Gemeen­te Den Haag lan­ceert Haag­se Bomen App

Alle Haag­se straat­bo­men zijn vast­ge­legd in een beheer­sys­teem en met die infor­ma­tie is een han­di­ge App gemaakt, de Haag­se Bomen App. Deze App kunt u gebrui­ken op uw smartpho­ne of tablet.
In de Haag­se Bomen App ziet u de straat­bo­men en monu­men­ta­le bomen van Den Haag.
Straat­bo­men
Wat is een straat­boom? Natuur­lijk iede­re boom die vlak­bij de straat staat. Maar naast deze her­ken­ba­re straat­bo­men kent Den Haag veel ande­re bomen die bewo­ners ook als straat­boom bele­ven of bomen die dezelf­de zorg nodig heb­ben. Om daar meer dui­de­lijk­heid en een­heid in aan te bren­gen is in 2008 de defi­ni­tie van straat­bo­men ver­breed. Daar­door tel­len bomen aan de ran­den van par­ken en sin­gels nu ook mee als straat­boom. Een ande­re toe­voe­ging betreft ‘soli­tai­re’ bomen die in beplan­ting of gazons staan en om die reden al indi­vi­du­eel beheerd wor­den.
116.000 straat­bo­men
In Den Haag staan ruim 116.000 straat­bo­men. Ieder jaar wor­den van bij­na 40.000 bomen de gege­vens bui­ten gecon­tro­leerd en vast­ge­legd in het beheer­sys­teem. Dit bete­kent dat de getoon­de infor­ma­tie soms wel iets ver­ou­derd kan zijn.