Berichten

Bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam wordt ter hoogte van Schiedam een stads- en sportpark aangelegd. De ruimte die daar in de stad door vrijkomt, benut Schiedam voor de realisatie van energiezuinige woonwijken.
BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects hebben samengewerkt aan het ontwerp van Sportpark A4. De hele omgeving van het Park A4 wordt vorm gegeven als ruimte voor sporters, recreanten en buurtbewoners. Het stads- en sportpark wordt ruim twee kilometer lang.
Bovenop het tunnellichaam komen vier voetbalvelden en twee handbalvelden. Doordat aan weerszijden van de tunnel betonnen luifelconstructies zijn aangebouwd, wordt de ideale breedte voor een voetbalveld bereikt. Tegelijkertijd ontstaat er plek voor meervoudig ruimtegebruik.
Aan de zuidelijke zijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage. De noordelijk gelegen luifel biedt plaats voor een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie.
Aan het tunnellichaam en tussen de opgetilde sportvelden komt een groot sportverzamelgebouw. Het gebouw voorziet in onder meer een multifunctionele sporthal, dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening en kleedruimtes. Het gebouw fungeert tevens als intermediair tussen het maaiveld en de circa zes meter hoger gelegen velden op het tunneldak. Op de eerste verdieping krijgt het gebouw een royaal terras, als verlengstuk van de horeca, met riant uitzicht over de sportvelden.
Als het ware zwevend tussen de verschillende niveaus creëert het een overgangszone tussen de beide maaivelden. “De vormgeving van het gebouw versterkt de aanwezigheid van dit niveau door de prominente expressie van dak- en terrasluifels”, aldus MoederscheimMoonen Architects.
Bron: cgconcept.be

Tijdens het vakevent Future Green City op 24 november jl. in ‘s-Hertogenbosch is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur. Het doel is om minimaal 1000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad en een toename van de biodiversiteit. Daarnaast biedt deze Green Deal kansen om meer kennis en ervaring op te doen over natuurvriendelijk beheer, weerstand te bieden aan klimatologische veranderingen en draagt het onder meer bij aan de gezondheid van inwoners en het versterken van de sociale cohesie.
Kansen voor samenleving en flora & fauna
In onze directe leefomgeving is veel groen te vinden. Groen is echter niet automatisch natuur. De ambitie voor deze Green Deal is om stedelijke natuur duurzamer en met meer waarde voor de biodiversiteit te maken. De gezamenlijke initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans. Zo kun je een prachtig habitat creëren voor flora en fauna en deze gelijker tijd toegankelijk maken voor mensen midden in een woonwijk, aan de rand van de stad of op een industrieterrein.
Natuurlijk en duurzaam groen
Enkele tientallen gemeenten hebben hun interesse laten blijken voor deelname aan dit project. Er zijn inmiddels veel goede voorbeelden waaruit blijkt dat natuurlijk groen steeds hoger op de agenda komt te staan. Zo zijn er braakliggende percelen van gemeenten waar men ‘tijdelijke natuur’ aanlegt en worden gebieden voor waterberging zo vormgegeven dat er een forse meerwaarde ontstaat voor wilde planten en dieren. Strakke gazons veranderen in bloemrijk grasland. Kortom: in veel gevallen zorgt men al vanaf de eerste planningsfase dat in projecten het natuurlijk groen geen sluitpost is, maar volwaardig meetelt.
Bron: natuurindegemeente.nl

De provincie Gelderland heeft de investeringskaart voor nieuwe natuur en het openstellingsbesluit per voor het Natuurbeheerplan 2016 per direct aangepast. Dit heeft tot gevolg dat eigenaren in delen van het zoekgebied met minder prioriteit géén subsidie voor functieverandering of inrichting kunnen aanvragen. Het betreft een gebied van circa 1900 hectare. De provincie doet dit om te voorkomen dat gebieden met prioriteit de komende jaren niet naar wens kunnen worden afgerond, omdat er geen budget voor functieverandering of inrichting meer beschikbaar is.
Op basis van een eerste verkenning met de Manifestpartners natuur en landschap stelt de provincie voorlopig alleen subsidie beschikbaar voor gebieden met prioriteit. Dit zijn:

  • gebieden waarvoor een subsidieaanvraag ontvangen of in voorbereiding is
  • gebieden voor de PAS- of Natura 2000-opgave of herstel van natte landnatuur
  • gebieden waar samen met betrokken partijen actief wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe natuur
  • gebieden die essentieel zijn voor de afronding en onderlinge verbinding van natuurgebieden.

