Aan­dacht én geld voor groen in Den Haag

Groe­ne Poort over de leef­ba­re, duur­za­me stad
Waar meni­ge gemeen­te in deze tijd bezui­nigt op groen, inves­teert Den Haag ieder jaar juist meer in de groe­ne bui­ten­ruim­te. Wet­hou­der Bou­de­wijn Revis ver­tel­de erover tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst die dins­dag 17 mei plaats­vond in zijn stad. Revis is ver­ant­woor­de­lijk voor Bin­nen­stad, Stads­ont­wik­ke­ling Kern­ge­bie­den en Bui­ten­ruim­te in de Hof­stad.
Het dicht­be­volk­te Den Haag is wel­is­waar niet de groen­ste stad van Neder­land, maar wel een stad die men­sen als zeer groen erva­ren. Het groen­be­leid is geba­seerd op een lang­ja­ri­ge visie om de stad mooi­er, leef­baar­der en gezon­der te maken. Er wordt fors geïn­ves­teerd in gro­te groen­ge­bie­den in de stad en er wor­den eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­nes gere­a­li­seerd. Ook is het bomen­be­stand zorg­vul­dig in kaart gebracht en wordt er per stads­deel met de bewo­ners een wijk- en buurt­groen­plan opge­steld. “Groen is van alle men­sen in de stad”, aldus de wet­hou­der. “We betrek­ken er groen­pro­fes­si­o­nals bij, maar wil­len ook samen met de bewo­ners de buur­ten groe­ner inrich­ten.”
Bud­get
De deel­ne­mers aan de Groe­ne Poort­bij­een­komst zijn nieuws­gie­rig hoe het de wet­hou­der lukt om meer bud­get te cre­ë­ren voor groe­ne inves­te­rin­gen. “Groen heeft de laat­ste jaren veel meer aan­dacht gekre­gen in de struc­tuur­vi­sie van Den Haag dan voor­heen. Dat komt onder ande­re door­dat we de stand van het groen in kaart bren­gen en de afstand tot het ambi­tie­ni­veau inzich­te­lijk maken. Zo ont­staat steeds meer draag­vlak.”
Kwan­ti­fi­ce­ren
De con­sta­te­ring dat iede­re euro die in groen wordt geïn­ves­teerd het dub­be­le ople­vert, kan Revis bea­men. “In ste­de­lij­ke gebie­den is het zelfs nog meer. Er zijn veel argu­men­ten om te inves­te­ren in groen: hit­te-stress, water­over­last, maar ook de posi­tie­ve effec­ten op het ves­ti­gings­kli­maat, de vast­goed­prij­zen en recre­a­tie. Het is belang­rijk om ook die waar­den te kwan­ti­fi­ce­ren en dan een hel­de­re, inte­gra­le afwe­ging te maken voor inves­te­rin­gen.”
Coa­li­ties
Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, bena­druk­te de urgen­tie van kli­maat­be­sten­dig­heid op lokaal niveau. “Zolang groen nog door veel gemeen­te­be­stu­ren als kos­ten­post wordt beschouwd, heb­ben we nog een ste­vi­ge slag te maken. Die kun­nen we maken door coa­li­ties te vor­men, zoals gebeurt in de City Deal Kli­maat­adap­ta­tie die Den Haag onlangs ook mee heeft onder­te­kend en waar­in de groe­ne sec­tor ook par­ti­ci­peert. Groen is uit­ein­de­lijk het meest duur­za­me dat er is.”
 Over Groe­ne Poort
Groe­ne Poort brengt vier dis­ci­pli­nes op één plat­form bij elkaar: poli­tiek, bedrijfs­le­ven, over­heid en ken­nis­in­sti­tu­ten. Geno­dig­den zijn leden van de Eer­ste en Twee­de Kamer, func­ti­o­na­ris­sen bij de rijks­over­heid, por­te­feuil­le­hou­ders bij pro­vin­cies, veiligheidsregio’s, gemeen­ten, ken­nis­in­sti­tu­ten, bestuurs­le­den van bran­che­or­ga­ni­sa­ties en direc­ties en com­mis­sa­ris­sen van groen­be­drij­ven met een bran­che­ver­te­gen­woor­di­gen­de func­tie. De vol­gen­de Groe­ne Poort vindt plaats in het najaar van 2016. Groe­ne Poort is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en de Neder­land­se Ver­e­ni­ging voor Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten (NVTL)