D66 Hen­ge­lo lan­ceert meld­punt voor groe­ne idee­ën

 De gemeen­te Hen­ge­lo levert nog te wei­nig inspan­nin­gen om de doel­stel­lin­gen op het gebied van duur­zaam­heid te halen. Dat is althans de mening van de frac­tie van D66 in de gemeen­te­raad.
Daar­om heeft D66 zelf het ini­ti­a­tief geno­men voor een nieu­we web­si­te: www.groenerhengelo.nl. Via die web­si­te kun­nen inwo­ners van Hen­ge­lo sug­ges­ties doen ten behoe­ve van een duur­za­mer Hen­ge­lo.
Ver­volg
Samen met frac­tie­ver­te­gen­woor­di­ger Rik Oude Mun­nink en bestuurs­lid Peter Waldt zal raads­lid Marc ten Bar­ge de inge­zon­den sug­ges­ties en idee­ën bekij­ken en pro­be­ren er zoveel moge­lijk een ver­volg aan te geven. Elk kwar­taal zal het bes­te idee extra in de schijn­wer­pers wor­den gezet.
Vol­gens D66 heeft de gemeen­te een voor­beeld­func­tie, maar staat het the­ma duur­zaam­heid in Hen­ge­lo op dit moment onder druk. De hui­di­ge focus ligt voor­al op Warm­te­net en Afval­loos Hen­ge­lo. Belang­rij­ke pro­jec­ten, vindt ook D66. „Maar daar­mee zijn we er nog niet. We geven nog onvol­doen­de invul­ling aan de kli­maat­doel­stel­lin­gen.”
Onzin­nig
D66 wil af van ‘onzin­ni­ge en ver­ou­der­de regels die duur­za­me ont­wik­ke­lin­gen en bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in de weg staan’.
Bron: Tubantia.nl