Samen inves­te­ren in natuur vergt expe­ri­men­teer­ruim­te

Samen inves­te­ren in natuur vergt expe­ri­men­teer­ruim­te, waar­in de ver­schil­len­de, vaak loka­le, par­tij­en elkaar moe­ten ver­ster­ken van­uit eigen exper­ti­se. Dat was de con­clu­sie van de 5 inlei­ders en de 50 aan­we­zi­gen op een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd door LEI Wage­nin­gen UR waar­in de (on)mogelijkheden van de finan­cie­ring van natuur en land­schap cen­traal ston­den.
Beleids­ma­ker Hans Rut­ten van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, onder­ne­mers Jan Duijn­dam van Hoe­ve Bies­land en Erik Droogh van Lei­su­re­lands en onder­zoe­ker Mar­tijn van der Hei­de van LEI Wage­nin­gen UR ver­ken­den van­uit hun per­spec­tief de gren­zen. Zij zijn die­per inge­gaan op hui­di­ge en toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen in het natuur­be­leid, en de (on)mogelijkheden die deze ople­ve­ren voor de finan­cie­ring ervan. LEI-onder­zoe­ker Van der Hei­de ging daar­bij in op vier trends die samen de aan­lei­ding en ach­ter­grond schet­sen waar­te­gen we de zoek­tocht naar groe­ne ver­dien­mo­del­len moe­ten zien: decen­tra­li­sa­tie, ver­maat­schap­pe­lij­king, inter­na­ti­o­na­li­se­ring en ver­markt­ing.
Bron: Groe­ne Ruim­te