Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid lei­dend bij Futu­re Green City 2016

Van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber 2016 vindt de twee­de edi­tie van Futu­re Green City plaats in de Bra­ban­t­hal­len s’-Hertogenbosch.
Vorig jaar bezoch­ten maar liefst 2.175 bezoe­kers de eer­ste edi­tie van Futu­re Green City, een vake­vent met als doel om een leef­ba­re, toe­komst­be­sten­di­ge stad te cre­ë­ren. Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid vor­men de rode draad op het event, zowel op het beurs­ge­deel­te als in de theaterprogramma’s en work­shops.
Ook de komen­de edi­tie belooft weer heel inte­res­sant te wor­den. Met actu­e­le thema’s en boei­en­de spre­kers. Gespe­ci­a­li­seer­de bedrij­ven en archi­tec­ten­bu­reaus zul­len hun aan­bod op het gebied van (ge)bouwen, water, groen, infra, ener­gie en mili­eu pre­sen­te­ren tij­dens het event.
Het vake­vent is een ini­ti­a­tief van de ver­e­ni­gin­gen VHG en Stads­werk Neder­land en dit jaar heeft VVM, net­werk van mili­eu­pro­fes­si­o­nals zich ook als ini­ti­a­tief­ne­mer aan­ge­slo­ten. Het ont­wik­ke­len van en bou­wen aan de groe­ne, leef­ba­re stad met toe­komst vraagt een mul­ti-dis­ci­pli­nai­re aan­pak. Futu­re Green City wordt dan ook onder­steund door een uit­ge­brei­de advies­com­mis­sie bestaan­de uit gemeen­ten, ken­nis­in­sti­tu­ten en ver­te­gen­woor­di­gers van stich­tin­gen en (branche)verenigingen waar­voor het cre­ë­ren van de stad van de toe­komst van groot belang is.
Bron: futuregreencity.nl