Definitieve herziening zoekgebied
De provincie wil de komende maanden in overleg met de manifestpartners focus aanbrengen in het zoekgebied voor nieuwe natuur. Dit is de basis voor een definitieve herziening van het zoekgebied. De aangepaste investeringskaart wordt eind 2016 vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2017. Dit heeft natuurlijk ook ruimtelijke gevolgen. Deze legt de provincie vast in de Omgevingsvisie die in 2017 wordt herzien. Voor deze herziening geldt een inspraakprocedure.
Restopgave nieuwe natuur
De ontwikkelopgave voor nieuwe natuur had in 2012 een omvang van 5300 hectare. Daarvoor is in het Gelders Natuurnetwerk een zoekgebied aangewezen van circa 7300 hectare. Inmiddels is circa 2200 hectare van de provinciale verwervingsopgave voor nieuwe natuur gerealiseerd. De restopgave is nu ruim 2.000 hectare. Hierdoor is het zoekgebied voor verwerving van nieuwe natuur inmiddels ruim twee maal zo groot als de restopgave. Hiervan heeft circa 1900 hectare minder prioriteit.
Subsidie voor natuur
Het natuurbeheerplan geeft aan op welke specifieke terreinen in Gelderland een subsidie voor welk soort natuurbeheer mogelijk is. Op basis hiervan kunnen natuurbeheerders en agrariërs subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur en het beheren van bestaande natuur. Zo werkt de provincie Gelderland aan de internationale biodiversiteitsdoelen voor natuur in Gelderland. Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan 2017 in ontwerp vastgesteld. Het ontwerp- Natuurbeheerplan 2017 ligt van 31 mei tot 12 juli ter visie. In september wordt het Natuurbeheerplan 2017 definitief vastgesteld.
Bron: groeneruimte.nl

De gemeente Amsterdam gaat nog meer inzetten op bewegen. Het college van B&W heeft dinsdag de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Hiermee kan de stad zo ingericht worden dat Amsterdammers meer gaan bewegen. Autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, meer open zwemwater, voorzieningen voor outdoor sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan de lift zijn voorbeelden van de bewegende stad.
Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport, Eric van der Burg: “Bewegen leidt tot verlenging van het aantal gezonde jaren dat we leven, minder kans op obesitas, minder schooluitval, betere resultaten op school, lagere zorgkosten, en minder ziekteverzuim op het werk. Lang niet alle Amsterdammers bewegen nu voldoende. Eén op de drie Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van 30 minuten per dag. En één op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas, hiervan zijn 2500 kinderen zelfs morbide obese. Dat kan en moet beter. Belangrijk dus om logische beweegmomenten zoals van en naar school te stimuleren. De inrichting van de stad helpt hierbij”.
Beweeglogica
Geïnspireerd door de Active Design Guidelines van New York is de Amsterdamse Beweeglogica opgesteld. Deze geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Zowel in bestaande buurten als bij nieuwbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met Amsterdammers waarvoor bewegen niet even gemakkelijk is. Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.
Speeltuinen
Er wordt al hard gewerkt aan Amsterdam als Bewegende Stad. Onderdelen van de Beweeglogica worden al toegepast en op de proef gesteld. Van der Burg: “De Bewegende Stad is een lerende aanpak. We experimenteren op verschillende plekken in de stad. In de H-buurt in Zuidoost hebben we kinderen speeltuinen laten beoordelen; wat zijn leuke speeltuinen om naartoe te gaan en welke niet? En ze hebben hun ‘droomspeeltuin’ getekend. Dit gebruiken we bij het ontwerp van nieuwe openbare ruimte en speelplekken.”
Samenwerken met de buurt
In Oost wordt de openbare ruimte van de Roomtuintjes aangepakt omdat de inrichting niet aansluit op het gebruik. Stadsdeel Oost werkt samen met de bewoners, de jongeren uit de buurt en de sportmedewerkers van Dynamo aan een openbare ruimte waar sport en spel centraal staan. Als eerste worden het voetbalveld en de tribune aangepakt, waarbij ook de tribune als speel- en beweegelement wordt ingericht. Ook komt er een parcours met beweegtoestellen. Van der Burg: “Amsterdam wil een Bewegende Stad zijn, daar doen we ons uiterste best voor.”
Sportevenementen
Ook grote sportevenementen worden gebruikt om de Amsterdammer te inspireren zoals de EK Atletiek 2016. Op dit moment zijn in de stad verschillende atletiekonderdelen in de openbare ruimte te beoefenen. Er liggen verspreid door de stad sprintbanen, kogelstootringen, verspringbakken, etc.

