Berichten

 
Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegengestelden. Maar dat beeld is aan het veranderen. Stap voor stap vinden we een weg om verstedelijking en vergroening met elkaar te verbinden.
Het besef van het belang van groen groeit snel. We realiseren ons steeds meer dat we dat moeten verankeren in beleid. Het werk van stichting De Groene Stad is niet langer een toekomstvisie of ideaal. Kennis van de relatie ‘groen en mens’ landt steeds meer in beleid, in de manier waarop overheden willen werken aan vergroening van de stedelijke omgeving. Wij – en daar vinden de provincie Zuid-Holland en De Groene Stad elkaar – zien de duurzame verstedelijkingsopdracht als een kans om tegenstellingen te overbruggen. Een trendbreuk die ruimte schept voor onze gezamenlijke ambitie om groen ‘integraal mee te nemen’ in de planvorming.
De Groene Stad ondersteunt overheden en bedrijven die met de groene verstedelijkingsopgave aan de slag gaan. Dat doen we door ze te inspireren, maar ook bijvoorbeeld door een actueel overzicht te publiceren van relevant wetenschappelijke onderzoek.
Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking maakt u als eerste kennis met de factsheets met daarin actuele samenvattingen van bestaande onderzoeken naar ‘de meerwaarde van groen’. Thema’s zijn ‘groen + wonen’, ‘groen + leren’, ‘groen + herstellen’ en ‘groen + werken’. Ze kwamen tot stand in het kader van het programma De Groene Agenda.
 
Presentaties
Om dit feestelijke moment te markeren zijn er presentaties van Dr. Wim Timmermans over ‘De stad als biotoop’, van landschapsarchitect Niek Roozen die spreekt over ‘verstedelijking en natuur’ en van Arie Cees de Jong, manager Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer. Hij spreekt over ‘de praktijk van het groenbeleid in verstedelijkt gebied’. In het bijgesloten programma vindt u er meer over.
Samenwerking
De rol van gastheer die de provincie op zich neemt, markeert de voorgenomen samenwerking tussen De Groene Stad en de provincie Zuid-Holland rond het thema Groen en Verstedelijking.

U bent welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan vanaf 13.30 uur. Het officiële deel begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte is voor vragen aan de sprekers. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er gelegenheid om in een informele setting na te praten met sprekers en kennis te maken met de aanwezigen.
Uw aanwezigheid stellen we op prijs
Het bestuur van De Groene Stad nodigt u hierbij van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden voor deze bijzondere themabijeenkomst via info@degroenestad.nl .
 

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Het Cultuurfonds voert de regeling uit.
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen.Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt.
Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.
Op jaarbasis is er €180.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.
Meer informatie over de regeling vindt u hier

De Mandelabrug gaat de grootste groene pergola van de wereld worden. Aan de buitenkant komt een pergolaconstructie met groene planten. Dit zal een echte afspiegeling worden van wat Zoetermeer is, stad tussen de parken. Dit plan is door de Zoetermeerse ingenieur Ashley Ballantine als burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. Hij reageert hiermee op de wens van de RVOZ om de stad wereldberoemd te maken.
Zoetermeer is een stad tussen het groen en de plannen van de RVOZ willen de stad wereldberoemd maken. Hoe breng je dit bij elkaar? De Zoetermeerder Ashley Ballantine zocht naar een plan om dit te realiseren en dan ook nog eens op een betaalbare en groene manier.
Het plan is om nieuwe stalen vakwerk spanten te monteren aan de buitenkant van de brug. Zo ontstaat er een enorme groene pergola. Wanneer dit plan wordt gerealiseerd zal dit de grootste pergola op de wereld worden. In zijn plan laat Ashley Ballantine op verschillende plekken ruimte over om het licht door te laten. Hij wil hierdoor verschillende groene planten laten groeien langs deze pergola. Zo zal de Mandelabrug transformeren tot een groene brug die naar zijn mening veel beter de stad Zoetermeer symboliseert dan de huidige brug.
In zijn plan wil Ashley vasthouden aan de unieke vorm van de brug. Het glas wat nu te zien is zal bijvoorbeeld behouden blijven. Daarnaast heeft hij  verschillende ladders in zijn plan opgenomen om het wassen van de ramen en het onderhouden van het groen gemakkelijk te maken. Nu is dit erg moeilijk omdat glazenwassers moeten abseilen van bovenaf. Bedoeling van de constructie is dat de planten op de brug het regenwater dat op de brug terecht zullen opnemen. Hierdoor wordt wateroverlast verminderd. Allereerst zal er een testfase plaatsvinden op een klein gedeelte van de brug alvorens wordt overgegaan op de renovatie van de hele brug.
bron: zoetermeeractief.nl

