Tilburg verbindt stedelijke ontwikkelingen met natuur

De Flora- en faunawet schrijft voor dat bij van onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden rekening gehouden moet worden met beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dat is goed voor de bescherming van deze diersoorten, maar leidt tegelijkertijd tot lange procedures. Tot nu toe moest per bouwproject in de oude stad van Tilburg ontheffing aangevraagd worden.
In het soortenmanagementplan van de gemeente is vastgelegd welke dieren zich waar bevinden en op welke voorwaarden er gewerkt en gebouwd kan worden. Op basis van dit plan heeft het ministerie van Economische Zaken toestemming gegeven aan de gemeente voor een 5-jarig proefproject, waarbij niet meer voor elk individueel project onderzoek en ontheffing nodig is. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor minder administratieve rompslomp, een betere juridische borging en een betere bescherming van de dieren. Procedures worden hierdoor versneld en vergemakkelijkt.
Met de nieuwe Wet Natuurbescherming worden provincies per 1 januari 2017 het bevoegd gezag en nemen daarmee de rol van ontheffingverlener over van het Rijk. De provincie Noord-Brabant is positief over het initiatief van de gemeente Tilburg en ziet dit als een voorbeeld voor andere gemeenten om de belangen van natuur en stedelijke ontwikkeling te verbinden.
Bron: groeneruimte.nl