Het nieu­we Pala­ce­plein in Den Haag is ver­groend

Op dins­dag 10 mei is het ver­nieuw­de Pala­ce­plein offi­ci­eel klaar. Het plein heeft veel groen gekre­gen zodat het lijkt op een duin­land­schap. De nieu­we inrich­ting van het Pala­ce­plein is samen met buurt­be­wo­ners bedacht.
Op het Pala­ce­plein zijn heu­vels gemaakt die op dui­nen lij­ken. Op de heu­vels staat groen zoals sier­gras­sen, dat goed tegen het zee­kli­maat kan. Er omheen zijn bre­de, ste­nen ran­den gemaakt die als bank kun­nen wor­den gebruikt. Kin­de­ren kun­nen spe­len op zwerf­kei­en die op het plein zijn neer­ge­legd. Op 10 mei open­de wet­hou­der Revis offi­ci­eel het ver­nieuw­de plein door een bord te ont­hul­len.
Meer groen en kwa­li­teit
De nieu­we inrich­ting van het Pala­ce­plein is het eer­ste pro­ject uit het pro­gram­ma De Kust Gezond van de gemeen­te dat klaar is. In het pro­gram­ma De Kust Gezond staan meer pro­jec­ten om ervoor te zor­gen dat meer plei­nen en stra­ten in Sche­ve­nin­gen-Bad meer groen en een hoge­re kwa­li­teit krij­gen. Ook de Noord­bou­le­vard en een aan­tal strandop­gan­gen wor­den opge­knapt. Doel is dat de Haag­se bad­plaats een van de bes­te bad­plaat­sen blijft van Noord­west-Euro­pa.
Bron: denhaag.nl