In september 2016 start de gemeente met stadsgesprekken in de vorm van Stadslabs over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Deze Stadslabs vormen de eerste fase van het participatietraject om te komen tot een nieuw plan voor de toekomst van dit gebied.
De deelnemers aan de Stadslabs wordt gevraagd een opdracht te formuleren voor een denktank. Deze denktank maakt voor eind 2017 een breed gedragen plan voor toekomst voor deze belangrijke groene zone van de stad. De centrale vraag voor de stadsgesprekken, de Stadslabs, in september is: Hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij, met behoud van hun eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter met elkaar verbinden?
Reacties op plan Internationaal Park
Alle reacties op het in 2015 opgestelde plan voor een Internationaal Park staan in een rapportage. Omdat inmiddels is besloten de uitgangspunten voor de plannen voor de groengebieden in de Internationale Zone opnieuw te bekijken, staan er in de rapportage geen antwoorden of reacties van de gemeente op de vragen en opmerkingen over het plan.
Aanmelden voor Stadslab
De gemeente gaat in ieder stadsdeel een Stadslab organiseren. Deelnemers gaan tijdens de Stadslabs met elkaar en de gemeente in gesprek met als doel een opdracht te formuleren voor de denktank. Om zoveel mogelijk Hagenaars de kans te geven mee te denken, kunt u zich voor maximaal 1 Stadslab inschrijven. Elk Stadslab heeft dezelfde inhoud, u hoeft dus niet per se aan een gesprek in uw eigen stadsdeel deel te nemen. Het aantal deelnemers per Stadslab is maximaal 100 per avond. De gemeente plaatst voor de zomer van 2016 een aankondiging hiervoor in diverse media, zoals in kranten en via social media.
Denktank maakt visie
Deelnemers gaan met elkaar en de gemeente in gesprek met als doel een opdracht te formuleren voor een denktank. De denktank moet voor eind 2017 een integrale toekomstvisie klaar hebben voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Naast een belangrijke inhoudelijke bijdrage worden deelnemers gevraagd tijdens het Stadslab 1 persoon te kiezen uit alle deelnemers om lid te worden van de denktank. U kunt zich dus niet bij de gemeente aanmelden voor de denktank. U kunt zich wel tijdens een Stadslab verkiesbaar stellen. Als de denktank is samengesteld, kijkt de gemeente of er ontbrekende belanghebbenden en/of deskundigen moeten worden toegevoegd.

Utrecht is een compacte, levendige stad met prachtige oude én nieuwe parken en plantsoenen. Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groene plekken voor recreatie, natuur en ontmoeting toe. Ook in 2016 investeert de gemeente Utrecht in groen in en om de stad vanuit het meerjarengroenprogramma. Zo draagt de gemeente onder meer bij aan meer recreatie en natuur in de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. Groengebieden om de stad worden via groenblauwe verbindingen voor fietsers en wandelaars beter en sneller bereikbaar.

