Stads- en sport­park boven­op tun­nel­dak A4

Boven­op het tun­nel­dak van de rijks­weg A4 tus­sen Delft en Schie­dam wordt ter hoog­te van Schie­dam een stads- en sport­park aan­ge­legd. De ruim­te die daar in de stad door vrij­komt, benut Schie­dam voor de rea­li­sa­tie van ener­gie­zui­ni­ge woon­wij­ken. BGSV ste­den­bouw en land­schap en Moe­der­scheim­Moo­nen Archi­tects heb­ben samen­ge­werkt aan het ont­werp van Sport­park A4. De hele […]

Green Deal 1000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Tij­dens het vake­vent Futu­re Green City op 24 novem­ber jl. in ‘s‑Hertogenbosch is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur. Het doel is om mini­maal 1000 hec­ta­re natuur­lijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te rea­li­se­ren. Dit draagt bij aan ver­duur­za­ming van dorp en stad […]

Pro­vin­cie Gel­der­land ver­kleint zoek­ge­bied voor nieu­we natuur

De pro­vin­cie Gel­der­land heeft de inves­te­rings­kaart voor nieu­we natuur en het open­stel­lings­be­sluit per voor het Natuur­be­heer­plan 2016 per direct aan­ge­past. Dit heeft tot gevolg dat eige­na­ren in delen van het zoek­ge­bied met min­der pri­o­ri­teit géén sub­si­die voor func­tie­ver­an­de­ring of inrich­ting kun­nen aan­vra­gen. Het betreft een gebied van cir­ca 1900 hec­ta­re. De pro­vin­cie doet dit om […]

Nieu­we groe­ne inrich­ting stad daagt uit om te bewe­gen

De gemeen­te Amster­dam gaat nog meer inzet­ten op bewe­gen. Het col­le­ge van B&W heeft dins­dag de ‘Amster­dam­se Beweeg­lo­gi­ca’ vast­ge­steld. Hier­mee kan de stad zo inge­richt wor­den dat Amster­dam­mers meer gaan bewe­gen. Auto­lu­we buur­ten, bre­de­re stoe­pen om te spe­len, meer open zwem­wa­ter, voor­zie­nin­gen voor out­door spor­ters, alter­na­tie­ve fiets­rou­tes en gebou­wen waar­in trap­pen beter zicht­baar zijn dan […]

Bur­gers den­ken mee in Stad­labs over West­broek­park en Sche­ve­ning­se Bos­jes

In sep­tem­ber 2016 start de gemeen­te met stads­ge­sprek­ken in de vorm van Stadslabs over de toe­komst van het West­broek­park en de Sche­ve­ning­se Bos­jes inclu­sief de Water­par­tij. Deze Stadslabs vor­men de eer­ste fase van het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject om te komen tot een nieuw plan voor de toe­komst van dit gebied. De deel­ne­mers aan de Stadslabs wordt gevraagd […]

Utrecht gaat nog meer inves­te­ren in de ont­wik­ke­ling van een groe­ne stad

Utrecht is een com­pac­te, leven­di­ge stad met prach­ti­ge oude én nieu­we par­ken en plant­soe­nen. Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groe­ne plek­ken voor recre­a­tie, natuur en ont­moe­ting toe. Ook in 2016 inves­teert de gemeen­te Utrecht in groen in en om de stad van­uit het meer­ja­ren­groen­pro­gram­ma. Zo draagt de gemeen­te onder meer bij […]

Rot­ter­dam gaat tegels ver­wij­de­ren en groen toe­voe­gen tij­dens inter­na­ti­o­na­le bio­di­ver­si­teit­dag

Tij­dens de dag van de bio­di­ver­si­teit zijn in het Muse­um­park diver­se bio- acti­vi­tei­ten te doen. Op zon­dag 22 mei is het de inter­na­ti­o­na­le dag van de bio­di­ver­si­teit. Op deze dag orga­ni­se­ren het Natuur­his­to­risch Muse­um en Het Nieu­we Insti­tuut diver­se acti­vi­tei­ten rond­om het Muse­um­park. Acti­vi­tei­ten waar­bij je kunt ont­dek­ken wel­ke natuur­lij­ke rijk­dom het Muse­um­park heeft en […]

Aan­dacht én geld voor groen in Den Haag

Groe­ne Poort over de leef­ba­re, duur­za­me stad Waar meni­ge gemeen­te in deze tijd bezui­nigt op groen, inves­teert Den Haag ieder jaar juist meer in de groe­ne bui­ten­ruim­te. Wet­hou­der Bou­de­wijn Revis ver­tel­de erover tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst die dins­dag 17 mei plaats­vond in zijn stad. Revis is ver­ant­woor­de­lijk voor Bin­nen­stad, Stads­ont­wik­ke­ling Kern­ge­bie­den en Bui­ten­ruim­te in de […]

Gemeen­te Den Haag lan­ceert Haag­se Bomen App

Alle Haag­se straat­bo­men zijn vast­ge­legd in een beheer­sys­teem en met die infor­ma­tie is een han­di­ge App gemaakt, de Haag­se Bomen App. Deze App kunt u gebrui­ken op uw smartpho­ne of tablet. In de Haag­se Bomen App ziet u de straat­bo­men en monu­men­ta­le bomen van Den Haag. Straat­bo­men Wat is een straat­boom? Natuur­lijk iede­re boom die […]

Bra­bant­se water­schap­pen gaan bij­dra­gen aan groe­ne buurt­pro­jec­ten

Water­schap Bra­bant­se Del­ta gaat samen met de water­schap­pen Aa en Maas en De Dom­mel samen­wer­ken met de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds op het gebied van buurt­na­tuur en buurt­wa­ter. De water­schap­pen haken aan bij het Buurt­­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant; een fonds dat bur­ger­ini­ti­a­tie­ven rond­om buurt­groen en water­be­heer onder­steunt. De water­schap­pen […]