Rot­ter­dam gaat tegels ver­wij­de­ren en groen toe­voe­gen tij­dens inter­na­ti­o­na­le bio­di­ver­si­teit­dag

Tij­dens de dag van de bio­di­ver­si­teit zijn in het Muse­um­park diver­se bio- acti­vi­tei­ten te doen.
Op zon­dag 22 mei is het de inter­na­ti­o­na­le dag van de bio­di­ver­si­teit. Op deze dag orga­ni­se­ren het Natuur­his­to­risch Muse­um en Het Nieu­we Insti­tuut diver­se acti­vi­tei­ten rond­om het Muse­um­park.
Acti­vi­tei­ten waar­bij je kunt ont­dek­ken wel­ke natuur­lij­ke rijk­dom het Muse­um­park heeft en hoe je zelf kunt bij­dra­gen aan een bio­di­ver­se stad.
Inspi­ra­tie, tips en tricks
In de Nieu­we Tuin, rond­om Het Nieu­we Insti­tuut, geeft een eco­lo­gisch hove­nier de hele dag uit­leg over deze unie­ke tij­de­lij­ke natuur­tuin. In de natuur­tuin zijn ook Stads­tuin­win­kel STEK, het Wel­lant Col­le­ge en Gewild­groei aan­we­zig. Zij geven inspi­ra­tie, tips en tricks om bio­di­ver­si­teit in je eigen tuin te ver­gro­ten met bij­voor­beeld een snoei­les en een tegel­hack.
Kin­de­ren kun­nen in het Muse­um­park water­die­ren onder­zoe­ken tij­dens een onder­wa­ter­wan­de­ling of zaad­bom­men maken om de stad op te fleu­ren met lokaal ver­za­mel­de zaden. Van­uit Het Natuur­his­to­risch Muse­um ver­trek­ken diver­se stads­na­tuur­wan­de­lin­gen met een vogel­ken­ner of stads­bo­ta­ni­cus. Kijk voor het com­ple­te pro­gram­ma op www.hetnatuurhistorisch.nl en www.hetnieuweinstituut.nl.
Tegel eruit, groen erin
Gemeen­te Rot­ter­dam deelt tij­dens de dag van de bio­di­ver­si­teit plant­jes uit. Want meer groen in tui­nen is niet alleen goed voor de bio­di­ver­si­teit, maar helpt ook water­over­last voor­ko­men.
Bron: gemeen­te Rot­ter­dam