Green Deal 1000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Tij­dens het vake­vent Futu­re Green City op 24 novem­ber jl. in ‘s‑Hertogenbosch is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur. Het doel is om mini­maal 1000 hec­ta­re natuur­lijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te rea­li­se­ren. Dit draagt bij aan ver­duur­za­ming van dorp en stad en een toe­na­me van de bio­di­ver­si­teit. Daar­naast biedt deze Green Deal kan­sen om meer ken­nis en erva­ring op te doen over natuur­vrien­de­lijk beheer, weer­stand te bie­den aan kli­ma­to­lo­gi­sche ver­an­de­rin­gen en draagt het onder meer bij aan de gezond­heid van inwo­ners en het ver­ster­ken van de soci­a­le cohe­sie.
Kan­sen voor samen­le­ving en flo­ra & fau­na
In onze direc­te leef­om­ge­ving is veel groen te vin­den. Groen is ech­ter niet auto­ma­tisch natuur. De ambi­tie voor deze Green Deal is om ste­de­lij­ke natuur duur­za­mer en met meer waar­de voor de bio­di­ver­si­teit te maken. De geza­men­lij­ke ini­ti­a­tief­ne­mers zien de bui­ten­ruim­te als kans. Zo kun je een prach­tig habi­tat cre­ë­ren voor flo­ra en fau­na en deze gelij­ker tijd toe­gan­ke­lijk maken voor men­sen mid­den in een woon­wijk, aan de rand van de stad of op een indu­strie­ter­rein.
Natuur­lijk en duur­zaam groen
Enke­le tien­tal­len gemeen­ten heb­ben hun inte­res­se laten blij­ken voor deel­na­me aan dit pro­ject. Er zijn inmid­dels veel goe­de voor­beel­den waar­uit blijkt dat natuur­lijk groen steeds hoger op de agen­da komt te staan. Zo zijn er braak­lig­gen­de per­ce­len van gemeen­ten waar men ‘tij­de­lij­ke natuur’ aan­legt en wor­den gebie­den voor water­ber­ging zo vorm­ge­ge­ven dat er een for­se meer­waar­de ont­staat voor wil­de plan­ten en die­ren. Strak­ke gazons ver­an­de­ren in bloem­rijk gras­land. Kort­om: in veel geval­len zorgt men al van­af de eer­ste plan­nings­fa­se dat in pro­jec­ten het natuur­lijk groen geen sluit­post is, maar vol­waar­dig mee­telt.
Bron: natuurindegemeente.nl