Binnenkort wordt gestart met de inrichting van het uit te breiden natuurgebied De Zumpe. In oktober gaat de schop in de grond voor het eerste deelgebied dat ongeveer 40 hectare groot is. Het gebied, nu 23 hectare groot, kan bij aanvang tot wel meer dan vijf keer zo groot worden met een totale uitbreiding tot maximaal 120 hectare. Dit maakt Doetinchem nóg groener, is goed voor de natuur en prettig voor inwoners en bezoekers.
Voor de ontwikkeling van De Zumpe wordt gebruikgemaakt van een uniek samenwerkingsverband. In opdracht van provincie Gelderland treedt gemeente Doetinchem, als allereerste gemeente, op als gebiedsregisseur en werkt zij in die rol samen met Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer, KNNV, Agrariërs en particulieren om natuurgebied De Zumpe verder uit te breiden.
Over De Zumpe
Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. De Zumpe is een natuurgebied met vele poelen, sloten en moerassen. De huidige uitbreidingsplannen voorzien niet alleen in inrichting van het nieuwe gebied, maar zorgt ook voor versterking van de samenhang tussen het bestaande en het nieuwe deel. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de werkzaamheden te beginnen met de kap van een aantal bestaande bomen om meer ruimte vrij te maken. Hiermee wordt een verhoging van de natuurkwaliteit in het volledige gebied mogelijk gemaakt.
Bron: doetinchem.nl

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.
Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.”
Volgens de gemeente Utrecht hebben inwoners van de stad zelf gevraagd om de ambachtelijke vorm van groenonderhoud. Bewoners zijn van harte uitgenodigd om samen met de boer een hooivork of een hark op te pakken.
bron: rtv utrecht

Na de Prins Hendrikkade krijgt ook de andere stadskades in Sneek een groen aanzien.
De gemeente vervangt dit najaar de stoep langs de Rienck Bockemakade door gras. Volgend jaar volgen de kades aan het Martiniplein en de Waterpoortsgracht.
De vergroening is ook gunstig voor de bomen, die meer ondergrondse leefruimte krijgen.
Volgens Súdwest-Fryslân blijven de onderhoudskosten gelijk, omdat de gemeente niet meer hoeft te herstraten wegens groeiende boomwortels en het onnodig wordt de kades onkruidvrij te houden.
Bron: lc.nl

De Eindhovense binnenstad moet groener worden met meer stadstuinen, en er moeten meer evenementen worden gehouden. Dat vinden burgemeester en wethouders.
Het college heeft nieuwe plannen voor de binnenstad gemaakt. Daarbij is ook advies gevraagd aan ondernemers en maatschappelijke organisaties.
De gemeente wil vooral een groenere binnenstad, met meer tuinen en parken. Daarbij mag ook water meer ruimte krijgen, met een grotere rol voor de riviertjes de Dommel en de Gender. Daarnaast krijgen voetgangers, fietsers en energiezuinig openbaar vervoer voorrang boven de auto.
Ook moeten er meer evenementen naar de binnenstad worden gehaald om de levendigheid te vergroten. Verder wil het college het centrum meer kleur geven door slimme en innovatieve projecten ruim baan te geven. Met technologische snufjes zou de binnenstad aangenamer of mooier moeten worden gemaakt.
Eindhoven groeit de afgelopen jaren, en het college wil uiteindelijk dat meer mensen in de binnenstad gaan wonen en werken. Nu al worden studentenverenigingen overgehaald om naar het centrum te verhuizen, om de levendigheid te vergroten.
De nieuwe plannen voor de binnenstad worden na de zomer voorgelegd aan de Eindhovense gemeenteraad.
Bron: studio040.nl

Breda krijgt een geboortebos. Binnen vier maanden moet het college een plek daarvoor hebben gevonden
Dat heeft de Bredase gemeenteraad besloten. In het geboortebos wordt bij de geboorte van elke Bredanaar een boom geplant.
Het bos draagt bij aan de groene stad die Breda is en wil blijven. En dient om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten bij natuur en milieu. Verder past het in de gemeentelijke doelstelling om in 2044 niet meer bij te dragen aan opwarming van de aarde.
Bron: gemeente.nu

