Stadstuin (‘Groene Verbinding’). IVN, park Stakenkamp en Stichting Stakenboer kregen elk 1000 euro voor de gezamenlijke realisatie van een vlinderhof, struinpad en bostuin in het park Stakenkamp.
In september dit jaar wordt een tweede aanvraagronde gehouden, waarbij opnieuw aanvragen kunnen worden ingediend. De Groene Loper 2.0 wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.
Bron: tubantia.nl

Op de plek waar nu het zorgcentrum van Careyn staat komen in 2018 vier nieuwe appartementenblokken. Het gebouw aan de Winklerlaan gaat tegen de vlakte en gaat plaatsmaken voor 207 appartementen.
Naast een blok met zorgwoningen, komen er woonblokken met een mix van sociale, middeldure en dure beleggershuurwoningen en koopappartementen. De nieuwbouw krijgt een groen dak en de ambitie is de gebouwen energieneutraal te maken. De woningen zijn levensloopbestendig: dus ook zeer geschikt voor senioren. Het programma maakt doorstroming mogelijk van ouderen die nu in grote grondgebonden koopwoningen in Tuindorp wonen en willen verhuizen naar een passende woning in de buurt.
Parkeren kan straks zoveel mogelijk uit het zicht: op een verdiept maaiveld en deels onder de gebouwen of balkons en onder een klein parkeerdek. De woonblokken aan de verlengde Lamerislaan op de begane grond krijgen terrassen die direct overlopen in het openbaar gebied.

Herinrichting Groene Kop

Omwonenden willen veel groen in de zogeheten ‘Kop op Tuindorp Oost’. Inmiddels is gestart met de herinrichting van de Groene Kop. Deze strook verandert in een gebied met een ‘hoge kwaliteit groen’. Het ontwerp verbindt de buurt met een nieuw park en geeft nieuwe wandel- en ontmoetingsmogelijkheden met als ontmoetingsplek het tuindersverenigingsgebouw ‘Het Pannendak’. Het Gerrit Rietveld College krijgt een groene uitloop vlak bij het nieuwe schoolgebouw.
De bouw van de eerste appartementenblokken start naar verwachting in 2017.
Na oplevering kunnen bewoners verhuizen naar de nieuwbouw en kan het huidige zorgcentrum gesloopt worden. In 2019 wordt het vervolg gerealiseerd. Oplevering van het gehele project inclusief de openbare ruimte vindt naar verwachting plaats in 2020.
Bron: duic.nl

Vijf nieuwe Green Deals – waaronder de 200ste – werden tijdens de Innovation Expo in Amsterdam ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groene Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebruiken waardoor het mogelijk is om water te bufferen, oververhitting tegen te gaan en de biodiversiteit te stimuleren. Behalve vijf Green Deals werd er ook een City Deal ondertekend.
Green Deals hebben de afgelopen jaren bewezen dat de overheid, NGO’s en bedrijfsleven samen veel voor elkaar kunnen krijgen om een groene economie te realiseren. Er werden tal van projecten gelanceerd en succesvol afgerond. Door van elkaar te leren én elkaar te ondersteunen zijn grote slagen gemaakt. Maar er liggen ook nog veel kansen. Met de vijf deals die minister Kamp van Economische Zaken vandaag ondertekende krijgen een aantal van die kansen een versnelling.
De Green Deal Groene Daken had vandaag de eer om 200ste Green Deal te worden. Groene (gebruiks)daken bieden kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. Ze kunnen fijnstof afvangen, hittestress verminderen en de biodiversiteit in steden vergroten. Doel van deze deal is dat partijen  samen gaan werken om op landelijke niveau meervoudig ruimtegebruik op begroeide daken te stimuleren.
Bron: Rijksoverheid