Investeren in groen
Mensen willen genieten van mooie parken en groengebieden. Op mooie dagen is het een en al levendigheid in de Utrechtse parken. Net buiten de stad liggen grote groen- en recreatiegebieden zoals Haarzuilens of het Noorderpark. Om bezoekers meer mogelijkheden te bieden, werkt Utrecht aan een robuust netwerk van parken en groenblauwe recreatieve en ecologische verbindingen in en om de stad. In 2016 werkt de gemeente verder aan dit netwerk met onder andere het ontwikkelen van de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de vergroening van de binnenstedelijke Vechtoevers. Samen met bewoners gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van het Nifterlakeplantsoen in Zuilen en het Amaliapark in Parkwijk. We investeren in 2016 in combinatie met bijdragen uit andere projecten, programma’s en (externe) subsidies in totaal circa 3,5 miljoen euro in stedelijk groen.
Gezond stedelijk leven
“Met dit groenprogramma werken we met bewoners ook dit jaar aan een groener en mooier Utrecht”, aldus wethouder Kees Geldof. “De projecten bieden ruimte aan natuur, recreatie, sport en spel en ontmoeten. Groen rondom de stad wordt sneller bereikbaar. Groen in de stad is in een compacte stad als de onze zeer belangrijk voor gezond stedelijk leven.”
Van Sjanghaipark tot Amelisweerd
Sinds de start van het groenprogramma in 2007 is al veel gerealiseerd. Voorbeelden van in 2015 afgeronde projecten zijn de herinrichting van het Sjanghaipark, het Baden Powellpark en de oplevering van het Bomenplan Wilhelminapark, een buurtmoestuin en een landschapskunstwerk in het Máximapark. Bij deze projecten is nauw samengewerkt met bewoners. Op de landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn diverse historische bomenlanen hersteld en is de tuin van Oud Amelisweerd gerenoveerd. “Met deze projecten geven we deze oude landgoederen hun allure terug”.
Bron: Gemeente Utrecht

Tijdens de dag van de biodiversiteit zijn in het Museumpark diverse bio- activiteiten te doen.
Op zondag 22 mei is het de internationale dag van de biodiversiteit. Op deze dag organiseren het Natuurhistorisch Museum en Het Nieuwe Instituut diverse activiteiten rondom het Museumpark.
Activiteiten waarbij je kunt ontdekken welke natuurlijke rijkdom het Museumpark heeft en hoe je zelf kunt bijdragen aan een biodiverse stad.
Inspiratie, tips en tricks
In de Nieuwe Tuin, rondom Het Nieuwe Instituut, geeft een ecologisch hovenier de hele dag uitleg over deze unieke tijdelijke natuurtuin. In de natuurtuin zijn ook Stadstuinwinkel STEK, het Wellant College en Gewildgroei aanwezig. Zij geven inspiratie, tips en tricks om biodiversiteit in je eigen tuin te vergroten met bijvoorbeeld een snoeiles en een tegelhack.
Kinderen kunnen in het Museumpark waterdieren onderzoeken tijdens een onderwaterwandeling of zaadbommen maken om de stad op te fleuren met lokaal verzamelde zaden. Vanuit Het Natuurhistorisch Museum vertrekken diverse stadsnatuurwandelingen met een vogelkenner of stadsbotanicus. Kijk voor het complete programma op www.hetnatuurhistorisch.nl en www.hetnieuweinstituut.nl.
Tegel eruit, groen erin
Gemeente Rotterdam deelt tijdens de dag van de biodiversiteit plantjes uit. Want meer groen in tuinen is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar helpt ook wateroverlast voorkomen.
Bron: gemeente Rotterdam

