Bur­gers den­ken mee in Stad­labs over West­broek­park en Sche­ve­ning­se Bos­jes

In sep­tem­ber 2016 start de gemeen­te met stads­ge­sprek­ken in de vorm van Stadslabs over de toe­komst van het West­broek­park en de Sche­ve­ning­se Bos­jes inclu­sief de Water­par­tij. Deze Stadslabs vor­men de eer­ste fase van het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject om te komen tot een nieuw plan voor de toe­komst van dit gebied.
De deel­ne­mers aan de Stadslabs wordt gevraagd een opdracht te for­mu­le­ren voor een denk­tank. Deze denk­tank maakt voor eind 2017 een breed gedra­gen plan voor toe­komst voor deze belang­rij­ke groe­ne zone van de stad. De cen­tra­le vraag voor de stads­ge­sprek­ken, de Stadslabs, in sep­tem­ber is: Hoe kun­nen we het West­broek­park en de Sche­ve­ning­se Bos­jes inclu­sief de Water­par­tij, met behoud van hun eigen karak­ter aan­trek­ke­lijk hou­den, aan­trek­ke­lij­ker maken en beter met elkaar ver­bin­den?
Reac­ties op plan Inter­na­ti­o­naal Park
Alle reac­ties op het in 2015 opge­stel­de plan voor een Inter­na­ti­o­naal Park staan in een rap­por­ta­ge. Omdat inmid­dels is beslo­ten de uit­gangs­pun­ten voor de plan­nen voor de groen­ge­bie­den in de Inter­na­ti­o­na­le Zone opnieuw te bekij­ken, staan er in de rap­por­ta­ge geen ant­woor­den of reac­ties van de gemeen­te op de vra­gen en opmer­kin­gen over het plan.
Aan­mel­den voor Stadslab
De gemeen­te gaat in ieder stads­deel een Stadslab orga­ni­se­ren. Deel­ne­mers gaan tij­dens de Stadslabs met elkaar en de gemeen­te in gesprek met als doel een opdracht te for­mu­le­ren voor de denk­tank. Om zoveel moge­lijk Hage­naars de kans te geven mee te den­ken, kunt u zich voor maxi­maal 1 Stadslab inschrij­ven. Elk Stadslab heeft dezelf­de inhoud, u hoeft dus niet per se aan een gesprek in uw eigen stads­deel deel te nemen. Het aan­tal deel­ne­mers per Stadslab is maxi­maal 100 per avond. De gemeen­te plaatst voor de zomer van 2016 een aan­kon­di­ging hier­voor in diver­se media, zoals in kran­ten en via soci­al media.
Denk­tank maakt visie
Deel­ne­mers gaan met elkaar en de gemeen­te in gesprek met als doel een opdracht te for­mu­le­ren voor een denk­tank. De denk­tank moet voor eind 2017 een inte­gra­le toe­komst­vi­sie klaar heb­ben voor het West­broek­park en de Sche­ve­ning­se Bos­jes inclu­sief de Water­par­tij. Naast een belang­rij­ke inhou­de­lij­ke bij­dra­ge wor­den deel­ne­mers gevraagd tij­dens het Stadslab 1 per­soon te kie­zen uit alle deel­ne­mers om lid te wor­den van de denk­tank. U kunt zich dus niet bij de gemeen­te aan­mel­den voor de denk­tank. U kunt zich wel tij­dens een Stadslab ver­kies­baar stel­len. Als de denk­tank is samen­ge­steld, kijkt de gemeen­te of er ont­bre­ken­de belang­heb­ben­den en/of des­kun­di­gen moe­ten wor­den toe­ge­voegd.