Kabi­net geeft ruim­te voor groe­ne duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Ban­ken, inves­teer­ders en beleg­gers krij­gen meer moge­lijk­he­den om te inves­te­ren in duur­za­me pro­jec­ten. Zo kun­nen bij­voor­beeld bedrij­ven die groe­ne daken aan­plan­ten en onder­ne­mers die wer­ken aan de opslag van zon­ne-ener­gie, aan­klop­pen voor een finan­cie­ring tegen gun­sti­ge voor­waar­den. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma (Infra­struc­tuur en Mili­eu) en staats­se­cre­ta­ris Wie­bes (Finan­ci­ën) heb­ben met de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Ban­ken (NVB) de Groen­re­ge­ling hier­op aan­ge­past.

Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma: ‘Steeds meer bedrij­ven laten zien dat duur­zaam­heid uit­ste­kend te com­bi­ne­ren is met eco­no­mi­sche kan­sen.  Door deze rege­ling te ver­rui­men wil­len we nog meer bedrij­ven, die con­cre­te oplos­sin­gen bie­den voor de mili­eu- en kli­maat­uit­da­gin­gen, een extra steun in de rug geven. Dit is niet alleen gun­stig voor duur­za­me bedrij­ven, ook spaar­ders die maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord wil­len beleg­gen krij­gen meer keu­ze in groe­ne ini­ti­a­tie­ven.’
De Rege­ling Groen­pro­jec­ten is in 1995 gestart om met een belas­ting­voor­deel, inves­te­rin­gen in duur­za­me pro­jec­ten inte­res­san­ter te maken voor beleg­gers. Inmid­dels is ruim vier mil­jard euro opge­haald dat via de ban­ken tegen een gun­stig tarief is uit­ge­leend aan de duur­za­me onder­ne­mers. Deze inves­te­rin­gen leid­de vorig jaar al tot een bere­ken­de 330 dui­zend ton min­der uit­stoot van broei­kas­sen­gas­sen, wat gelijk staat aan onge­veer 41 dui­zend huis­hou­dens.
Met de ver­nieu­wing van de rege­ling kun­nen nu nog meer bedrij­ven duur­za­me inno­va­ties  regi­stre­ren als groe­ne inves­te­ring, waar­mee ze in aan­mer­king komen voor de gun­sti­ge finan­cie­rings­voor­waar­den. In de bestaan­de rege­ling zaten al veel ini­ti­a­tie­ven op het gebied van recy­cling, bio­lo­gi­sche land­bouw en natuur­be­scher­ming. Van­af nu kun­nen ook bedrij­ven die wer­ken aan ener­gie­be­spa­ring of oplos­sin­gen heb­ben om grond­stof­fen uit afval te halen zich laten regi­stre­ren. Ook oplos­sin­gen voor de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring, zoals de opvang van over­tol­lig water in ste­den, komen van­af nu in aan­mer­king.
Bron: rijksoverheid.nl