Groene Poort over de leefbare, duurzame stad
Waar menige gemeente in deze tijd bezuinigt op groen, investeert Den Haag ieder jaar juist meer in de groene buitenruimte. Wethouder Boudewijn Revis vertelde erover tijdens de Groene Poortbijeenkomst die dinsdag 17 mei plaatsvond in zijn stad. Revis is verantwoordelijk voor Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte in de Hofstad.
Het dichtbevolkte Den Haag is weliswaar niet de groenste stad van Nederland, maar wel een stad die mensen als zeer groen ervaren. Het groenbeleid is gebaseerd op een langjarige visie om de stad mooier, leefbaarder en gezonder te maken. Er wordt fors geïnvesteerd in grote groengebieden in de stad en er worden ecologische verbindingszones gerealiseerd. Ook is het bomenbestand zorgvuldig in kaart gebracht en wordt er per stadsdeel met de bewoners een wijk- en buurtgroenplan opgesteld. “Groen is van alle mensen in de stad”, aldus de wethouder. “We betrekken er groenprofessionals bij, maar willen ook samen met de bewoners de buurten groener inrichten.”
Budget
De deelnemers aan de Groene Poortbijeenkomst zijn nieuwsgierig hoe het de wethouder lukt om meer budget te creëren voor groene investeringen. “Groen heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen in de structuurvisie van Den Haag dan voorheen. Dat komt onder andere doordat we de stand van het groen in kaart brengen en de afstand tot het ambitieniveau inzichtelijk maken. Zo ontstaat steeds meer draagvlak.”
Kwantificeren
De constatering dat iedere euro die in groen wordt geïnvesteerd het dubbele oplevert, kan Revis beamen. “In stedelijke gebieden is het zelfs nog meer. Er zijn veel argumenten om te investeren in groen: hitte-stress, wateroverlast, maar ook de positieve effecten op het vestigingsklimaat, de vastgoedprijzen en recreatie. Het is belangrijk om ook die waarden te kwantificeren en dan een heldere, integrale afweging te maken voor investeringen.”
Coalities
Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, benadrukte de urgentie van klimaatbestendigheid op lokaal niveau. “Zolang groen nog door veel gemeentebesturen als kostenpost wordt beschouwd, hebben we nog een stevige slag te maken. Die kunnen we maken door coalities te vormen, zoals gebeurt in de City Deal Klimaatadaptatie die Den Haag onlangs ook mee heeft ondertekend en waarin de groene sector ook participeert. Groen is uiteindelijk het meest duurzame dat er is.”
 Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2016. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)

Alle Haagse straatbomen zijn vastgelegd in een beheersysteem en met die informatie is een handige App gemaakt, de Haagse Bomen App. Deze App kunt u gebruiken op uw smartphone of tablet.
In de Haagse Bomen App ziet u de straatbomen en monumentale bomen van Den Haag.
Straatbomen
Wat is een straatboom? Natuurlijk iedere boom die vlakbij de straat staat. Maar naast deze herkenbare straatbomen kent Den Haag veel andere bomen die bewoners ook als straatboom beleven of bomen die dezelfde zorg nodig hebben. Om daar meer duidelijkheid en eenheid in aan te brengen is in 2008 de definitie van straatbomen verbreed. Daardoor tellen bomen aan de randen van parken en singels nu ook mee als straatboom. Een andere toevoeging betreft ‘solitaire’ bomen die in beplanting of gazons staan en om die reden al individueel beheerd worden.
116.000 straatbomen
In Den Haag staan ruim 116.000 straatbomen. Ieder jaar worden van bijna 40.000 bomen de gegevens buiten gecontroleerd en vastgelegd in het beheersysteem. Dit betekent dat de getoonde informatie soms wel iets verouderd kan zijn.

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant; een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt. De waterschappen leggen gezamenlijk 60.000 euro in. De provincie en het Cultuurfonds stellen hetzelfde bedrag ter beschikking. Zo is er in totaal 180.000 euro beschikbaar voor groene burgerinitiatieven.
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende, kleinschalige natuur- en waterprojecten, te realiseren samen met bewoners. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.
Bron: groeneruimte.nl