Stads- en sport­park boven­op tun­nel­dak A4

Boven­op het tun­nel­dak van de rijks­weg A4 tus­sen Delft en Schie­dam wordt ter hoog­te van Schie­dam een stads- en sport­park aan­ge­legd. De ruim­te die daar in de stad door vrij­komt, benut Schie­dam voor de rea­li­sa­tie van ener­gie­zui­ni­ge woon­wij­ken.
BGSV ste­den­bouw en land­schap en Moe­der­scheim­Moo­nen Archi­tects heb­ben samen­ge­werkt aan het ont­werp van Sport­park A4. De hele omge­ving van het Park A4 wordt vorm gege­ven als ruim­te voor spor­ters, recre­an­ten en buurt­be­wo­ners. Het stads- en sport­park wordt ruim twee kilo­me­ter lang.
Boven­op het tun­nel­li­chaam komen vier voet­bal­vel­den en twee hand­bal­vel­den. Door­dat aan weers­zij­den van de tun­nel beton­nen lui­fel­con­struc­ties zijn aan­ge­bouwd, wordt de ide­a­le breed­te voor een voet­bal­veld bereikt. Tege­lij­ker­tijd ont­staat er plek voor meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik.
Aan de zui­de­lij­ke zij­de van het sport­park wor­den deze lang­wer­pi­ge ruim­tes benut als par­keer­ga­ra­ge. De noor­de­lijk gele­gen lui­fel biedt plaats voor een indoor atletiek‑, honk­bal- en cric­ket­ac­com­mo­da­tie.
Aan het tun­nel­li­chaam en tus­sen de opge­til­de sport­vel­den komt een groot sport­ver­za­mel­ge­bouw. Het gebouw voor­ziet in onder meer een mul­ti­func­ti­o­ne­le sport­hal, dans- en bal­let­ruim­tes, mul­ti­func­ti­o­ne­le ruim­tes, hore­ca­voor­zie­ning en kleed­ruim­tes. Het gebouw fun­geert tevens als inter­me­di­air tus­sen het maai­veld en de cir­ca zes meter hoger gele­gen vel­den op het tun­nel­dak. Op de eer­ste ver­die­ping krijgt het gebouw een roy­aal ter­ras, als ver­leng­stuk van de hore­ca, met riant uit­zicht over de sport­vel­den.
Als het ware zwe­vend tus­sen de ver­schil­len­de niveaus cre­ëert het een over­gangs­zo­ne tus­sen de bei­de maai­vel­den. “De vorm­ge­ving van het gebouw ver­sterkt de aan­we­zig­heid van dit niveau door de pro­mi­nen­te expres­sie van dak- en ter­raslui­fels”, aldus Moe­der­scheim­Moo­nen Archi­tects.
Bron: cgconcept.be