Een klein jaar geleden diende raadslid Jasper Groen een voorstel in om de Amsterdamse Stopera te veranderen in ‘Hangende Tuinen aan de Amstel’. Gisteren besprak de commissie een voorstel van het college over de verbouwing van de Stopera, waarin het voorstel van GroenLinks wordt overgenomen. GroenLinks is verheugd dat deze vergroeningsslag gemaakt wordt.
Door een groot, beeldbepalend gebouw als de Stopera (Stadhuis en Opera)  van een groene gevel te voorzien geeft de gemeente het goede voorbeeld. GroenLinks bepleit daarbij een grondige aanpak; de grote verticale, blinde, bakstenen oppervlakten van het stadhuis zouden veranderd moeten worden in een fraaie, innovatieve tuin. Op de vraag van GroenLinks gaf het college aan dat het aanleggen van groene gevels wordt meegenomen bij het opstellen van de plannen voor de vergroening van de Stopera.
Alleen klimop is daarbij niet genoeg; GroenLinks pleitte voor een combinatie van aantrekkelijke planten en of begroeiing die veel CO2 opneemt. Het college wil bij de plannen voor het groen ook het bredere nut van groen meewegen. GroenLinks pleit er daarom voor om een bijzondere plant te gebruiken: de zogenaamde fijnstof-afvangende CO2-junk. De derde universiteit van Amsterdam, het AMS instituut, doet daar al een proef mee; wat GroenLinks betreft gebruiken we de opgedane kennis voor de Stopera.
GroenLinks heeft heel veel positieve reacties van buurtbewoners gekregen op het voorstel om ‘Hangende Tuinen’ in de binnenstad aan te leggen. GroenLinks vindt het vanzelfsprekend dat de buurt bij de plannen betrokken wordt; de wethouder bevestigde dat.
Door de Stopera te veranderen in ‘Hangende Tuinen aan de Amstel’ slaan we twee vliegen in een klap; we veranderen de Stopera in een aantrekkelijk gebouw en we maken een begin met het radicaal vergroenen van de stad. GroenLinks is tevreden dat het college daarvan nu ook overtuigd is.
Bron: groenlinks.nl

Staatsbosbeheer zoekt ondernemers die een creatieve en aantrekkelijke voorziening kunnen realiseren op het Groene Schip. Het Groene Schip is een opvallend verschijnsel tussen recreatiegebied Spaarnwoude en de haven van Amsterdam. Een berg van circa 30 meter hoog in het vlakke landschap. Staatsbosbeheer wil deze plek aantrekkelijk maken voor recreanten en zoekt ondernemers die invulling kunnen geven aan de volle breedte van vrijetijdsbesteding, innovatie, recreatie, educatie of combinatie(s) daarvan.
Het Groene Schip ligt in natuur- en recreatiegebied Houtrak, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De komende jaren verbetert Staatsbosbeheer hier de kwaliteit van natuur en de mogelijkheden voor recreatie. Onderdeel van de plannen is een aantrekkelijke innovatieve recreatievoorziening op het Groene Schip.
Geen alledaagse plek
‘We laten ons graag verrassen,’ zegt projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer. ‘Het is een bijzondere locatie, die vraagt om een bijzondere invulling. Hoe kun je recreanten verleiden langer te blijven op een berg van 3 hectare groot op 30 meter hoogte? In ieder geval met geweldig uitzicht met aan de ene kant Amsterdam en aan de andere kant de bedrijvigheid van IJmuiden. Voor je passeren de grote schepen op het Noordzeekanaal. Maar verder is er niets. We hopen dat een ondernemer de unieke waarden van het gebied benut en met een creatieve invulling komt. Dat mag wat ons betreft best innovatief zijn, want het is geen alledaagse plek.’
Zorgvuldig selectieproces
Geïnteresseerde ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen tot 1 september. Een selectiecommissie met vertegenwoordigers van o.a. Staatsbosbeheer en gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude beoordeelt de plannen. De initiatiefnemers met plannen die het best voldoen aan de gestelde criteria, krijgen de kans hun plan verder uit te werken. Eind november wordt de definitieve selectie gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat diverse plannen een plek krijgen op de berg want er is voldoende ruimte.
Aanleg
Aan het Groene Schip wordt momenteel nog gewerkt. Het is nu 20 meter hoog, hier komt nog 10 meter bovenop. De werkzaamheden zijn begin 2018 gereed. De heuvel is, net zoals de heuvel in het aanliggende recreatiegebied Spaarnwoude, opgebouwd uit afvalstoffen. Deze worden ingepakt en afgedekt met een laag grond van ongeveer een meter. Op de heuvel in recreatiegebied Spaarnwoude is onder andere een indoor skihal en een ATB-route gevestigd.
Samenwerking met ondernemers
Bij de besluitvorming over het Groene Schip heeft Staatsbosbeheer afgesproken de heuvel te ontsluiten voor recreatie. ‘Het past volledig binnen de nieuwe manier van werken van Staatsbosbeheer om dit samen met ondernemers te doen. De creatieve en innovatieve ideeën komen juist van deze groep. We geven dit dan ook graag letterlijk de ruimte’, aldus projectleider Kees van der Vaart van Staatsbosbeheer.
Bron: