Provincie Gelderland verkleint zoekgebied voor nieuwe natuur

De provincie Gelderland heeft de investeringskaart voor nieuwe natuur en het openstellingsbesluit per voor het Natuurbeheerplan 2016 per direct aangepast. Dit heeft tot gevolg dat eigenaren in delen van het zoekgebied met minder prioriteit géén subsidie voor functieverandering of inrichting kunnen aanvragen. Het betreft een gebied van circa 1900 hectare. De provincie doet dit om te voorkomen dat gebieden met prioriteit de komende jaren niet naar wens kunnen worden afgerond, omdat er geen budget voor functieverandering of inrichting meer beschikbaar is.
Op basis van een eerste verkenning met de Manifestpartners natuur en landschap stelt de provincie voorlopig alleen subsidie beschikbaar voor gebieden met prioriteit. Dit zijn:

  • gebieden waarvoor een subsidieaanvraag ontvangen of in voorbereiding is
  • gebieden voor de PAS- of Natura 2000-opgave of herstel van natte landnatuur
  • gebieden waar samen met betrokken partijen actief wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe natuur
  • gebieden die essentieel zijn voor de afronding en onderlinge verbinding van natuurgebieden.

Definitieve herziening zoekgebied
De provincie wil de komende maanden in overleg met de manifestpartners focus aanbrengen in het zoekgebied voor nieuwe natuur. Dit is de basis voor een definitieve herziening van het zoekgebied. De aangepaste investeringskaart wordt eind 2016 vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2017. Dit heeft natuurlijk ook ruimtelijke gevolgen. Deze legt de provincie vast in de Omgevingsvisie die in 2017 wordt herzien. Voor deze herziening geldt een inspraakprocedure.
Restopgave nieuwe natuur
De ontwikkelopgave voor nieuwe natuur had in 2012 een omvang van 5300 hectare. Daarvoor is in het Gelders Natuurnetwerk een zoekgebied aangewezen van circa 7300 hectare. Inmiddels is circa 2200 hectare van de provinciale verwervingsopgave voor nieuwe natuur gerealiseerd. De restopgave is nu ruim 2.000 hectare. Hierdoor is het zoekgebied voor verwerving van nieuwe natuur inmiddels ruim twee maal zo groot als de restopgave. Hiervan heeft circa 1900 hectare minder prioriteit.
Subsidie voor natuur
Het natuurbeheerplan geeft aan op welke specifieke terreinen in Gelderland een subsidie voor welk soort natuurbeheer mogelijk is. Op basis hiervan kunnen natuurbeheerders en agrariërs subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur en het beheren van bestaande natuur. Zo werkt de provincie Gelderland aan de internationale biodiversiteitsdoelen voor natuur in Gelderland. Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan 2017 in ontwerp vastgesteld. Het ontwerp- Natuurbeheerplan 2017 ligt van 31 mei tot 12 juli ter visie. In september wordt het Natuurbeheerplan 2017 definitief vastgesteld.
Bron: groeneruimte.nl