Ver­keer­de ont­wik­ke­ling: Gemeen­ten bezui­ni­gen het meest op groen­be­heer

Gemeen­ten bezui­ni­gen het meest op groen­be­heer. Dat blijkt uit onder­zoek door Bin­nen­lands Bestuur. Toch ervaart slechts een der­de van de bur­gers dat de kwa­li­teit van het groen ach­ter­uit gaat. Dat blijkt uit onder­zoe­ken door Bin­nen­lands Bestuur en I&O Research.
Bin­nen­lands Bestuur onder­vroeg amb­te­na­ren uit het finan­ci­eel en ruim­te­lij­ke orde­nings­vak­ge­bied over de ver­van­gings­op­ga­ve in de open­ba­re ruim­te. Gelijk­tij­dig is door I&O Research in opdracht van Bin­nen­lands Bestuur een repre­sen­ta­tief onli­ne onder­zoek gedaan onder meer dan 3200 Neder­lan­ders naar hun bele­ving van hun woon- en leef­om­ge­ving.
In de amb­te­na­ren­pei­ling wordt groen­be­heer het vaakst als bezui­ni­gings­post genoemd (85%), gevolgd door wegen (70%). Inwo­ners bele­ven dat in veel min­de­re mate. Dat er min­der geld voor wegen is, heb­ben ze nau­we­lijks in de gaten; wel ervaart een op de drie Neder­lan­ders een ach­ter­uit­gang van het groen.
Bezui­ni­gin­gen op groen­be­heer sprin­gen het meest in het oog, ver­klaart onder­zoe­ker Frank ten Doe­schot van I&O Research. “Als je uit het raam kijkt, zie je meer zwerf­af­val in het plant­soen, of blad­de­rend hout in de speel­tuin. En de ber­men met hoog gras pas­seer je elke dag. De onder­houds­staat van wegen is daar­en­te­gen voor men­sen veel min­der zicht­baar. En hoe de rio­le­ring er aan toe is, zie je bij­na nooit, die func­ti­o­neert gewoon altijd.”
Bron: groenruimte.nl