Green Deal Infra­na­tuur ver­groot kan­sen voor natuur

Vrij­dag 1 april teken­den 20 orga­ni­sa­ties (onder ande­re over­he­den, infra­be­heer­ders, inge­ni­eurs­bu­reaus en De Vlin­der­stich­ting) de Green Deal Infra­na­tuur met als doel: ver­gro­ten van bewust­wor­ding over bio­di­ver­si­teit in rela­tie tot de Neder­land­se infra­struc­tuur. De orga­ni­sa­ties zet­ten geza­men­lijk hun erva­ring en ken­nis in om bio­di­ver­si­teit in hun eigen werk­ge­bied van­zelf­spre­ken­der te maken. Op deze manier kan de infra­struc­tuur een gro­te bete­ke­nis krij­gen voor een duur­za­me­re leef­om­ge­ving waar mens en natuur bei­de voor­deel van heb­ben.
Titia Wol­ter­beek (direc­teur De Vlin­der­stich­ting): “De Green Deal Infra­na­tuur biedt de part­ners een uit­ge­le­zen kans om samen de natuur bui­ten de bescherm­de natuur­ge­bie­den te hel­pen ver­ster­ken. Door geza­men­lijk op te trek­ken kan er een Infra­Na­tuur­Net­werk ont­staan langs de (spoor)wegen, dij­ken, lei­din­gen en ande­re lij­nen door het land­schap. Daar zul­len o.a. de sterk bedreig­de vlin­ders en bij­en van pro­fi­te­ren, wat de hele natuur ten goe­de komt.”
Samen en indi­vi­du­eel aan de slag
De nadruk van dit ini­ti­a­tief ligt op onder­steu­nen, sti­mu­le­ren, samen­wer­ken en leren van elkaars erva­rin­gen, ter­wijl de uit­voe­ring een ver­ant­woor­de­lijk­heid van de eigen orga­ni­sa­tie blijft. Via work­shops en werka­te­liers zul­len bestaan­de ken­nis en kan­sen voor de bio­di­ver­si­teit in rela­tie tot de infra­struc­tuur in beeld wor­den gebracht. Daar­naast heeft elke par­tij aan­ge­ge­ven wel­ke acties zij gaan onder­ne­men om bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren. Als één van de eer­ste acties zal een geza­men­lijk werk­pro­gram­ma wor­den opge­steld. In deze Green Deal bestaat ook de moge­lijk­heid voor ande­re orga­ni­sa­ties om op een later moment in het pro­ces aan te slui­ten.
Part­ners
De Green Deal is onder­te­kend door: Arca­dis, ENGIE Infra & Mobi­li­ty, Gas­unie, Gemeen­te Til­burg, Gront­mij, Heij­mans, Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu (Rijks­wa­ter­staat), Pro­Rail, Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, Pro­vin­cie Noord-Hol­land, Ten­neT, De Vlin­der­stich­ting (ini­ti­a­tief­ne­mer van Infra­na­tuur), Vitens en de Water­schap­pen Val­lei en Velu­we, Aa en Maas, Rivie­ren­land, Rijn en IJs­sel, het Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier en Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land.