Eco­lo­gisch iso­le­ren: waar­om kie­zen voor een groen­dak?

Woon je in de stad en heb je geen tuin ter beschik­king? Dan maak je toch gewoon een tuin op je dak! Dank­zij een groen­dak haal je de natuur naar de stad. Boven­dien biedt een groen­dak tal van ande­re kwa­li­tei­ten, zoals uit­ste­ken­de ther­mi­sche iso­la­tie en een lan­ge­re levens­duur dan het klas­sie­ke dak.
Exten­sief of inten­sief groen­dak
Er wordt een onder­scheid gemaakt tus­sen inten­sie­ve en exten­sie­ve groen­da­ken, al naar­ge­lang de dik­te van de sub­straat­laag en de beplan­ting. Een exten­sief groen­dak heeft zo goed als geen onder­houd nodig, een inten­sief groen­dak ver­eist even­veel werk als een gewo­ne tuin. Die laat­ste ver­eist ook een dik­ke­re sub­straat­laag (tot 50 cm) en dus een robuus­te­re dak­con­struc­tie.
Een groen­dak wordt bij voor­keur op een plat dak gelegd, maar kan ook op een hel­lend dak met een maxi­ma­le hel­lings­graad van 40 gra­den. Let wel: enkel een exten­sief groen­dak komt hier­voor in aan­mer­king. De begroei­ing is in dat geval beperkt tot gras­sen, mos­sen en klei­ne plan­ten. Een inten­sief groen­dak daar­en­te­gen kan uit de klui­ten gewas­sen strui­ken en bomen aan.
De voor­de­len van een groen­dak op een rij

  • Lan­ge­re levens­duur van de dak­be­dek­king.
  • Bete­re ther­mi­sche én akoes­ti­sche iso­la­tie.
  • Aan­trek van fau­na en flo­ra.
  • Effi­ci­ën­te­re water­zui­ve­ring.

Zelf een groen­dak aan­leg­gen?
Je kunt een exten­sief groen­dak laten aan­leg­gen of het gewoon zelf doen – een inten­sief dak laat je beter aan een pro­fes­si­o­nal over. Hoe ga je te werk? Let er sowie­so op dat het dak­op­per­vlak 100 pro­cent lek- en scheur­vrij is. Een lek opspo­ren nadat je groen­dak is gelegd, is zoals eer­der aan­ge­haald erg moei­lijk.
Is je dak niet uit­ge­rust met EPDM-folie of wor­tel­we­ren­de bitu­men, gebruik dan zeker een wor­tel­we­ren­de doek. Ook een drai­na­ge­laag is onont­beer­lijk. Plaats ter hoog­te van elke afvoer een con­tro­le­put en werk af met een grind­strook. Plaats nu de groen­dak­te­gels een per een op je dak. Is je dak­rand niet 8 tot 10 cm hoog, voor­zie dan een grind­strook van 20 cm. Zo voor­kom je dat plan­ten over de dak­rand gaan groei­en.
Bron: bouwenwonen.net