Sub­si­dies voor groe­ne ini­ti­a­tie­ven in Olden­zaal

In het kader van de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0, een net­werk van groe­ne ini­ti­a­tie­ven in de stad, zijn donderdagavond zeven sub­si­dies uit­ge­reikt. De bij­dra­gen lopen uit­een van 550 tot 1000 euro en zijn toe­ge­kend aan pro­jec­ten die bij­dra­gen aan een groe­ne­re buurt.
De loka­le afde­ling van Groei & Bloei kreeg 550 euro voor het orga­ni­se­ren van een voor­tuin­wed­strijd en bal­kon­bak­ken­keu­ring. Moes­tuin­ver­e­ni­ging het Boeskool­höf­ke is ver­blijd met 850 euro. Geld waar­mee nieu­we onder­houds­ap­pa­ra­ten kun­nen wor­den gekocht. Dui­zend euro is toe­ge­kend aan de imkers­ver­e­ni­ging (zaai­lint­pro­ject) en de stich­ting Stads­tuin (‘Groe­ne Ver­bin­ding’). IVN, park Sta­ken­kamp en Stich­ting Sta­ken­boer kre­gen elk 1000 euro voor de geza­men­lij­ke rea­li­sa­tie van een vlin­der­hof, struin­pad en bos­tuin in het park Sta­ken­kamp.
In sep­tem­ber dit jaar wordt een twee­de aan­vraag­ron­de gehou­den, waar­bij opnieuw aan­vra­gen kun­nen wor­den inge­diend. De Groe­ne Loper 2.0 wordt finan­ci­eel moge­lijk gemaakt door de pro­vin­cie Over­ijs­sel.
Bron: tubantia.nl