207 nieu­we appar­te­men­ten in Tuin­dorp Oost geves­tigd op ‘Groe­ne kop’ krij­gen groe­ne daken

Op de plek waar nu het zorg­cen­trum van Careyn staat komen in 2018 vier nieu­we appar­te­men­ten­blok­ken. Het gebouw aan de Win­kler­laan gaat tegen de vlak­te en gaat plaats­ma­ken voor 207 appar­te­men­ten.
Naast een blok met zorg­wo­nin­gen, komen er woon­blok­ken met een mix van soci­a­le, mid­deldu­re en dure beleg­gers­huur­wo­nin­gen en koop­ap­par­te­men­ten. De nieuw­bouw krijgt een groen dak en de ambi­tie is de gebou­wen ener­gie­neu­traal te maken. De wonin­gen zijn levens­loop­be­sten­dig: dus ook zeer geschikt voor seni­o­ren. Het pro­gram­ma maakt door­stro­ming moge­lijk van oude­ren die nu in gro­te grond­ge­bon­den koop­wo­nin­gen in Tuin­dorp wonen en wil­len ver­hui­zen naar een pas­sen­de woning in de buurt.
Par­ke­ren kan straks zoveel moge­lijk uit het zicht: op een ver­diept maai­veld en deels onder de gebou­wen of bal­kons en onder een klein par­keer­dek. De woon­blok­ken aan de ver­leng­de Lame­ri­slaan op de bega­ne grond krij­gen ter­ras­sen die direct over­lo­pen in het open­baar gebied.

Her­in­rich­ting Groe­ne Kop

Omwo­nen­den wil­len veel groen in de zoge­he­ten ‘Kop op Tuin­dorp Oost’. Inmid­dels is gestart met de her­in­rich­ting van de Groe­ne Kop. Deze strook ver­an­dert in een gebied met een ‘hoge kwa­li­teit groen’. Het ont­werp ver­bindt de buurt met een nieuw park en geeft nieu­we wan­del- en ont­moe­tings­mo­ge­lijk­he­den met als ont­moe­tings­plek het tuin­ders­ver­e­ni­gings­ge­bouw ‘Het Pan­nen­dak’. Het Ger­rit Riet­veld Col­le­ge krijgt een groe­ne uit­loop vlak bij het nieu­we school­ge­bouw.
De bouw van de eer­ste appar­te­men­ten­blok­ken start naar ver­wach­ting in 2017.
Na ople­ve­ring kun­nen bewo­ners ver­hui­zen naar de nieuw­bouw en kan het hui­di­ge zorg­cen­trum gesloopt wor­den. In 2019 wordt het ver­volg gere­a­li­seerd. Ople­ve­ring van het gehe­le pro­ject inclu­sief de open­ba­re ruim­te vindt naar ver­wach­ting plaats in 2020.
Bron: duic.nl