Green Deal 1000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur

Tijdens het vakevent Future Green City op 24 november jl. in ‘s-Hertogenbosch is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur. Het doel is om minimaal 1000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Dit draagt bij aan verduurzaming van dorp en stad en een toename van de biodiversiteit. Daarnaast biedt deze Green Deal kansen om meer kennis en ervaring op te doen over natuurvriendelijk beheer, weerstand te bieden aan klimatologische veranderingen en draagt het onder meer bij aan de gezondheid van inwoners en het versterken van de sociale cohesie.
Kansen voor samenleving en flora & fauna
In onze directe leefomgeving is veel groen te vinden. Groen is echter niet automatisch natuur. De ambitie voor deze Green Deal is om stedelijke natuur duurzamer en met meer waarde voor de biodiversiteit te maken. De gezamenlijke initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans. Zo kun je een prachtig habitat creëren voor flora en fauna en deze gelijker tijd toegankelijk maken voor mensen midden in een woonwijk, aan de rand van de stad of op een industrieterrein.
Natuurlijk en duurzaam groen
Enkele tientallen gemeenten hebben hun interesse laten blijken voor deelname aan dit project. Er zijn inmiddels veel goede voorbeelden waaruit blijkt dat natuurlijk groen steeds hoger op de agenda komt te staan. Zo zijn er braakliggende percelen van gemeenten waar men ‘tijdelijke natuur’ aanlegt en worden gebieden voor waterberging zo vormgegeven dat er een forse meerwaarde ontstaat voor wilde planten en dieren. Strakke gazons veranderen in bloemrijk grasland. Kortom: in veel gevallen zorgt men al vanaf de eerste planningsfase dat in projecten het natuurlijk groen geen sluitpost is, maar volwaardig meetelt.
Bron: natuurindegemeente.nl