Stich­ting Per­ma­cul­tuur Mep­pel orga­ni­seert eer­ste ‘Groe­ne Buurt Café’

Stich­ting Per­ma­cul­tuur Mep­pel orga­ni­seert haar eer­ste Groe­ne Buurt Café. In wijk­cen­trum De Poe­le krij­gen buurt­be­wo­ners van de wijk Havel­ter­ma­de op 19 april uit­leg over de moge­lijk­he­den voor de aan­leg van een wijk­groen­te­tuin, pluk­tuin en buurt­tui­nen.
De stich­ting is een ini­ti­a­tief van Irma Lok en Gea Schoe­ma­ker. Zij kre­gen vorig jaar van de gemeen­te 2500 euro van het aan­jaag­bud­get.
Het the­ma van de eer­ste bewo­ners­bij­een­komst is: ‘Wat wil hier groei­en in de wijk?’
Bron: dvhn.nl