Gra­tis regen­ton en groen­dak voor Eem­nes­sers

Eem­nes nog groe­ner door bete­re benut­ting van regen­wa­ter.
Door het ver­an­de­ren­de kli­maat moet Neder­land de komen­de decen­nia reke­ning hou­den met een toe­na­me van extre­me regen­bui­en in de zomer. Boven­dien zorgt woning­bouw en aan­leg van wegen ervoor dat veel neer­slag niet in de grond weg­zakt, maar direct via het riool wordt afge­voerd.
Om water­over­last en ver­spil­ling zo veel moge­lijk te voor­ko­men, wil gemeen­te Eem­nes inwo­ners en bedrij­ven sti­mu­le­ren om neer­slag lan­ger vast te hou­den. Dat kan door bij­voor­beeld sedum­cas­set­tes (groen­dak) aan te bren­gen en een regen­ton in de tuin te instal­le­ren.
Groe­ne daken bren­gen natuur in stad en dorp
Daken bedekt met sedum­ca­set­tes hou­den het water bij hevi­ge regen­val lan­ger vast en trek­ken plan­ten en vogels aan. Het levert een ener­gie­be­spa­ring op, door­dat groe­ne daken de warm­te in de win­ter vast­hou­den en ver­koe­ling geven in de zomer. Ook heb­ben ze een posi­tief effect op de lucht­kwa­li­teit.
Samen bespa­ren met de regen­ton
Regen­wa­ter dat van daken via de regen­pijp wordt afge­voerd kan uit­ste­kend wor­den gebruikt om plan­ten te besproei­en, ramen of de auto te was­sen. Dit is een zui­ni­ge en duur­za­me bespa­ring op schoon drink­wa­ter. Boven­dien ont­las­ten we het riool­stel­sel en bespa­ren we op kos­ten en ener­gie om het water te zui­ve­ren.
100% sub­si­die
Samen met haar inwo­ners wil de gemeen­te Eem­nes ver­spil­ling nog beter tegen­gaan. Daar­om ver­leent de gemeen­te een een­ma­li­ge sub­si­die in de vorm van gra­tis sedum­cas­set­tes en regen­ton­nen. Sub­si­die­aan­vra­gen wor­den geho­no­reerd op volg­or­de van bin­nen­komst. Op is op!
Groen- en water­markt
Wilt u mee­doen? Inwo­ners en bedrij­ven bin­nen de bebouw­de kom van Eem­nes kun­nen de beschik­ba­re sedum­cas­set­tes en regen­ton­nen gra­tis afha­len tij­dens de groen- en water­markt op 14 mei 2016 van 10.00 tot 16.00 uur aan De Min­ne­hof in het cen­trum van Eem­nes.
Per aan­vra­ger wordt mini­maal 6m² en maxi­maal 100m² groen­dak en/of 1 regen­ton gesub­si­di­eerd (zolang de voor­raad strekt). Het eni­ge dat u hoeft te doen is voor­af via het sub­si­die­for­mu­lier het aan­tal vier­kan­te meters dak door te geven dat u van sedum wilt voor­zien.