Pro­vin­cie Gel­der­land ver­kleint zoek­ge­bied voor nieu­we natuur

De pro­vin­cie Gel­der­land heeft de inves­te­rings­kaart voor nieu­we natuur en het open­stel­lings­be­sluit per voor het Natuur­be­heer­plan 2016 per direct aan­ge­past. Dit heeft tot gevolg dat eige­na­ren in delen van het zoek­ge­bied met min­der pri­o­ri­teit géén sub­si­die voor func­tie­ver­an­de­ring of inrich­ting kun­nen aan­vra­gen. Het betreft een gebied van cir­ca 1900 hec­ta­re. De pro­vin­cie doet dit om te voor­ko­men dat gebie­den met pri­o­ri­teit de komen­de jaren niet naar wens kun­nen wor­den afge­rond, omdat er geen bud­get voor func­tie­ver­an­de­ring of inrich­ting meer beschik­baar is.
Op basis van een eer­ste ver­ken­ning met de Mani­fest­part­ners natuur en land­schap stelt de pro­vin­cie voor­lo­pig alleen sub­si­die beschik­baar voor gebie­den met pri­o­ri­teit. Dit zijn:

  • gebie­den waar­voor een sub­si­die­aan­vraag ont­van­gen of in voor­be­rei­ding is
  • gebie­den voor de PAS- of Natu­ra 2000-opga­ve of her­stel van nat­te land­na­tuur
  • gebie­den waar samen met betrok­ken par­tij­en actief wordt gewerkt aan het rea­li­se­ren van nieu­we natuur
  • gebie­den die essen­ti­eel zijn voor de afron­ding en onder­lin­ge ver­bin­ding van natuur­ge­bie­den.

Defi­ni­tie­ve her­zie­ning zoek­ge­bied
De pro­vin­cie wil de komen­de maan­den in over­leg met de mani­fest­part­ners focus aan­bren­gen in het zoek­ge­bied voor nieu­we natuur. Dit is de basis voor een defi­ni­tie­ve her­zie­ning van het zoek­ge­bied. De aan­ge­pas­te inves­te­rings­kaart wordt eind 2016 vast­ge­legd in het Natuur­be­heer­plan 2017. Dit heeft natuur­lijk ook ruim­te­lij­ke gevol­gen. Deze legt de pro­vin­cie vast in de Omge­vings­vi­sie die in 2017 wordt her­zien. Voor deze her­zie­ning geldt een inspraak­pro­ce­du­re.
Restop­ga­ve nieu­we natuur
De ont­wik­kel­op­ga­ve voor nieu­we natuur had in 2012 een omvang van 5300 hec­ta­re. Daar­voor is in het Gel­ders Natuur­net­werk een zoek­ge­bied aan­ge­we­zen van cir­ca 7300 hec­ta­re. Inmid­dels is cir­ca 2200 hec­ta­re van de pro­vin­ci­a­le ver­wer­vings­op­ga­ve voor nieu­we natuur gere­a­li­seerd. De restop­ga­ve is nu ruim 2.000 hec­ta­re. Hier­door is het zoek­ge­bied voor ver­wer­ving van nieu­we natuur inmid­dels ruim twee maal zo groot als de restop­ga­ve. Hier­van heeft cir­ca 1900 hec­ta­re min­der pri­o­ri­teit.
Sub­si­die voor natuur
Het natuur­be­heer­plan geeft aan op wel­ke spe­ci­fie­ke ter­rei­nen in Gel­der­land een sub­si­die voor welk soort natuur­be­heer moge­lijk is. Op basis hier­van kun­nen natuur­be­heer­ders en agra­ri­ërs sub­si­die aan­vra­gen voor het ont­wik­ke­len van nieu­we natuur en het behe­ren van bestaan­de natuur. Zo werkt de pro­vin­cie Gel­der­land aan de inter­na­ti­o­na­le bio­di­ver­si­teits­doe­len voor natuur in Gel­der­land. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben het Natuur­be­heer­plan 2017 in ont­werp vast­ge­steld. Het ont­werp- Natuur­be­heer­plan 2017 ligt van 31 mei tot 12 juli ter visie. In sep­tem­ber wordt het Natuur­be­heer­plan 2017 defi­ni­tief vast­ge­steld.
Bron: groeneruimte.nl