Het nieu­we Pala­ce­plein in Den Haag is ver­groend

Op dins­dag 10 mei is het ver­nieuw­de Pala­ce­plein offi­ci­eel klaar. Het plein heeft veel groen gekre­gen zodat het lijkt op een duin­land­schap. De nieu­we inrich­ting van het Pala­ce­plein is samen met buurt­be­wo­ners bedacht. Op het Pala­ce­plein zijn heu­vels gemaakt die op dui­nen lij­ken. Op de heu­vels staat groen zoals sier­gras­sen, dat goed tegen het zee­kli­maat […]

Nieuw natuur, water- en recre­a­tie­ge­bied in Amers­foort

Amers­foort kreeg er de afge­lo­pen twaalf jaar in 27 pro­jec­ten zo’n 175 hec­ta­re extra bij aan nieuw natuur‑, water- en recre­a­tie­ge­bied. Ook bestaan­de groen­zo­nes, cul­tuur­his­to­ri­sche land­schap­pen en stads­par­ken zijn gere­no­veerd. Boven­dien is er voor ruim 60 km aan nieu­we wan­­del- en fiets­mo­ge­lijk­he­den aan­ge­legd, inclu­sief nieu­we recre­a­tie­ve ver­bin­din­gen tus­sen stad en omge­ving. Dat is het resul­taat […]

Gra­tis regen­ton en groen­dak voor Eem­nes­sers

Eem­nes nog groe­ner door bete­re benut­ting van regen­wa­ter. Door het ver­an­de­ren­de kli­maat moet Neder­land de komen­de decen­nia reke­ning hou­den met een toe­na­me van extre­me regen­bui­en in de zomer. Boven­dien zorgt woning­bouw en aan­leg van wegen ervoor dat veel neer­slag niet in de grond weg­zakt, maar direct via het riool wordt afge­voerd. Om water­over­last en ver­spil­ling […]

Samen inves­te­ren in natuur vergt expe­ri­men­teer­ruim­te

Samen inves­te­ren in natuur vergt expe­ri­men­teer­ruim­te, waar­in de ver­schil­len­de, vaak loka­le, par­tij­en elkaar moe­ten ver­ster­ken van­uit eigen exper­ti­se. Dat was de con­clu­sie van de 5 inlei­ders en de 50 aan­we­zi­gen op een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd door LEI Wage­nin­gen UR waar­in de (on)mogelijkheden van de finan­cie­ring van natuur en land­schap cen­traal ston­den. Beleids­ma­ker Hans Rut­ten van het […]

Til­burg ver­bindt ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen met natuur

De Flo­ra- en fau­na­wet schrijft voor dat bij van onder­houds- en uit­brei­dings­werk­zaam­he­den reke­ning gehou­den moet wor­den met bescherm­de dier­soor­ten, zoals vleer­mui­zen, huis­mus­sen en gier­zwa­lu­wen. Dat is goed voor de bescher­ming van deze dier­soor­ten, maar leidt tege­lij­ker­tijd tot lan­ge pro­ce­du­res. Tot nu toe moest per bouw­pro­ject in de oude stad van Til­burg ont­hef­fing aan­ge­vraagd wor­den. In […]

Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid lei­dend bij Futu­re Green City 2016

Van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber 2016 vindt de twee­de edi­tie van Futu­re Green City plaats in de Bra­ban­t­hal­len s’-Hertogenbosch. Vorig jaar bezoch­ten maar liefst 2.175 bezoe­kers de eer­ste edi­tie van Futu­re Green City, een vake­vent met als doel om een leef­ba­re, toe­komst­be­sten­di­ge stad te cre­ë­ren. Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid vor­men de rode draad […]

‘Groe­ne’ bus­hal­te op Wil­lem­splein

Vrij­dag 22 april ont­hult wet­hou­der Ine van Burg­ste­den (CDA) om 14.30 uur op het Wil­lem­splein de eer­ste duur­za­me groe­ne bus­hal­te van Arn­hem.  De bus­hal­te wordt aan de ach­ter­zij­de voor­zien van vijf pane­len waar­op groe­ne plan­ten zijn aan­ge­bracht. De hal­te wordt gebruikt als voor­beeld hoe groen kan wor­den inge­zet bij het ver­min­de­ren van hit­te­plek­ken in de […]

Sub­si­dies voor groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Olden­zaal

In het kader van de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0, een net­werk van groe­ne ini­ti­a­tie­ven in de stad, zijn donderdagavond zeven sub­si­dies uit­ge­reikt. De bij­dra­gen lopen uit­een van 550 tot 1000 euro en zijn toe­ge­kend aan pro­jec­ten die bij­dra­gen aan een groe­ne­re buurt. De loka­le afde­ling van Groei & Bloei kreeg 550 euro voor het orga­ni­se­ren […]

207 nieu­we appar­te­men­ten in Tuin­dorp Oost geves­tigd op ‘Groe­ne kop’ krij­gen groe­ne daken

Op de plek waar nu het zorg­cen­trum van Careyn staat komen in 2018 vier nieu­we appar­te­men­ten­blok­ken. Het gebouw aan de Win­kler­laan gaat tegen de vlak­te en gaat plaats­ma­ken voor 207 appar­te­men­ten. Naast een blok met zorg­wo­nin­gen, komen er woon­blok­ken met een mix van soci­a­le, mid­deldu­re en dure beleg­gers­huur­wo­nin­gen en koop­ap­par­te­men­ten. De nieuw­bouw krijgt een groen […]

Green Deal Groe­ne Daken zorgt voor 200ste Green Deal

Vijf nieu­we Green Deals – waar­on­der de 200ste – wer­den tij­dens de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam onder­te­kend door minis­ter Kamp van Eco­no­mi­sche Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groe­ne Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebrui­ken waar­door het moge­lijk is om water te buf­fe­ren, […]