Aandacht én geld voor groen in Den Haag

Groene Poort over de leefbare, duurzame stad
Waar menige gemeente in deze tijd bezuinigt op groen, investeert Den Haag ieder jaar juist meer in de groene buitenruimte. Wethouder Boudewijn Revis vertelde erover tijdens de Groene Poortbijeenkomst die dinsdag 17 mei plaatsvond in zijn stad. Revis is verantwoordelijk voor Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte in de Hofstad.
Het dichtbevolkte Den Haag is weliswaar niet de groenste stad van Nederland, maar wel een stad die mensen als zeer groen ervaren. Het groenbeleid is gebaseerd op een langjarige visie om de stad mooier, leefbaarder en gezonder te maken. Er wordt fors geïnvesteerd in grote groengebieden in de stad en er worden ecologische verbindingszones gerealiseerd. Ook is het bomenbestand zorgvuldig in kaart gebracht en wordt er per stadsdeel met de bewoners een wijk- en buurtgroenplan opgesteld. “Groen is van alle mensen in de stad”, aldus de wethouder. “We betrekken er groenprofessionals bij, maar willen ook samen met de bewoners de buurten groener inrichten.”
Budget
De deelnemers aan de Groene Poortbijeenkomst zijn nieuwsgierig hoe het de wethouder lukt om meer budget te creëren voor groene investeringen. “Groen heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen in de structuurvisie van Den Haag dan voorheen. Dat komt onder andere doordat we de stand van het groen in kaart brengen en de afstand tot het ambitieniveau inzichtelijk maken. Zo ontstaat steeds meer draagvlak.”
Kwantificeren
De constatering dat iedere euro die in groen wordt geïnvesteerd het dubbele oplevert, kan Revis beamen. “In stedelijke gebieden is het zelfs nog meer. Er zijn veel argumenten om te investeren in groen: hitte-stress, wateroverlast, maar ook de positieve effecten op het vestigingsklimaat, de vastgoedprijzen en recreatie. Het is belangrijk om ook die waarden te kwantificeren en dan een heldere, integrale afweging te maken voor investeringen.”
Coalities
Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, benadrukte de urgentie van klimaatbestendigheid op lokaal niveau. “Zolang groen nog door veel gemeentebesturen als kostenpost wordt beschouwd, hebben we nog een stevige slag te maken. Die kunnen we maken door coalities te vormen, zoals gebeurt in de City Deal Klimaatadaptatie die Den Haag onlangs ook mee heeft ondertekend en waarin de groene sector ook participeert. Groen is uiteindelijk het meest duurzame dat er is.”
 Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2016. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)