Nieu­we stads­tuin in Hen­ge­lo is klaar om te wor­den inge­zaaid

Het ter­rein is klaar om te wor­den inge­zaaid: de nieu­we Stads­tuin langs de Mars­kant, tus­sen de par­keer­plaats en gebouw Mar­kant. De afge­lo­pen maand is de tuin aan­ge­legd op een van de bekend­ste ‘prai­ries’ van Hen­ge­lo, de plek van het vroe­ge­re poli­tie­bu­reau en de brand­weer­ka­zer­ne.
Hier wor­den bin­nen­kort bloe­men gekweekt en groen­ten ver­bouwd. In fei­te bestaat de Stads­tuin uit gro­te bak­ken met een hou­ten rand. Voor die uit­voe­ring is geko­zen omdat de bodem niet geschikt is voor groe­ne acti­vi­tei­ten. De grond wordt ver­rijkt met com­post, afkom­stig van etens­res­ten van flat­be­wo­ners. De SWB gaat die res­ten twee keer per week opha­len.
Naast de SWB zijn Twen­te Mili­eu, Wel­bi­ons en de gemeen­te bij het pro­ject betrok­ken, kun­ste­naars­stich­ting Ate­liers ’93 zorgt voor een cre­a­tie­ve aan­kle­ding van deze loca­tie.
Voed­sel­bank
Voed­sel­bank Mid­den-Twen­te wil graag in beeld komen als afne­mer van de groen­ten, zegt woord­voer­der Han Eul­de­rink: „Heel graag! Ze mogen me bel­len!” Er zijn ook plan­nen om de bio­lo­gisch geteel­de groen­ten op de markt te ver­ko­pen.
De Hen­ge­lo­se stads­im­ker Phi­lip Win­kel­horst heeft even­eens inte­res­se: hij wil er graag twee bij­en­kas­ten neer­zet­ten. „Ik heb een toe­zeg­ging van de gemeen­te maar ik heb er nog niks van terug gehoord. Ik ga er van­uit dat het door­gaat.” Win­kel­horst wil de kas­ten op een con­tai­ner plaat­sen, die bij de Stads­tuin wordt neer­ge­zet: zo kan er nie­mand bij.
Ber­flo­beek
De tuin is een tij­de­lij­ke pro­ject, in afwach­ting van nieuw­bouw­plan­nen op deze loca­tie. Voor­lo­pig wor­den gedu­ren­de 2,5 jaar plan­ten en groen­ten ver­bouwd. De pro­vin­cie heeft daar­voor een sub­si­die van 250.000 euro beschik­baar gesteld. Ook het water­schap is van de par­tij en zal de langs de tui­nen stro­men­de Ber­flo­beek onder han­den nemen.