Nieuw natuur, water- en recre­a­tie­ge­bied in Amers­foort

Amers­foort kreeg er de afge­lo­pen twaalf jaar in 27 pro­jec­ten zo’n 175 hec­ta­re extra bij aan nieuw natuur‑, water- en recre­a­tie­ge­bied. Ook bestaan­de groen­zo­nes, cul­tuur­his­to­ri­sche land­schap­pen en stads­par­ken zijn gere­no­veerd. Boven­dien is er voor ruim 60 km aan nieu­we wan­del- en fiets­mo­ge­lijk­he­den aan­ge­legd, inclu­sief nieu­we recre­a­tie­ve ver­bin­din­gen tus­sen stad en omge­ving. Dat is het resul­taat van het uit­voe­rings­pro­gram­ma Groe­ne Stad 2004–2015, dat op vrij­dag 22 april fees­te­lijk werd afge­slo­ten in het nieu­we Groe­ne Huis op land­goed Schot­horst.
Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groe­ne Stad 2004–2015
De pro­jec­ten en het uit­voe­rings­pro­gram­ma kre­gen des­tijds vorm wegens de ‘opruk­ken­de stad’ en de posi­tie van groen­ge­bie­den, water­we­gen en recre­a­tie. Gemeen­te, pro­vin­cie, water­schap, buur­ge­meen­ten en vele ‘groen­par­tij­en’ uit de stad en omge­ving heb­ben daar­om deze diep­te-inves­te­ring gedaan in natuur, groen en water, zodat ook toe­kom­sti­ge gene­ra­ties kun­nen blij­ven genie­ten van een groe­ne stad en regio.
Bron: pro­vin­cie Utrecht