Green Deal Groe­ne Daken zorgt voor 200ste Green Deal

Vijf nieu­we Green Deals – waar­on­der de 200ste – wer­den tij­dens de Inno­va­ti­on Expo in Amster­dam onder­te­kend door minis­ter Kamp van Eco­no­mi­sche Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groe­ne Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebrui­ken waar­door het moge­lijk is om water te buf­fe­ren, over­ver­hit­ting tegen te gaan en de bio­di­ver­si­teit te sti­mu­le­ren. Behal­ve vijf Green Deals werd er ook een City Deal onder­te­kend.
Green Deals heb­ben de afge­lo­pen jaren bewe­zen dat de over­heid, NGO’s en bedrijfs­le­ven samen veel voor elkaar kun­nen krij­gen om een groe­ne eco­no­mie te rea­li­se­ren. Er wer­den tal van pro­jec­ten gelan­ceerd en suc­ces­vol afge­rond. Door van elkaar te leren én elkaar te onder­steu­nen zijn gro­te sla­gen gemaakt. Maar er lig­gen ook nog veel kan­sen. Met de vijf deals die minis­ter Kamp van Eco­no­mi­sche Zaken van­daag onder­te­ken­de krij­gen een aan­tal van die kan­sen een ver­snel­ling.
De Green Deal Groe­ne Daken had van­daag de eer om 200ste Green Deal te wor­den. Groe­ne (gebruiks)daken bie­den kan­sen om eco­sys­te­men te ver­ster­ken in de gebouw­de omge­ving. Ze kun­nen fijn­stof afvan­gen, hit­te­stress ver­min­de­ren en de bio­di­ver­si­teit in ste­den ver­gro­ten. Doel van deze deal is dat par­tij­en  samen gaan wer­ken om op lan­de­lij­ke niveau meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik op begroei­de daken te sti­mu­le­ren.
Bron: Rijks­over­heid