The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Groe­ne sub­si­die voor buurt­na­tuur- en buurt­wa­ter in Noord-Bra­bant

Het Buurt­­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds is een rege­ling voor buurt­ge­rich­te natuur- en water­pro­jec­ten in Noord-Bra­­bant. De rege­ling is inge­steld door de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en de water­schap­pen Aa en Maas, Bra­bant­se Del­ta en De Dom­mel. Het Cul­tuur­fonds voert de rege­ling uit. Natuur­ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen en ZZP-ers kun­nen sub­si­die aanvragen.Projecten lopen uit­een van stads­land­bouw tot krui­den­tuin en van gevel­tuin­tjes tot […]

Man­de­la­b­rug wordt groot­ste groe­ne per­go­la ter wereld

De Man­de­la­b­rug gaat de groot­ste groe­ne per­go­la van de wereld wor­den. Aan de bui­ten­kant komt een per­gol­a­con­struc­tie met groe­ne plan­ten. Dit zal een ech­te afspie­ge­ling wor­den van wat Zoe­ter­meer is, stad tus­sen de par­ken. Dit plan is door de Zoe­ter­meer­se inge­ni­eur Ash­ley Bal­lan­ti­ne als bur­ger­ini­ti­a­tief inge­diend bij de gemeen­te­raad. Hij rea­geert hier­mee op de wens […]

Natuur­ge­bied De Zum­pe wordt uit­ge­breid

Bin­nen­kort wordt gestart met de inrich­ting van het uit te brei­den natuur­ge­bied De Zum­pe. In okto­ber gaat de schop in de grond voor het eer­ste deel­ge­bied dat onge­veer 40 hec­ta­re groot is. Het gebied, nu 23 hec­ta­re groot, kan bij aan­vang tot wel meer dan vijf keer zo groot wor­den met een tota­le uit­brei­ding tot […]

Utrecht maait par­ken met paard en wagen

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de sin­gels en par­ken de stad te onder­hou­den. Een boer maait het gras op de ouder­wet­se manier en hij wordt daar­bij gehol­pen door bewo­ners van de bin­nen­stad. Het maai­en roept niet alleen nos­tal­gi­sche gevoe­lens op bij voor­bij­gan­gers, maar het is ook beter voor het mili­eu. De […]

Meer groe­ne stads­ka­des in Sneek

Na de Prins Hen­drik­ka­de krijgt ook de ande­re stads­ka­des in Sneek een groen aan­zien. De gemeen­te ver­vangt dit najaar de stoep langs de Rien­ck Boc­kema­ka­de door gras. Vol­gend jaar vol­gen de kades aan het Mar­t­i­ni­p­lein en de Water­poorts­gracht. De ver­groe­ning is ook gun­stig voor de bomen, die meer onder­grond­se leef­ruim­te krij­gen. Vol­gens Súd­west-Frys­­lân blij­ven de […]

Stads­be­stuur Eind­ho­ven wil groe­ne­re bin­nen­stad met meer eve­ne­men­ten

De Eind­ho­ven­se bin­nen­stad moet groe­ner wor­den met meer stads­tui­nen, en er moe­ten meer eve­ne­men­ten wor­den gehou­den. Dat vin­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders. Het col­le­ge heeft nieu­we plan­nen voor de bin­nen­stad gemaakt. Daar­bij is ook advies gevraagd aan onder­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties. De gemeen­te wil voor­al een groe­ne­re bin­nen­stad, met meer tui­nen en par­ken. Daar­bij mag ook […]

Elke geboor­te een nieu­we boom

Bre­da krijgt een geboor­te­bos. Bin­nen vier maan­den moet het col­le­ge een plek daar­voor heb­ben gevon­den Dat heeft de Breda­se gemeen­te­raad beslo­ten. In het geboor­te­bos wordt bij de geboor­te van elke Bre­danaar een boom geplant. Het bos draagt bij aan de groe­ne stad die Bre­da is en wil blij­ven. En dient om de betrok­ken­heid van de inwo­ners […]

De Sto­pe­ra in Amster­dam krijgt een groe­ne gevel

Een klein jaar gele­den dien­de raads­lid Jas­per Groen een voor­stel in om de Amster­dam­se Sto­pe­ra te ver­an­de­ren in ‘Han­gen­de Tui­nen aan de Amstel’. Gis­te­ren besprak de com­mis­sie een voor­stel van het col­le­ge over de ver­bou­wing van de Sto­pe­ra, waar­in het voor­stel van Groen­Links wordt over­ge­no­men. Groen­Links is ver­heugd dat deze ver­groe­nings­slag gemaakt wordt. Door een […]

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mend recre­a­tief con­cept voor groe­ne heu­vel

Staats­bos­be­heer zoekt onder­ne­mers die een cre­a­tie­ve en aan­trek­ke­lij­ke voor­zie­ning kun­nen rea­li­se­ren op het Groe­ne Schip. Het Groe­ne Schip is een opval­lend ver­schijn­sel tus­sen recre­a­tie­ge­bied Spaarn­wou­de en de haven van Amster­dam. Een berg van cir­ca 30 meter hoog in het vlak­ke land­schap. Staats­bos­be­heer wil deze plek aan­trek­ke­lijk maken voor recre­an­ten en zoekt onder­ne­mers die invul­ling kun­nen […]